Oppaan LTK - Terveystieteiden opettaja, TtM, 2018-19 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN (TtM) TUTKINTO,  120 op

TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJAN MAISTERIOHJELMA

Terveystieteiden maisterin tutkintoon johtava koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) ja koostuu terveystieteiden maisterin tutkintoon (120 op) johtavista opinnoista. Terveystieteiden maisterin tutkinnossa (ylempi korkeakoulututkinto) opinnot eriytyvät maisteriohjelman mukaisesti. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten. Terveystieteiden kandidaatiksi ja maisteriksi valmistuneet sijoittuvat asiantuntijoiksi vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, opetus- ja johtotehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNON OSAAMISTAVOITTEET

Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä, ja ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelija omaa:

Laaja-alaiset ja erikoistuneet hoitotieteelliset tiedot ja jatkuva oppiminen:

Analyyttinen ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot:

Yhteistyö- ja viestintätaidot:

Digiosaaminen:

 Johtaminen ja yrittäjyys:

  Joustavuus ja eettisyys:

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE

Opintojen rakennekaavio 2018–2019

Oulun yliopistossa terveystieteiden maisterin tutkinto koostuu seuraavista juonteista:

hoitotieteellinen osaaminen, tutkimusmenetelmäosaaminen, terveystieteiden opettajaksi kasvu sekä sivuaine- ja vapaasti valittavat opinnot.

 

HOITOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 67 op

Hoitotieteellinen osaaminen – juonne 52 op

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja arvioida laaja-alaista ja pitkälle erikoistunutta hoitotieteellistä tietoa ja tutkimusta kriittisesti sekä soveltaa sitä sosiaali- ja terveysalalle työelämälähtöisesti. Opiskelija kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia itsenäisesti ja yhteisöllisesti näyttöön perustuen tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa terveysalalla. Opiskelija osaa johtaa asioita ja tehdä johtopäätöksiä toiminnasta terveysalalla. Opiskelija osaa arvioida muiden henkilöiden ja ryhmien toimintaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

Juonteen sisältämät syventävät aineopinnot:

353101S Hoitotiede II: Hoitotieteellinen tutkimustieto sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen perustana 5 op

353215S Hoitotiede III: Johtaminen ja innovatiivisuus näyttöön perustuvassa toiminnassa 7 op

353225S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari 40 op, joka koostuu osista I ja II:

353226S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I 15 op

353227S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa II 25 op

353205S Kirjallinen kypsyyskoe 0 op

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne 15 op

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa tulkita määrällisen ja laadullisen tutkimuksen luonnetta ja tehdä johtopäätöksiä metodologisista pääkysymyksistä. Opiskelija osaa soveltaa eri tutkimustapoja sosiaali- ja terveysalan työelämään liittyvässä ongelmanratkaisussa eettisellä tavalla. Opiskelija osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa itsenäisesti näyttöön perustuvan tiedon hakemiseen, viestintään ja yhteistyöhön.

Juonteen sisältämät syventävät aineopinnot:

353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op

352252S Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5 op

 

HOITOTIETEEN DIDAKTIIKAN SIVUAINEOPINNOT 35 op

Terveystieteiden opettajan maisteriohjelmassa maisterin tutkinnon aikana pakollisena sivuaineopintokokonaisuutena suoritetaan hoitotieteen didaktiikan sivuaineopinnot. Hoitotieteen didaktiikan sivuainepintojen suorittaminen aloitetaan jo kandidaatin tutkinnon vaiheessa. Lisäksi opiskelija voi suunnata opiskeluaan henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan valitsemalla tutkintoonsa eri tieteenaloilla kotimaassa tai ulkomailla suoritettavia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan.

Opettajaksi kasvun juonne 35 op

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja kriittisesti arvioida näyttöön perustuvaa työelämälähtöistä opetusta oppilaitoksissa, kliinisissä- ja monipuolisissa oppimisympäristöissä. Opiskelija osaa analysoida ja tuottaa digitaalista oppimateriaalia sekä hyödyntää ja muokata erilaisia opetusmenetelmiä oppimisprosessien mukaisesti. Opiskelija osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja päätöksentekotaitoja opetuksessaan. Opiskelija osaa johtaa asioita ja ihmisiä myös haastavissa opetustilanteissa. Opiskelija osaa arvioida omaa ja muiden henkilöiden ja ryhmien toimintaa ja osaamisen kehittymistä. Opiskelija tunnistaa henkilökohtaisen kehittymisen jatkuvan seurannan tärkeyden.

Juonteen sisältämät sivuaineopinnot:

352208A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5 op

352122A Opetushallinto ja opetusharjoittelu osa I 5 op

352119A Opetuksen sisällön ja menetelmien suunnittelu 5 op

352121A Arviointi opetuksessa ja koulutuksessa 5 op

352210A Opetusharjoittelu osa II 10 op

352211A Opetusharjoittelu osa III 5 op

 

VAPAAVALINTAISET OPINNOT 18 op

Vapaavalintaisia opintoja ovat Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tai yliopiston muissa yksiköissä sekä muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet.

Seuraavat hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämät opinnot on mahdollista sisällyttää sivuaineopintoihin tai vapaavalintaisiin opintoihin:

Terveyden edistäminen 25 op:

352261A Terveyden edistäminen 10 op

353113S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op

352262A Hyvinvointia ja toimintakykyä tukeva ympäristö 7 op

Muut opintojaksot:

354202A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5 op

354205A Terveystieteiden markkinointi 2–5 op

352228A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi 3–10 op

352212A Digipedagogiikka 3–5 op

 

 

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita. Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön, 27. pykälän mukaan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Lisätietoa: http://www.oulu.fi/yliopisto/node/34966

Aikaisemman terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon perusteella sekä muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukua OSAT-järjestelmän kautta. Opintojen hyväksilukemista haetaan hyväksiluettavan opintojakson vastaavalta opettajalta ja päätöksen hyväksilukemisesta tekee terveystieteiden opettajan maisteriohjelman vastaava.

 

Hyväksiluettavat opinnot terveystieteiden maisterin tutkinnossa

Terveysalan ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla voidaan hyväksyä vapaavalintaisiksi opinnoiksi enintään 18 op terveystieteiden opettajan maisteriohjelman vastaavan päätöksellä. Hyväksiluku tapahtuu AHOT-prosessin kautta.

 

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT LUKUKAUSITTAIN

1. lukukausi / syksy

Hoitotieteellinen osaaminen -juonne

353101S Hoitotiede II: Hoitotieteellinen tutkimustieto sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen perustana 5 op

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op

352252S Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5 op

Opettajaksi kasvun juonne

352208A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5 op

352122A Opetushallinto ja opetusharjoittelu osa I 5 op

352119A Opetuksen sisällön ja menetelmien suunnittelu 5 op

 

2. lukukausi / kevät

Hoitotieteellinen osaaminen -juonne

353215S Hoitotiede III: Johtaminen ja innovatiivisuus näyttöön perustuvassa toiminnassa 7 op

353226S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I 5 op

Opettajaksi kasvun juonne

352121A Arviointi opetuksessa ja koulutuksessa 5 op

352210A Opetusharjoittelu osa II 10 op

 

3. lukukausi / syksy

Hoitotieteellinen osaaminen -juonne

353226S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa l 10 op

353227S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa II 20 op

Opettajaksi kasvun juonne

352211A Opetusharjoittelu osa III 5 op

 

4. lukukausi / kevät

353227S Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa II 5 op

353205S Kirjallinen kypsyyskoe 0 op

Vapaavalintaiset opinnot 18 op