Oppaan HuTK - Saamelainen kulttuuri, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Saamelainen kulttuuri

Osoite: Giellagas-instituutti/Saamelainen kulttuuri, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: 029 448 3486 (yliopistonlehtori/opintoasiat), 029 448 3489 tai 040 578 0492 (professori) ja 029 448 3494 tai 040 518 3781 (yliopistonlehtori)

Sähköposti: marjatta.jomppanen(at)oulu.fi (yliopistonlehtori/opintoasiat), veli-pekka.lehtola(at)oulu.fi (professori) ja anni-siiri.lansman(at)oulu.fi (yliopistonlehtori)

Työhuoneet: yliopistonlehtori/opintoasiat HUM344, professori HUM340, yliopistonlehtori HUM338

 

Opiskeluoikeus ja opintojen aloittaminen

Saamelainen kulttuuri on yksi historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman pääaineista. Kaikki Oulun yliopiston läsnä oleviksi ilmoittautuneet tutkinto-opiskelijat voivat opiskella saamelaista kulttuuria sivuaineena. Se sopii täydentämään esimerkiksi kulttuuriantropologian, historiatieteiden ja pohjois- tai inarinsaamen pääaineita.

Tutkinto-ohjelman opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta ja osallistumalla kevään valintakokeeseen. Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös suorittamalla sivuaineena saamelaisen kulttuurin perusopinnot vähintään arvosanalla 3 ja anomalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. Muiden tiedekuntien opiskelijat hakevat opiskeluoikeutta siirto-opiskelijavalinnassa.

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot ovat pakolliset opettajiksi aikoville saamen kielen opiskelijoille.

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat yliopistonlehtori/opintoasiat (029 448 3486), yliopistonlehtori (029 448 3494) ja professori (029 448 3489).

 

Katsaus oppiaineeseen

Oulun yliopistolla on valtakunnallinen tehtävä kehittää saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylintä opetusta ja tutkimusta. Saamelaisen kulttuurin pääaine perustettiin vuonna 2004, ja se tuottaa saamelaista kulttuuria syvällisesti tuntevia asiantuntijoita. Kandidaatin- ja maisterintutkinnon suorittaminen kestää noin viisi vuotta.

Saamelainen kulttuuri on monitieteinen opetus- ja tutkimusala, jonka perustana on saamelaisten historia ja perinteinen kulttuuri. Saamelaiset elävät kotivaltioissaan vähemmistöasemassa ja saamelaisyhteisöt ovat voimakkaassa elinkeinollisessa, kulttuurisessa ja kielellisessä muutoksessa. Oppiaine antaa perustiedot saamelaisten perinteisestä kulttuurista, mutta saamelaiset nähdään myös moderneina, kansainvälisinä ja aktiivisina toimijoina. Saamelaista kulttuuria tarkastellaan myös maailman alkuperäiskansojen ja erityisesti pohjoisten alkuperäiskansojen näkökulmasta.

 

Sijoittuminen työelämään

Saamelaisen kulttuurin opinnot antavat tietoja ja taitoja monenlaisiin kulttuurialan tehtäviin Suomen ja pohjoismaiden saamelaisympäristöissä sekä muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Kulttuurialan asiantuntijoita tarvitaan saamelaishallinnon lisäksi kuntien ja valtion hallinnossa, erilaisissa kulttuuritapahtumissa, järjestöissä sekä kulttuuri- ja taideprojekteissa.

 

Sivuaineet

Tutkintoon kuuluu pääaineopintojen lisäksi myös sivuaineopintoja, jotka opiskelija valitsee omien mielenkiinnon kohteidensa sekä työllistymistavoitteidensa perusteella. Sopivia sivuaineita saamelaisen kulttuurin pääaineopiskelijalle ovat esimerkiksi pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielet, kulttuuriantropologia, sosiologia, Suomen ja Skandinavian historia, arkeologia, viestintä, museologia, informaatiotutkimus sekä kulttuurimaantiede. Oulun yliopistossa opetettavien oppiaineiden lisäksi sopivia sivuaineita ovat esimerkiksi hallintotieteet, ympäristöoikeus ja kansainväliset suhteet, joita opetetaan Lapin yliopistossa. Tutkintoon kuuluu myös pakollisia, käytännön kielitaitoon tähtääviä saamen kielen opintoja.

 

Oppiainekohtaisia käytännön ohjeita

 

Opetusohjelma

Virallinen opetusohjelma on WebOodissa. Lisätietoa opiskelusta ja opetuksesta saa oppiaineen kotisivuilta (http://www.oulu.fi/giellagas).

 

Tentit

Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä. Luentokurssin suorittamisen yhteydessä pidettäviin luentotentteihin ei kuitenkaan tarvitse ilmoittautua, ellei niin erikseen sovita. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Giellagas-instituutin oppiaineen tenttejä voi tenttiä joko tiedekunnan tai oppiaineryhmä 1:n tenttipäivinä. Tenttiajat löytyvät humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta.

Suoritetut opintojaksot kirjataan opintorekisteriin, jonka opiskelijan tulee tarkistaa vähintään puolen vuoden välein. Tenttivastauksia säilytetään kuusi kuukautta tulosten julkistamisen jälkeen.

 

Pakolliset sivuaineet

Pohjoissaamen kielen perusopinnot (25 op) ovat pakollinen sivuaine niille opiskelijoille

Jos opiskelijan äidinkielenä on inarin- tai koltansaame, saamen kielen perusopintojen (25 op) suorittamisesta sovitaan erikseen, koska kaikkia kursseja ei välttämättä järjestetä joka vuosi.

Pohjoissaamen vieraana kielenä -opintojen alkeis- ja jatkokurssit (yhteensä 10 opintopistettä) tai vastaavat inarin- tai koltansaamen opinnot ovat pakollisia niille opiskelijoille, jotka eivät suorita pohjois-, inarin- tai koltansaamen perusopintoja.

Saamen kielen perusopintoja (25 op) opiskelevat suorittavat lisäksi kieli- ja viestintäopintoja (lisää tietoa opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot).

 

Oppimateriaali

Yleisoppikirjoja ja temaattisia kokoomateoksia erityisesti saamelaisen nykykulttuurin alalta on vähän, ja suuri osa merkittävistä tutkimustuloksista on ilmestynyt artikkeleina eri julkaisuissa. Siksi saamelaisen kulttuurin oppiaineessa käytettävä oppimateriaali on koottu osin artikkelikansioihin Optimaan. Tiedot kurssien oppimateriaaleista löytyvät kurssien Optima-työtiloista ja /tai WebOodista.

 

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee saamelaisen kulttuurin pääpiirteet sekä historialliset ja alueelliset vaihtelut. Opiskelija saa perustiedot saamelaisten historiasta, elinkeinoista, yhteiskunnasta, perinteistiedon muutoksesta, alkuperäiskansoista sekä tutkimuksenteon prosesseista. Opintojen pohjana ovat luennot, joiden ohella käytetään tenttikirjallisuutta ja artikkelikansioita sekä erilaisia harjoituksia.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on syvällinen kuva saamelaisten perinteistä, nykypäivästä sekä saamentutkimuksesta. Opiskelijalla on valmiudet tieteellisen tekstin kirjoittamiseen, esittämiseen ja suulliseen argumentointiin. Lisäksi hän osaa käyttää kriittisesti lähdemateriaalia, analysoida tutkimusaineistoja ja soveltaa erilaisia metodeja käytännön tutkimustyössä. Aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma seminaaritöineen.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on nykytutkimukseen perustuva kokonaiskuva saamelaisesta kulttuurista ja sen muutoksesta sekä saamelaisen yhteiskunnan kehityksestä Pohjoismaissa ja Venäjällä. Opiskelijalla on tieteelliset ja käytännölliset valmiudet tutkimustyöhön, ja hän osaa soveltaa alansa tieteellistä tietoa esimerkiksi asiantuntijana toimiessaan.

 

Opintojaksot

 

Perusopinnot, 25 op:

683300Y HOPS, 0 op

683504P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin ja saamentutkimukseen, 5 op

683505P Saamelaisten esihistoria ja historia, 5 op

683374P Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet, 5 op

683506P Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet, 5 op

683507P Monikulttuuriset alkuperäiskansayhteisöt, 5 op

 

Aineopinnot, 45 op:

683301Y HOPS 2, 0 op

683396A Saamelaisten menneisyyden erityiskysymyksiä, 5 op

683397A Saamelainen kulttuuriympäristö ja maankäyttö, 5 op

683480A Saamelaisen yhteiskunnan rakentuminen, 5 op

683508A Saamelaisen kulttuuriperinnön uudet muodot, 5 op

683482A Saamentutkimuksen suuntauksia, 5 op

683392A Valinnaiset opinnot tai harjoittelu, 5 op

700333P Tutkimusmenetelmät, 5 op

683384A Kandidaatintutkielma, 10 op

683390A Kypsyysnäyte, 0 op

 

Syventävät opinnot, 80 op:

683302Y HOPS 3, 0 op

683385S Syventyminen alan erikoisteemoihin, 10 op

683511S Perehtyminen teoriaan ja metodeihin, 5 op

683512S Tieteellinen kirjoittaminen, 5 op

683513S Seminaari, 5 op

683388S Pro gradu -tutkielma, 40 op

683514S Valinnaiset opinnot, harjoittelu tai vaihto-opiskelu, 15 op

683391S Kypsyysnäyte, 0 op