Oppaan HuTK - Tiedeviestinnän maisteriohjelma, 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA

Osoite: TIEMA, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto

Puhelin: 029 448 3322 (TIEMAn koordinaattori)

Sähköposti: tiema@oulu.fi

www-sivut: http://www.oulu.fi/tiema

 

Opinto-oikeus

Tiedeviestinnän maisteriohjelmaan voi hakea vähintään alemman korkeakoulututkinnon, soveltuvan viestintä- tai media-alan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen suorittanut henkilö. TIEMAan valittavilta henkilöiltä edellytetään motivaatiota ja halua sitoutua opintoihin, mahdollisuutta käyttää riittävästi aikaa opiskeluun ja läsnäoloa vaativaan opetukseen, kiinnostusta mediaa ja tiedemaailmaa kohtaan sekä hyvää kirjallista ja suullista ilmaisukykyä. Valinta perustuu aiempaan opintomenestykseen, hakemukseen ja haastatteluun. Maisteriohjelmaan valitaan 12 opiskelijaa joka toinen vuosi (seuraavan kerran v. 2021).

 

Opintoneuvonta

Opintoneuvontaa antavat TIEMAn koordinaattori (029 448 3322), informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori (029 448 3352) sekä tieteiden ja aatteiden historian yliopistonlehtori (029 448 3304).

 

Katsaus maisteriohjelmaan

Tieteen, tutkimuksen ja teknologian yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys kasvaa jatkuvasti. Samalla kasvaa suuren yleisön ja päättäjien tarve saada ajanmukaista ja ymmärrettävässä muodossa esitettyä tietoa tieteestä. Tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA vastaa tähän tarpeeseen kouluttamalla asiantuntijoita, jotka hallitsevat tieteestä viestimisen ja tiedottamisen sekä tieteen popularisoinnin. Koulutuksessa yhdistyvät tieteellisen tiedon hallinta ja käytännön viestintätaidot.

TIEMAssa opiskelija oppii ymmärtämään tieteen ja median toimintatapaa ja kieltä sekä toimimaan välittäjänä tieteen ja median välillä. Koulutus harjoittaa opiskelijoita analyyttiseen ajatteluun sekä perehdyttää tehokkaaseen tiedonhallintaan, -hakuun ja tiedon tuottamiseen sekä viestintävälineiden hallintaan ja itsenäiseen projektiluonteiseen työskentelyyn.

Kaksi vuotta kestävä maisteriohjelma on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Ohjelman suorittanut valmistuu filosofian maisteriksi, jolla on jatko-opintokelpoisuus. TIEMAn opetuskieli on suomi.

TIEMAn toteuttaa Oulun yliopiston Humanistinen tiedekunta. Päävastuun koulutuksen toteuttamisesta kantavat viestinnän, informaatiotutkimuksen sekä tieteiden ja aatteiden historian oppiaineet.

 

Sijoittuminen työelämään

Tiedeviestinnän maisteriohjelman opiskelijat saavat monipuoliset valmiudet toimia tieteeseen erikoistuneina toimittajina, tiedottajina, sisällöntuottajina ja muissa tiedeviestinnän tehtävissä. He voivat valmistuttuaan työskennellä yrityksissä, järjestöissä, julkisella sektorilla, itsenäisinä yrittäjinä tai ammatinharjoittajina.

 

Maisteriohjelman osaamistavoitteet

Tiedeviestinnän maisteriohjelman suoritettuaan opiskelijalla on sekä tiedolliset että käytännölliset valmiudet harjoittaa yleistajuista tiedeviestintää. Hän tuntee tieteen ja journalismin viestintäkäytäntöjen erilaisuuden sekä osaa toimittaa tieteellisiä tutkimustuloksia ja tieteen erikoiskieltä suurta yleisöä kiinnostavaan, ymmärrettävään muotoon. Opiskelija on selvillä nykyaikaisen ja perinteisemmän tiedeviestinnän toimintaperiaatteista ja kiistakysymyksistä. Hänellä on käytännölliset perusvalmiudet tieteestä tiedottamiseen ja viestimiseen sekä eri medioiden käyttöön. Opiskelija on myös perehtynyt tieteellisen toiminnan historiaan, tieteen filosofiaan, tieteen sosiologiaan, tiedekasvatukseen, tiedepolitiikkaan sekä tieteen ja viestinnän etiikkaan. Opiskelija osaa hakea tietoa tieteellisen tiedon erilaisista lähteistä ja tietokannoista. Hän osaa soveltaa viestinnän tutkimuksen ja tieteentutkimuksen menetelmiä. Opiskelija pystyy muotoilemaan ja rajaamaan mielekkään tiedeviestinnän tutkimusongelman, tekemään aiheestaan tutkimuksen ja kirjoittamaan tutkimuksensa pro gradu -opinnäytteeksi. Seminaari- ja työpajatyöskentely yhdessä toisten opiskelijoiden ja ohjaajien kanssa on opiskelijalle tuttua, samoin kuin oman tutkimusaiheen esittely seminaariyleisölle. Opiskelijalla on myös yleiskuva tiedeviestinnän ammateista ja ammatillisesta kentästä.

 

Opintojaksot

 

Viestinnän tutkimus, 25 op

695100P Johdatus viestintään, 5 op

694597S Mitä on tiedeviestintä, 5 op

694531S Mediakulttuurin muutos, 5 op

694532S Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän lainsäädäntö, 5 op

694533S Viestinnän tutkimus, 5 op

 

Tieteentutkimus, 20 op

694643S Tieteen historia ja tiedepolitiikka, 5 op

694644S Tieteenfilosofia ja -sosiologia, 5 op

694645S Tieteen etiikka ja julkisuus, 5 op

694646S Tiedonhankinta ja tieteellinen viestintä, 5 op

 

Käytännön viestintätaidot, 40 op

694647S Verkkojulkaiseminen, 5 op

694648S Journalismin työpaja, 10 op

694649S TV-työn työpaja, 5 op

694650S Radion työpaja, 5 op

694544S Tiedottamisen työpaja, 5 op

694652S Tiedekasvatus ja tieteen visualisointi, 5 op

694653S Julkaisunteko, 5 op

 

Pro-gradu -tutkielma ja seminaari, 35 op

694549S Pro gradu -tutkielma ja seminaari, 35 op

694527S Kypsyysnäyte (tiedeviestinnän maisteriohjelma), 0 op

 

Valinnaiset opinnot:

695105P PR-viestintä, 5 op

694651S Perehtyminen viestinnän käytäntöihin, 5–10 op

694528S  Viestintäyrittäjän liiketoimintasuunnitelma, 5 op

694529S Harjoittelu, 5 op