Oppaan HuTK - Arkeologia, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Arkeologia

Osoite: Arkeologia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Opintoneuvonta: yliopistonlehtori 029 448 3238 Heli Maijanen, opintoasiainsihteeri 029 448 3385

www-sivut: http://www.oulu.fi/arkeologia/

 

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen

 

Kulttuuriantropologian ja arkeologian oppiaineissa järjestetään vuosittain yhteinen pääsykoe, jossa valitaan 16 pääaineopiskelijaa. Opiskelijoilla on yhteiset kulttuuriantropologian ja arkeologian perusopinnot. Opiskelijat hakevat kulttuuriantropologian tai arkeologian pääaineekseen ensimmäisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Molempiin oppiaineisiin otetaan 8 pääaineopiskelijaa.

Arkeologian sivuaineen opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Muilta osin opiskelijat voivat valita vapaasti oman aineyhdistelmänsä jo perusopintovaiheessa.

 

Opintoneuvonta

 

Opintoneuvontaa antaa oppiaineen yliopistonlehtori Heli Maijanen, puh. 029 448 3238. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään pienryhmäohjausta.

 

Katsaus oppiaineeseen

 

Arkeologia tutkii ihmistä ja kulttuuria esihistoriasta nykypäivään ensisijaisesti materiaalisten lähteiden kautta. Näitä ovat esimerkiksi esineet, kiinteät rakenteet tai maaperässä havaittavat ihmisen aiheuttamat kemialliset muutokset. Arkeologia on luonteeltaan monitieteellistä. Oulun yliopistossa arkeologia painottaa antropologista näkökulmaa. Tavoitteena on ymmärtää ja selittää kulttuuria ja sen muuttumista. Arkeologian opetus ja tutkimus Oulun yliopistossa keskittyy pohjoisiin kulttuureihin ja niiden kulttuuriperintöön sekä tarkastelee globaaleja menneisyyden ilmiöitä ja prosesseja pohjoisen maailman näkökulmasta.

Arkeologi on monialainen aineellisen kulttuurin ja sen tutkimuksen sekä suojelun ammattilainen. Hän toimii yhteistyössä esimerkiksi maankäyttäjien ja ympäristönsuojelusta vastaavien viranomaisten kanssa. Perusaineiston hallinnan lisäksi opetuksessa korostetaan yleismaailmallisia kulttuuriprosesseja ja lähdeaineiston käsittelyyn liittyviä tutkimustekniikoita. Opiskelun keskeisenä tavoitteena on kyky hallita arkeologinen tutkimusprosessi ja saada monipuolisia valmiuksia erilaisiin kulttuuriperintötehtäviin sijoittumiseen.

Arkeologian opintoihin kuuluvat kurssit sisältävät luento-opetusta, pienryhmätyöskentelyä, kirjallisuuteen perehtymistä sekä erilaisia kirjoitus-/harjoitustehtäviä. Vaihtoehtoisista suoritustavoista on sovittava erikseen kokonaisuudesta vastaavan opettajan kanssa. Arkeologian opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet lyhytaikaiseen opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa opiskelijavaihto-ohjelmien kautta. Arkeologiaa tukevia sivuaineita ovat esimerkiksi kulttuuriantropologia, historiatieteet, taidehistoria, museologia, geologia, maantiede, biologia ja ympäristönsuojelu.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

 

Arkeologian opinnot sisältävät monipuolisesti erilaisia opiskelumuotoja, mukaan lukien käytännön työharjoituksia, kuten opiskelua ja työskentelyä arkeologian laboratoriossa ja maastokursseilla. Lukukausien alussa ilmestyy oppiaineen opetusohjelma, jonka voi katsoa internet -sivuilta (http://www.oulu.fi/arkeologia/node/26812). Kurssien sisältämät työmuodot ja tiedot kursseihin liittyvästä kirjallisuudesta annetaan kurssien alussa.

Muista opiskelijoille tärkeistä tapahtumista, kuten mahdollisesta informaatiotilaisuudesta, kerrotaan oppiaineen kotisivuilla. Lukukausien alussa opiskelijoiden tulee ilmoittautua yliopiston opintotoimistossa. Osoitteenmuutoksesta on tehtävä ilmoitus yliopiston opiskelijapalveluissa tai sähköisesti WebOodissa.

Arkeologian opiskelu aloitetaan johdantokurssista. Tentit voidaan suorittaa Examinarium -tenttiakvaariossa.

Arkeologian opintoja voi korvata myös muissa oppiaineissa järjestettävillä, sopivilla luennoilla ja niihin voi sopimuksen mukaan hyväksilukea kansainvälisiä opintoja. Tenttisuorituksissa on aina ilmoitettava tentittävien opintopisteidenmäärä ja korvattava opintojakso (tunniste ja nimi). Suoritetut opintojaksot kirjataan opintorekisteri Oodiin. Opintosuorituksia säilytetään kuusi kuukautta tulosten julkistamisen jälkeen. Arkeologian opintoja voi suorittaa myös kesäopintoina.

 

Sijoittuminen työelämään

 

Arkeologian opinnot ovat perinteisesti valmistaneet toimimaan esimerkiksi museotehtävissä, muinaismuistohallinnossa ja tutkijana, mutta opinnot antavat pohjan erilaisiin menneisyyden tutkimukseen, esittämiseen, hyödyntämiseen ja suojeluun liittyviin tehtäviin. Arkeologian opintojen tarkoituksena on kehittää monipuolisia valmiuksia erilaisissa kulttuuriperintöön ja kulttuuriympäristöön liittyvissä tehtävissä toimimiseen. Historian opettajiksi opiskeleville arkeologia sivuaineena tarjoaa hyvän pohjan opettaa kursseja, jotka koskevat ihmiskunnan kehitystä ennen kirjallisia lähteitä. Arkeologian opinnot antavat vankan yleissivistävän pohjan pohjoisen identiteettimme ymmärtämiseen eri kulttuurielämän aloilla työskenneltäessä.

 

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

 

Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata oppiaineiden tieteenhistoriaa, tutkimusmenetelmiä ja erilaisia teoreettisia perusteita. Hän osaa määritellä arkeologian ja kulttuuriantropologian käsitteitä ja kuvata tutkimuksen eri osa-alueita. Hän osaa selittää ihmisen ja ympäristön vuorovaikusta pitkässä aikaperspektiivissä sekä määritellä antropologian eri osa-alueiden peruskäsitteitä.

Arkeologian aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys arkeologian eri osa-alueista, tutkimusmenetelmistä ja teoreettisista näkökulmista. Opiskelijalla on taidolliset valmiudet arkeologisten tutkimusmenetelmien käyttöön ja tiedon dokumentointiin. Hänellä on perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa itsenäisiä tutkimuksellisia ja tieteellisen tiedon soveltamiseen liittyviä hankkeita. Lisäksi opiskelija pystyy laatimaan omaan asiantuntemukseensa liittyen pienimuotoisia tutkielmia ja erilaisia kirjallisia sekä suullisia esityksiä.

Arkeologian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on vaadittava pätevyys erilaisten arkeologisten tutkimusten ja hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä arkeologisen tiedon hyödyntämiseen. Hän osaa tuottaa tieteellistä tietoa ja esittää tutkimuksen eri vaiheita ja tuloksia suullisesti sekä kirjallisesti. Hän on ammattilainen, joka pystyy haastavaan, analysointia, luovuutta ja eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn sekä toimimaan asiantuntijana erilaisissa tehtävissä.

 

Opintojaksot

 

Arkeologian ja kulttuuriantropologian perusopinnot, 25 op:

687223Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 1, 0 op

687359P Johdatus arkeologiaan ja kulttuuriantropologiaan, 5 op

687360P Sosiaalinen maailma, 5 op

687361P Biologia ja kulttuuri, 5 op

687362P Aineellinen kulttuuri, 5 op

687363P Ihminen ja ympäristö, 5 op

 

Arkeologian aineopinnot, 45 op:

Pakolliset opinnot, 30 op:

687336Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 2, 0 op

687364A Pohjoisuus ja pohjoinen arkeologia, 5 op

687365A Arkeologinen tiedonhankinta ja käsittely I, 5 op

687366A Arkeologinen tiedonhankinta ja -käsittely II, 5 op

687367A Teoria- ja metodikurssi, 5 op

687325A Tutkielma ja kandidaattiseminaari, 10 op

687326A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto), 0 op

 

Valinnaiset opinnot 15 op:

687368A Osteologian peruskurssi, 5 op

687369A Biologisen antropologian ja bioarkeologian erikoistumiskurssi, 5 op

687370A Spatiaalinen arkeologia, 5 op

687371A Maiseman arkeologia, 5 op

687372A Sosiaalinen arkeologia, 5 op

687373A Kulttuuriperintö, 5 op

687374A Materiaalisen kulttuurin tutkimus, 5 op

687375A Luonnontieteet ja arkeologia, 5 op

 

Arkeologian syventävät opinnot, 80 op:

687337Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3, 0 op

687376S Syventävät teoria- ja metodiopinnot, 10 op

687377S Työllistymistä tukevat opinnot, 5 op

687378S Arkeologisen tiedon hyödyntäminen ja välittäminen, 5 op

687379S Arkeologia ja yhteiskunta, 5 op

687380S Vapaat opinnot, 5 op

687329S Seminaari, 10 op

687330S Pro gradu -tutkielma, 40 op

687331S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto), 0 op