Oppaan HuTK - Suomen kieli, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Suomen kieli

Osoite: Suomen kieli, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Sähköposti: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet noudattavat muotoa etunimi.sukunimi@oulu.fi.

www-sivut: http://www.oulu.fi/suomenkieli/

 

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen

Suomen kieli on yksi kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman pääaineista. Se muodostaa kirjallisuuden kanssa yhden hakukohteen, mutta kumpikin on oma pääaineensa. Vastaavasti toiseen aineeseen saa automaattisesti sivuaineoikeuden.

Tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta.  Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös suorittamalla sivuaineena suomen kielen perusopinnot vähintään arvosanalla 3 ja anomalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. Muiden tiedekuntien opiskelijat hakevat opiskeluoikeutta siirto-opiskelijavalinnassa.

Muiden kuin kirjallisuuden pääaineopiskelijoiden on osallistuttava lähtötasokokeeseen saadakseen sivuaineen opinto-oikeuden suomen kieleen. Lähtötasokoe järjestetään vuosittain uusien opiskelijoiden valintakokeen yhteydessä toukokuussa. Ilmoittautumisohjeet kokeeseen ovat oppiaineen verkkosivulla kohdassa Hae opiskelijaksi.

Mahdollisista korvaavista suorituksista (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, AHOT) neuvotellaan yliopistonlehtori Katja Västin kanssa.

 

Opintoneuvonta

Syyslukukauden alussa järjestetään uusien pääaineopiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen tiedotus- ja tutustumistilaisuus, jossa opiskelijat saavat omaopettajan. Hänen kanssaan on mahdollisuus keskustella opintoihin liittyvistä kysymyksistä, kuten henkilökohtaisista opiskelusuunnitelmista (HOPS). Opintoneuvontaa antavat omaopettajien lisäksi opintojaksoista vastaavat opettajat.

 

Katsaus oppiaineeseen

 

Suomen kieli pääaineena

Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on humanistinen tieteenala, jonka opetus- ja tutkimuskohteina ovat kielen käytön, rakenteen, kehityksen ja vaihtelun eri muodot. Tutkimuksen painoaloja ovat Oulun yliopistossa sosiolingvistiikka, kohteenaan suomen kielen lisäksi myös muut pohjoiset itämerensuomalaiset kielimuodot, vuorovaikutuksen tutkimus, kognitiivinen semantiikka sekä oppijankielen tutkimus. Tutkimusaineistojen valinnassa painottuu pohjoinen näkökulma. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin. Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittaminen kestää yhteensä noin viisi vuotta. On hyvä tietää etukäteen, että kielentutkimus abstraktisuudessaan vaatii kykyä, joka ei välttämättä ole tekemisissä käytännöllisen kielitaidon kanssa.

Suomen kielen opiskeluun kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Syventäviin opintoihin voi liittyä myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa. Suomen kielen opintoja voi jatkaa aina tohtorintutkintoon asti.

 

Suomen kieli sivuaineena

Suomen kieli kuuluu pakollisena sivuaineena niille kirjallisuuden pääaineopiskelijoille, jotka aikovat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi. Suomi on hyvä sivuaine myös esimerkiksi vieraiden kielten, historian ja informaatiotutkimuksen opiskelijoille sekä luokanopettajiksi opiskeleville.

Opinnot ovat samat pääaine- ja sivuaineopiskelijoille, mutta aineopintojen kokonaisuudessa suomen kielen pääaineopiskelijat ja ne sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena toinen kieliaine, suorittavat seuraavat jaksot:

Muut sivuaineopiskelijat (pääaineena esim. kirjallisuus, informaatiotutkimus tai historia sekä luokanopettajaopiskelijat) suorittavat edellä mainittujen sijasta kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman yhteisistä opinnoista heti suomen kielen opintojen alussa seuraavat kaksi opintojaksoa:

 

Sijoittuminen työelämään

Oppiaine ei yksin valmista mihinkään ammattiin, vaan suomen kielen opintojen lisäksi tutkintoon tarvitaan sivuaineita, jotka opiskelija valitsee sen mukaan, millaisiin työtehtäviin hän aikoo.

Suomen kielen pääaineopiskelijoista suuri osa valmistuu äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi perusasteelle ja lukioon. Heidän pitää valita sivuaineekseen kirjallisuus sekä tulla hyväksytyksi suorittamaan opettajan pedagogiset opinnot (ks. opinto-oppaan kohta Opettajankoulutus). Lisäksi on suoritettava 10 opintopistettä puheviestinnän opintoja (opintojaksot Viestintätaidot ja vuorovaikutus sekä Viestintäosaaminen ja -ohjaaminen).

Osa pääaineopiskelijoista työllistyy suomen kielen ja viestinnän opettajiksi esimerkiksi ammatillisiin oppilaitoksiin tai ammattikorkeakouluihin. Sivuaineena voi opiskella oppiainetta suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) (ks. opinto-oppaan kohta Suomi toisena ja vieraana kielenä). S2-perusopinnot on mahdollista sisällyttää suomen kielen syventäviin opintoihin.

Osa suomen kieltä opiskelevista sijoittuu toimittajiksi, tiedottajiksi tai kustannustoimittajiksi. Pieni osa valmistuneista sijoittuu tutkijoiksi. Suomen kielen opiskelijat, jotka eivät suuntaudu opettajiksi, voivat valita sivuaineensa vapaasti. Valmistuneet suomen kielen maisterit ovat yleensä sijoittuneet työelämään hyvin. Toimitus- ja tiedotusalalle suuntautuville suositellaan kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman yhteisiä työelämäopintoja, joista voi sivuaineena suorittaa myös perusopintokokonaisuuden.

 

 Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

 

Sivuaineiden valinta

Aineenopettajakoulutukseen haluavat suorittavat pakollisina sivuaineina kirjallisuuden perus- ja aineopinnot (60 op) ja aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op). Lisäksi äidinkielenopettajan kelpoisuuteen kuuluu kieli- ja viestintäopintoihin sisältyvät puheviestinnän opinnot (10 op, opintojaksot Viestintätaidot ja vuorovaikutus sekä Viestintäosaaminen ja -ohjaaminen).

Usein yllättävät ja omaperäiset aineyhdistelmät voivat olla hedelmällisiä, ja muiden kuin opettajiksi suuntautuvien opiskelijoiden tutkinnot muodostuvatkin hyvin erilaisiksi sivuainevalintojen mukaan. Suositeltavia sivuaineita ovat esimerkiksi yleinen kielitiede, suomi toisena ja vieraana kielenä, vieraat kielet, kirjallisuus, viestintä, työelämäopinnot sekä useat historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman aineet. Kannattaa selvittää etukäteen, mitkä oppiaineet ovat vapaasti valittavissa sivuaineeksi ja mitkä vaativat lähtötasokokeen läpäisemistä. Tärkeä sivuaine on myös yrittäjyysopinnot, jotka järjestää Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ja jotka ovat humanisteille vapaa sivuaine.

 

Opiskelujärjestys

Opinnot etenevät järjestyksessä siten, että perusopinnot suoritettuaan opiskelija voi aloittaa aineopinnot ja näiden jälkeen syventävät opinnot. Jokaisen opintojakson kohdalla on erikseen kerrottu, mitä jaksoja sen menestyksellinen suorittaminen edellyttää. Perus- ja aineopintokokonaisuudet koostaa yliopistonlehtori Niina Kunnas ja syventävät opinnot professori Harri Mantila. Oppiaine rohkaisee opiskelijoita osallistumaan vaihto-ohjelmiin ja suorittamaan osan opinnoistaan ulkomailla.

 

Verkko-opiskelu

Osan perus- ja aineopintojen sisällöistä voi opiskella myös itsenäisesti verkkokursseina tai suorittaa kirjatenttinä. Verkkokurssit sijaitsevat työtilassa, johon opiskelijat pääsevät omilla tunnuksillaan. Useimpiin verkkokursseihin kuuluu kampuksella läsnäoloa vaativa tentti tai muu suoritus. Verkko-opiskelua hyödynnetään myös kurssien monimuoto-opiskelussa.

 

Opetusohjelma

Opetusohjelma on WebOodissa. Valinnaisista opintojaksoista, esimerkiksi vierailuluennoista, ilmoitetaan oppiaineen verkkosivuilla. Opintojaksokuvauksissa mainitut periodit ajoittuvat lukuvuoteen siten, että periodit 1 ja 2 ovat syyslukukaudella ja periodit 3 ja 4 kevätlukukaudella.

 

Tentit ja niihin ilmoittautuminen

Useimpiin opintojaksoihin kuuluu tentin suorittaminen, vaikka suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain. Tenttien lisäksi myös esseet ja oppimispäiväkirjat ovat käytössä.

Luentoja sisältävien opintojaksojen tentti on tavallisesti kurssin päätteeksi, eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua. Kirjatenttinä suoritettavia opintojaksoja varten on ilmoittauduttava tiedekunnan tenttitilaisuuteen WebOodissa. Osa tenteistä suoritetaan Examinariumissa (ns. akvaariotentti), jonne ilmoittaudutaan e-exam-järjestelmässä. Tiedekunnan tenttipäivät on kerrottu tiedekunnan www-sivuilla ja WebOodissa. Tenttitulokset ovat nähtävillä sähköisessä opintorekisterissä WebOodissa.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan hyvin suomen kielen rakenteen. Hän tunnistaa sekä puhutun että kirjoitetun kielen kehityksen ja vaihtelun periaatteet sekä osaa tarkastella tekstejä kielitieteen näkökulmasta.

 

Suomen kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee soveltamaan oppimiaan käsitteitä ja teorioita erilaisten kielenilmiöiden tarkasteluun. Hän kirjoittaa sujuvasti erilaisia tekstejä. Hän pystyy myös vertailemaan suomen kieltä viroon. Hänellä on valmius tulevassa pro gradu -työssään tutkia oppiaineen profiiliin kuuluvia aiheita.

 

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa suomen kielestä oppimiaan tietoja suhteellisen vaativien tutkimusaineistojen analysointiin. Hän pystyy kommentoimaan alansa tieteellistä keskustelua ja tekemään johtopäätöksiä tutkimuksen pohjalta. Hän tuntee suomen kielen historian.


Suomen kielen opinnot koostuvat viidestä moduulista, jotka ovat teksti, kehitys ja vaihtelu, kielioppi, tutkimus ja valinnaiset jaksot.

 

TEKSTI

20 OP

KEHITYS JA VAIHTELU

20 OP

KIELIOPPI

20 OP

TUTKIMUS

65 OP

VALINNAISET JAKSOT

25 OP

 

Kielenhuolto

5 op

 

Tekstioppi

5 op

Kielen kehitys ja vaihtelu

5 op

Äänne- ja muoto-oppi

5 op

 

Lauseoppi

5 op

  

PERUS­OPINNOT

25 OP

Tekstilajit ja kirjoittaminen

5 op

 

Kielikonsultti­kurssi

5 op

Viron alkeiskurssi

5 op

 

Murteet ja nykypuhekieli

5 op

Sanasto ja nimistö

5 op

 

Semantiikka

5 op

Kandidaatin­tutkielma

10 op

(pääaine­opiskelijoille)

 

Fennistiikan teoriat ja metodit

5 op

 

AINEOPINNOT

45 OP

(sivuaineopis-kelijoilla 35 op)

 

Kielihistoria

5 op

 

Gradu­seminaari

10 op

 

Pro gradu
-tutkielma

40 op

Valinnaisia opintojaksoja

25 op

SYVENTÄVÄT OPINNOT

80 OP

     

YHTEENSÄ

150 OP


 

 

Opintojaksot

 

Tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja

694958Y Suomen kielen rakenne, 5 op

 

Perusopinnot, 25 op:

694928Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (suomen kieli), 0 op

694937P Kielenhuolto, 5 op

694938P Kielen kehitys ja vaihtelu, 5 op

694941P Tekstioppi, 5 op

694939P Äänne- ja muoto-oppi, 5 op

694940P Lauseoppi, 5 op

 

Aineopinnot, 45 op:

694929Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (suomen kieli), 0 op

694942A Tekstilajit ja kirjoittaminen, 5 op

694944A Murteet ja nykypuhekieli, 5 op

694945A Sanasto ja nimistö, 5 op

694946A Semantiikka, 5 op

694961A Kielikonsulttikurssi, 5 op

 

Pääaineopiskelijat ja sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena toinen kieliaine:

694943A  Viron alkeiskurssi, 5 op

694947A Fennistiikan teoriat ja metodit, 5 op

 

Sivuaineopiskelijat, joilla on pääaineena muu kuin kieliaine (esim. kirjallisuus, informaatiotutkimus tai historia sekä luokanopettajaopiskelijat, nämä jaksot suoritetaan kuitenkin heti suomen kielen opintojen alussa):

694958Y  Suomen kielen rakenne, 5 op

694959Y  Yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi, 5 op

 

Vain pääaineopiskelijat:

694914A  Kandidaatintutkielma, 10 op

694916A  Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto/suomen kieli), 0 op

 

Syventävät opinnot, 80 op:

694930Y  HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (suomen kieli), 0 op

694952S  Kielihistoria, 5 op

694956S  Graduseminaari, 10 op

694922S  Pro gradu -tutkielma, 40 op

 

25 op valinnaisia opintoja seuraavista:

694954S  Syventävien opintojen tentti, 5 op

694962S  Viron jatkokurssi, 5 op

683400P  Pohjoissaamen alkeiskurssi,5 op (ks. opinto-oppaan kohta Pohjoissaame vieraana kielenä)

683401P  Pohjoissaamen jatkokurssi, 5 op

0–25 op tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja (esim. työelämäopintoja, ei yrittäjyyskursseja)

0–25 op yleisen kielitieteen opintoja (ks. opinto-oppaasta yleisen kielitieteen tutkintovaatimukset)

0–25 op S2-opintoja (ks. opinto-oppaasta suomi toisena ja vieraana kielenä -oppiaineen tutkintovaatimukset)

025 op 694955S, 694957S valinnaisia opintojaksoja

694925S  Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/suomen kieli), 0 op