Oppaan KTK - Luokanopettaja, KK (sisältää Taikan ja Teknon), 2019-20 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Luokanopettajan tutkinto-ohjelma

Luokanopettajan koulutus tähtää erityisesti perusopetuksen 0-6 luokkien oppimis- ja kasvatusympäristössä toimimiseen. Koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset valmiudet kohdata kasvatuksellisia haasteita tulevaisuuden koulussa.

Opinnoissa tarjotaan aineksia opiskelijan oman pedagogisen näkemyksen ja toiminnan rakentamiselle ja ohjataan opiskelija tiedostamaan luokanopettajan työn yhteiskunnallinen merkitys. Opiskelijalla on kasvatustieteiden tiedekunnan opetustarjonnan lisäksi mahdollisuus hakea opinto-oikeutta viiden eri tiedekunnan tarjoamista opintokokonaisuuksista.

Tutkintorakenteet ajoitustaulukoineen löydät sivulta www.oulu.fi/ktk/opinto-opas

Kandidaattivaiheen osaamistavoitteet:

Tieto

Opiskelija tuntee tieteenalansa keskeiset käsitteet, menetelmät, tieteenperinteet, keskeiset teoriat, tutkimustulokset ja metodologian.

Opiskelija osaa analysoida kasvuun, kehitykseen, opettamiseen ja oppimiseen liittyvää tutkimuksellista tietoa sekä soveltaa sitä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opiskelija tuntee inklusiivisen kasvatuksen periaatteet.

Työskentelytapa ja soveltaminen (taito)

Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida pienimuotoisen tutkimuksen, laatia työelämässä tarvittavia selvityksiä ja arvioida eri tietolähteiden luotettavuutta.

Opiskelija tuntee koulutuksen suunnittelun mekanismeja ja asiakirjoja, kuten opetussuunnitelmia, sekä osaa analysoida ja soveltaa niitä tarkoituksenmukaisesti.

Opiskelija osaa tarkastella yksilöllisiä kasvuun ja oppimiseen liittyviä tarpeita ja huomioida ne omassa toiminnassaan.

Opiskelija kykenee arvioimaan omaa toimintaansa sekä toimimaan kasvatusalan tehtävissä empaattisesti, eettisesti, yhteistyökykyisesti ja pedagogisesti tahdikkaasti.

Opiskelija osaa tulkita kasvatuksen yhteiskunnallisia ja globaaleja kytköksiä ja tunnistaa sosiaalisen vastuunsa pedagogisena asiantuntijana.

Opiskelija osaa arvioida ja analysoida ihmisten välistä vuorovaikutusta ja niiden psykologisia perusteita tasa-arvon, ihmisoikeuksien ja välittämisen näkökulmista.

Vastuu, johtaminen ja yrittäjyys

Opiskelija osaa määritellä ja paikantaa kasvatusalan eri tehtäväalueita sekä arvioida omaa sijoittumistaan ja kiinnostustaan eri työelämän sektoreille.

Opiskelijalla on perusedellytykset toimia oman alansa asiantuntija- ja johtotehtävissä itsenäisesti ja vastuullisesti, osana moniammatillista työyhteisöä.

Arviointi

Opiskelija kykenee arvioimaan omaa kehitystään ja vastaamaan yksittäisten ryhmien ja henkilöiden kehityksestä ottaen huomioon oppimisen elinikäisen jatkumon. 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Opiskelija pystyy osallistumaan tieteenalallaan käytävään keskusteluun äidinkielellään, toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijalla on valmiudet jatkuvaan oppimiseen, oman osaamisensa kehittämiseen ja arviointiin

Kandidaattivaiheen pedagogiset opinnot ovat laajuudeltaan 35op ja koostuvat seuraavista opintojaksoista
410084P Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5op
410085P Kasvu, kehitys ja oppiminen 5op
410086P Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5op
410087P Kasvatuksen yhteiskunnalis-kulttuuriset kontekstit 5op 
410088P Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5op
407074A Moninaisuus koulussa ja kasvatuksessa 5op
407043A Opetussuunnitelma ja koulun kehittäminen 5op