Oppaan HuTK - Ruotsin kieli - Svenska språket, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Ruotsin kieli – Svenska språket

Postadress: Ruotsin kieli/Svenska språket, PB 1000, FI-90014 Uleåborgs universitet

www: http://www.oulu.fi/svenska/

Personalens e-postadresser har alltid formen: förnamn.efternamn(at)oulu.fi

 

Studierätt

Svenska språket är ett av humanistiska fakultetens huvudämnen i utbildningsprogrammet Språk och litteratur. Rätt att studera svenska språket som huvudämne har den som godkänts i inträdesprovet. Närmare upplysningar om ansökningstiden i Opintopolku.fi. För att kunna inleda biämnesstudier i svenska språket ska de studerande ha studierätt som erhålls genom ett godkänt nivåprov, som kan avläggas på höstterminen eller i samband med inträdesprovet. De studerande vid humanistiska fakulteten som studerar i utbildningsprogrammet Språk och litteratur och som har vitsordet laudatur eller eximia cum laude approbatur i svenska språket i studentbetyget kan få biämnesstudierätt automatiskt.

 

Studievägledning

Studievägledning i ämnet ges av personalen. I början av första terminen får varje nyantagen huvudämnesstuderande i svenska språket dessutom en tutorstuderande, dvs. en studerande i svenska språket som hjälper de nyantagna att komma till rätta i den nya miljön och överhuvud hjälper med det praktiska. Tutorgrupperna består av en tutor och ca 10 nytillkomna studerande. Tutorverksamheten ger de nya studerandena chansen att lära känna varandra och ger dessutom en naturlig introduktion till studentlivet i allmänhet. De nya studerandena får också var sin tutorlärare. Tutorerna tar hand om frågor eller problem som rör studierna eller studiesituationen i vid mening, val av biämnen, yrkesplaner, studieteknik osv. Tutorlärarna arbetar med de studerande under hela studietiden.

 

Översikt över ämnet

Studier i svenska språket innebär i huvudsak studier i svenska språket och svensk kultur. Svenska språket som huvudämne omfattar obligatoriska språk- och kommunikationsstudier, 25 poäng (p.) grundstudier, 45 p. ämnesstudier och 80 p. fördjupade studier. Till de fördjupade studierna hör en avhandling pro gradu på 40 p. Svenska språket som biämne omfattar 25 p. grundstudier, 35 p. ämnesstudier och 60 p. fördjupade studier. Kandidatavhandling i ämnesstudierna och avhandling pro gradu i de fördjupade studierna är inte obligatoriska för biämnesstuderande.

 

Forskningen i nordisk filologi/svenska språket gäller i huvudsak språkinlärning, två- och flerspråkighet, textforskning, organisationskommunikation, arbetslivsforskning, översättningsvetenskap, (historisk) språksociologi, kontaktlingvistik och olika typer av kontrastiva studier. En tyngdpunkt är också forskningen av äldre svenska i Finland. Forskarutbildning i svenska språket är inriktad främst på doktorsexamen, men det finns även möjlighet att avlägga en licentiatexamen. Antagning av studerande till forskarutbildning i nordisk filologi/svenska språket görs av University of Oulu Graduate School (UniOGS).

 

Biämnen inom svenska språket

Läroämnet svenska språket ansvarar för biämneshelheten: Översättning (25 p.)

Den som har studierätt i svenska språket kan inkludera biämnet Översättning (25 p.) i sin kandidat- eller magisterexamen. Biämnets syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper i översättning genom teori och praktik. Utbildningen vänder sig främst till dem som tänker sig översättning som framtida yrke eller bisyssla. Översättning och översättningar är en förutsättning för allt kulturutbyte och en viktig form av kommunikation i företag och organisationer. Biämnet översättning ger den studerande ökade färdigheter att arbeta med flerspråkig kommunikation i arbetslivet. Målet är att den studerande får en överblick över översättningsvetenskap som forskningsgren samt praktisk förståelse av översättares och tolkars arbete i samhället. I studierna ingår olika slags analys- och övningsuppgifter. Alla som har studierätt i svenska språket får avlägga kurser i biämnet. Den studerande kan välja att genomföra alla studierna i biämnet eller ta en eller flera enskilda kurser. Om den studerande tar alla kurserna, så syns dessa som en egen studiehelhet (ett eget biämne) i betyget för kandidat-/magisterexamen. Om den studerande endast tar enskilda kurser, så kan dessa räknas med i de valfria ämnesstudierna i svenska språket.

 

Studieinriktningar inom svenska språket

Studieinriktningarna inom svenska språket är huvudsakligen ämneslärarutbildning eller internationell företagskommunikation.

Den som vill bli lärare kan genom lämplighetstest söka sig till lärarens pedagogiska studier och bli ämneslärare. De studerande som inte gör pedagogiska studier kan välja Internationell företagskommunikation som studieinriktning.

 

Blivande yrken

Studerande i svenska språket blir lärare eller språkexperter inom den privata eller den offentliga sektorn. Olika biämneskombinationer förbereder de studerande för olika slags arbetsuppgifter. Den som vill bli lärare kan genom lämplighetstest söka sig till lärarens pedagogiska studier och bli ämneslärare. Den som vill skapa en karriär i företagslivet kan studera ekonomi vid sidan av svenska språket och välja sådana kurser i det egna huvudämnet som har med internationell företagskommunikation att göra. Den som önskar bli översättare kan exempelvis välja finska och översättning som biämnen.

 

Praktiska anvisningar

Undervisningsformerna varierar beroende på kursen. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, övningar och seminarier. Studierna kräver aktivt deltagande. I början av varje kurs ger läraren information om den aktuella kursen. Valfria kurser anordnas i mån av resurser.

 

I ämnet används ett flertal olika tentamensformer: skriftliga tentamina, referat, uppsatser, kursdagböcker, läskurser, grupptentamina m.fl. Mer information om dessa ges i början av varje kurs. Ett provtillfälle anordnas vanligtvis i anslutning till undervisningen. För studerande som inte godkänts eller som vill höja sitt vitsord anordnas ytterligare två provtillfällen. Därtill kan kurser avläggas som läskurser eller genom skriftliga uppsatser eller referat. En läskurs motsvarande en poäng ska omfatta litteratur på ca 100 sidor. Litteratur till läskurserna väljs alltid enligt lärarens anvisningar. Listor över kurslitteratur finns på ämnets hemsidor.

 

693642S Språkpraktik (3–5 p.) är obligatorisk för de huvudämnesstuderande och för de biämnesstuderande som avlägger fördjupade studier. Den räknas in i språk- och kommunikationsstudierna och kan placeras antingen i kandidat- eller magisterexamen.

 

Svenska språket har utbyte med olika universitet inom ramen för Nordiska ministerrådets program Nordliks och EU:s program Erasmus. Nordliks inbegriper alla universitet i de nordiska länderna med institutioner för nordiska språk och nordisk litteratur. I praktiken innebär detta att ämnet varje läsår kan erbjuda de studerande plats vid olika universitet i Norden utan att de behöver betala terminsavgifter. Utbytesstudierna tillgodoräknas helt i examen. Före utresan görs en preliminär studieplan Där kontrolleras att de planerade kurserna ligger i linje med vad ämnet kan tillgodoräkna. Utlandsstudierna behöver inte motsvara kurser i ämnet utan lämpliga kurser väljs enligt de studerandes intressen. Kurserna måste emellertid överensstämma med de krav som ämnet ställer beträffande nivå och omfattning.

 

Viktiga informationskanaler är följande:

Du kan bland annat hitta information om

 

Målen för studiehelheterna

Efter grundstudierna känner de studerande till vilka delområden som hör till nordistiken. De har grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket och svensk kultur. De känner också till huvudlinjerna i de nordiska språkens och svenskans språkhistoriska utveckling.

Efter ämnesstudierna kan de studerande producera både vetenskapliga och vardagliga texter på svenska. De kan genomföra en smärre vetenskaplig undersökning samt kritiskt granska och diskutera olika vetenskapliga frågor inom nordistiken. De har bekantat sig med språket och kulturen i grannländerna.

Efter de fördjupade studierna har de studerande fått en vetenskaplig grundutbildning samt kunskaper och färdigheter i svenska språket så att de kan fungera som språkexperter i mångprofessionella arbetsgemenskaper på ett kompetent och yrkesetiskt sätt. De har nått professionell kompetens inom nordistiken och har en förmåga att snabbt och effektivt tillägna sig nya kunskaper och färdigheter enligt principer för vetenskapligt tänkande. De kan kommunicera på ett övertygande sätt både muntligt och skriftligt.

  

Kurser

Svenska språket

 

Grundstudier, 25 p.

693663Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 1, 0 p. (endast för huvudämnesstuderande)

693688P Språkfärdighet 1, 5 p.

693689P Grammatik 1, 5 p.

693690P Kultur och samhälle, 5 p.

693691P Svensk fonetik med uttal, 5 p.

693692P Svensk språk- och samhällshistoria, 5 p.

 

Ämnesstudier, 45 p.

693666Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 2, 0 p. (endast för huvudämnesstuderande)

 

Obligatoriska kurser (30 p., biämne 20 p.):

693606A Kandidatavhandling, 10 p. (endast för huvudämnesstuderande)

693621A Mognadsprov (kandidatexamen), 0 p. (endast för huvudämnesstuderande)

693693A Grammatik 2, 5 p.

693694A Översättning, 5 p.

693695A Skönlitteratur, 5 p.

693696A Språkfärdighet 2, 5 p.

 

Valfria kurser (15 p.)

693697A Sociolingvistik, 5 p.

693698A Språklig variation, 5 p.

693700A Stilistik, 5 p.

693701A Grannspråk, 5 p.

693724A Språkberikad undervisning, 5 p.

693702A Språkpedagogisk workshop, 5 p.

693719A Språktillägnande och flerspråkighet, 5 p.

693703A Praktisk affärskommunikation, 5 p.

693704A Valfria ämnesstudier, 2–20 p.

 

Fördjupade studier, 80 p.

693669Y HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma 3, 0 p. (endast för huvudämnesstuderande)

 

Obligatoriska kurser (60–65 p., biämne 40–45 p.):

693622S Pro gradu-avhandling, 40 p. (endast för huvudämnesstuderande)

693648S Mognadsprov (magisterexamen), 0 p. (endast för huvudämnesstuderande)

687001S Biämnesavhandling, 20 p. (endast för biämnesstuderande)

693623S Metodik och seminarium, 10 p.

693624S Språkfärdighet med retorik, 5 p.

693705S Språkvård, 5 p.

693706S Praktik, 5 p.

 

Valfria kurser (15–20 p., biämne 15–20 p.):

693707S Organisationskultur och -kommunikation, 5 p.

693708S Interkulturell kommunikation, 5 p.

693709S Dialektologi, 5 p.

693710S Namnforskning, 5 p.

693711S Semantik, 5 p.

693712S Skönlitteratur, 5 p.

693713S Andraspråksinlärning, 5 p.

693714S Sociolingvistik, 5 p.

693715S Språkhistoria, 5 p.

693641S Valfri fördjupning, 2–20 p.

693642S Språkpraktik, 3–5 p. (Räknas in i språk- och kommunikationsstudier eller övriga studier.)

 

Biämnet översättning, 25 p.

693644P Introduktion till översättningsvetenskap, 5 p.

693645P Projektarbete, 5 p.

693646P Specialområden, 5 p.

693647P Språk och kultur, 5 p.

693716P Audiovisuell översättning, 5 p.