Oppaan HuTK - Informaatiotutkimus, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Informaatiotutkimus

Osoite: Informaatiotutkimus, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: opintoneuvoja 029 448 3355 yliopistonlehtori Terttu Kortelainen, opintoasiainsihteeri study.humanities@oulu.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@oulu.fi

www-sivut: http://www.oulu.fi/informaatiotutkimus/  

 

Opinto-oikeus ja opintojen aloittaminen

Informaatiotutkimus on yksi historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE) pääaineista.

Tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta ja osallistumalla kevään valintakokeeseen. Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös suorittamalla sivuaineena informaatiotutkimuksen perusopinnot ja anomalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. Muiden tiedekuntien opiskelijat hakevat tutkinto-ohjelman opinto-oikeutta siirto-opiskelijavalinnassa.

Sivuaineen lähtötasokoe järjestetään kevätlukukaudella. Tarkat tiedot kokeesta ovat oppiaineen verkkosivulla.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvoja on yliopistonlehtori Terttu Kortelainen, tavattavissa lukukausittain ilmoitettavana vastaanottoaikana; huone GF327; puh. 029 448 3355.

Pääaineopiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon annetaan ohjaus ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Opiskelijat jakautuvat 2 HOPS-ryhmään, jotka kokoontuvat lukukausittain. HOPS-ryhmiä vetävät oppiaineen omaopettajat, jotka ilmoitetaan lukuvuoden alussa.

Ohjeita ja opastusta saa myös ainejärjestö Index ry:n edustajilta.

Tiedekunnan opintoneuvonnasta vastaa tiedekunnan johtava koulutusasiantuntija. Sivuaineiden opinnoista antavat tietoa kunkin oppiaineen opintoneuvonnasta vastaavat henkilöt.

Tietoa opintojaksojen alkamisesta ja opetuksesta on saatavissa WebOodista, jaksojen sähköpostilistoilta ja Tuudosta sekä opetustilanteessa. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista läsnäoloa kontaktiopetuksessa.

 

Katsaus oppiaineeseen ja sijoittuminen työelämään

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, jonka tutkimus kohdistuu tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoon, organisointiin, hankintaan, välittymiseen, käyttöön ja vaikuttavuuteen erilaisissa ympäristöissä. Informaatiotutkimuksen perus-, soveltava ja tilaustutkimus on monitieteistä, tieteidenvälistä ja kansainvälisesti korkeatasoista. Informaatiotutkimus menestyi erinomaisesti viestintätieteiden tutkimuksen laadun tieteenala-arvioinnissa vuonna 2013 (ks. Suomen Akatemia) sekä Oulun yliopiston kansainvälisissä tutkimuksen laadun arvioinneissa vuosina 2014 ja 2007.

Oulun yliopistossa tutkimusyhteistyötä tehdään lukutaitojen tutkimuksessa kasvatustieteiden ja tekniikan eri alojen kanssa. Terveystiedon ja -viestinnän tutkimuksessa yhteistyötahoina ovat olleet kliininen lääketiede, lääketieteen tekniikka, kansanterveystiede, liikuntalääketiede, ravitsemustiede ja tietojärjestelmätiede. Tietojohtamisen, vuorovaikutuksen ja viestinnän tutkimuksessa keskeisenä yhteistyötahona on taloustiede. Yhteistyöyliopistoja ovat muun muassa Åbo Akademi, Tampereen yliopisto sekä Sheffieldin yliopisto Iso-Britanniassa. Opinnot antavat valmiuksia informaatioalan suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja palvelutehtäviin yrityksissä sekä julkisen sektorin organisaatioissa. Lisäksi opinnot pätevöittävät asiantuntijatehtäviin erityyppisissä kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa. Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi tietoasiantuntija, informaatikko, pedagoginen informaatikko, tietopalvelupäällikkö, kirjastonhoitaja ja -johtaja, Information Specialist, Information Manager tai Knowledge Manager.

Monitieteinen Oulun yliopisto mahdollistaa erikoistuneet sivuainevalinnat. Informaatiotutkimuksen pääaineopiskelija voi valita vapaasti sivuaineensa yliopiston tiedekunnista tai muista yliopistoista. Tutkintoon voi sisällyttää 2–4 sivuainetta (esim. 2–3 aineen perusopinnot ja yhden aineen aineopinnot). Työmarkkinoilla arvostetaan FM-tutkintoja, joissa yhdistyvät esimerkiksi informaatiotutkimuksen ja/tai kasvatus-, tietojenkäsittely-, liiketalous- ja hallintotieteiden opinnot. Informaatiotutkimukseen kytkeytyy Suomessa ainutlaatuinen Tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA (ks. www.oulu.fi/tiema/). Tämä antaa opiskelijalle mahdollisuuden painottaa viestinnän opintoja osana informaatioalan asiantuntijuuttaan.

Tutkintoon sisältyvät pakolliset kieli-, viestintä- ja tietojenkäsittelytieteiden  opinnot ovat informaatioammattien perusosaamista. Nämä  kannattaa suorittaa opintojen alkuvaiheessa. Tämä koskee myös sivuaineopiskelijoita. Laajemmat tietojenkäsittelytieteiden opinnot tukevat useisiin alan asiantuntijatehtäviin sijoittumista ja aineopinnot ovat välttämättömät tieto- ja viestintäteknologiapainotteisissa asiantuntijatehtävissä. Informaatioalan työtehtävissä viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä ja pedagogisia taitoja vaaditaan lisääntyvästi.

Työharjoittelu sijoittuu ensimmäisen tai toisen lukuvuoden jälkeiseen kesään. Sen voi suorittaa informaatiotehtävissä erilaisissa tietoperustaisissa organisaatioissa, kirjastossa, arkistossa, museossa tai yrityksissä.Harjoittelu on laajuudeltaan 2 tai 3 kuukautta (5 tai 8 op). Harjoittelupaikasta on sovittava harjoittelunohjaajan kanssa. Aiempi työkokemus voi vähentää vaadittavan harjoitteluajan pituutta tai korvata harjoittelun kokonaan.

Kansainväliseen toimintaan kuuluu opiskelija-, opettaja- ja tutkijavaihto. Vaihtoyliopistoja on maailmanlaajuisesti. Eurooppalaisiin yliopistoihin vaihto tapahtuu Erasmus-ohjelmassa.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot informaatiotutkimuksesta, mihin liittyy keskeisten teorioiden, käsitteiden ja periaatteiden ymmärtäminen sekä niiden soveltaminen erilaisissa käytännön informaatioympäristöissä.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laajat tiedot informaatiotutkimuksesta. Hän osaa soveltaa keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä informaatioalan ilmiöiden tutkivaan tarkasteluun, arviointiin ja kehittämiseen käytännön informaatioympäristöissä. Hän kykenee toimimaan itsenäisesti informaatioalan työtehtävissä.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on laajat ja syvät tiedot informaatiotutkimuksesta. Hän ymmärtää ja osaa kriittisesti arvioida alan teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Asiantuntijana hän osaa soveltaa näitä alan ilmiöiden tutkimukseen ja analysointiin, niihin liittyvien toimintojen kehittämiseen sekä päätöksentekoon vaativissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Oman asiantuntijuutensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi hän kykenee toimimaan yhteisöjen ja organisaatioiden johtotehtävissä.

 

Informaatiotutkimuksessa vaaditut kieli-, viestintä- ja tietojenkäsittelytieteiden opinnot ovat vähintään 20 op  

Niihin kuuluu tiedekunnan yleisten kieli- ja viestintäopintojen (yhteensä 15 op) lisäksi vähintään 5 op tietojenkäsittelytieteiden opintoja, jotka voi valita esimerkiksi seuraavista opintojaksoista.

 

810136P Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin, 5 op

811177P Ihminen tietotekniikan käyttäjänä ja kehittäjänä, 5 op

812305A Organisaatioiden informaatiojärjestelmät, 5 op

811122P Johdatus ohjelmointiin, 5 op

811167P Tietojärjestelmien suunnittelun perusteet, 5 op

 

Huom! Kaikki yllä kuvatut opintojaksot  ovat tietojenkäsittelytieteiden opetussuunnitelmassa.

 

Informaatiotutkimuksen opintojaksot

 

Perusopinnot, 25 op:

694614Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 (informaatiotutkimus), 0 op (vain pääaineopiskelijoille)

694550P Johdatus informaatiotutkimukseen, 5 op

694661P  Informaatiolukutaidot erilaisissa ympäristöissä, 5 op

694662P Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt, 5 op

694678P Tiedonhankinta ja -haku, 5 op

700169P Johdatus tieteelliseen ajatteluun, 5 op

 

Aineopinnot, 35 op (sivuaine) - 45 op (pääaine):

 

Kaikille pakolliset opintojaksot 3133 op

694679A Informaatiolainsäädäntö ja -etiikka, 5 op 

700332P Digitaaliset ihmistieteet 5 op

694693A Informaatiosisältöjen tuottaminen ja arviointi, 5 op

694694A Informetriikka, tieteelliset kirjastot ja avoin tiede, 5 op

694695A Johtaminen ja asiantuntijuus tietoperustaisissa organisaatioissa, 5 op

694557A Työharjoittelu, 6–8 op

 

Vain sivuaineopiskelijoille

694633A Tilastotieteen peruskurssi 4 op

  

Vain pääaineopiskelijoille kuuluvat opintojaksot yhteensä 14 op

694617Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 (informaatiotutkimus), 0 op

694602A Kandidaattiseminaari, 8 op

694667A Kandidaatintutkielma, 6 op

694573A Kypsyysnäyte (kandidaatintutkinto), 0 op 

 

AMK-tutkinnon suorittaneiden täydentävä kirjallisuustentti

694612A Täydentävä kirjallisuustentti, 5 op

 

Syventävät opinnot, 80 op:

694627Y HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 3 (informaatiotutkimus), 0 op (vain pääaineopiskelijoille)

 

Kirjallisuustentit 20 op

Tentitään neljä 5 op:n jaksoa. Examinarium-tentteihin luetaan kaikki opinto-oppaassa mainittu kirjallisuus. Näitä ovat muut syventävien opintojen tentit paitsi Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, jossa tenttiin valitaan teoksia siten, että 100–125 sivua suomenkielistä tai 75–100 sivua vieraskielistä tekstiä vastaa 1 opintopistettä. Korvaavilla opinnoilla (esim. useita valinnaisjaksoja tai informaatiotutkimuksen osa-alueita) tai esseesuorituksilla voi korvata korkeintaan kaksi syventävien opintojen kirjallisuustenttiä. 

694637S Terveystieto ja -viestintä, 5 op

694668S Informaatioympäristöjen ja tieteellisen viestinnän tutkimus, 5 op

694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op

694672S Tietohallinnon ja tietojohtamisen tutkimus, 5 op

694673S Tiedonhankinnan ja -haun tutkimus, 5 op

694688S Informaatiolukutaitojen tutkimus

 

Tutkimusmenetelmät, pro gradu -seminaari ja -tutkielma

694682S Tutkimusmenetelmät,  5 op

694632S Pro gradu -seminaari, 10 op

694582S Pro gradu -tutkielma, 40 op

694583S Suppea tutkielma, 20 op

694584S Kypsyysnäyte (maisterintutkinto/informaatiotutkimus), 0 op (vain pääaineopiskelijoille) 

 

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valitaan seuraavista vähintään 5 op:

694644S Tieteenfilosofia ja -sosiologia, 5 op

694690S Informaatio ja tieto yhteiskunnassa, 5 op

694691S Ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusmenetelmät 5 op

694675S Muu informaatiotutkimuksen osa-alue, 5 op