Oppaan LTK- Hammaslääketiede, 2018-19 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

SISÄLLYS

 

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma

Koulutuksen tavoite

Hammaslääketieteen juonneopetusmalli

Prekliininen vaihe

Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

Hammaslääketieteen kandidaatin arvo

Kliininen vaihe

Teoreettinen opetus ja fantom-harjoittelu

Kliininen harjoittelu

Viransijaisuuskelpoisuus

Syventävien opintojen tutkielma      

Kypsyysnäyte            

Syventävä käytännön harjoittelu

Valmistuminen

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus

Opinnot lukukausittain

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon rakennekaavio 2018–2019

Hammaslääketieteen oppiaineiden opintosuoritusten arviointi

 

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

 

 

Koulutuksen tavoite

 

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa tieteellisesti ajattelevia ja kliinisesti päteviä hammaslääkäreitä. Kansallisen kliinisen arvioinnin työryhmän (KLART) laatimat osaamistavoitteet ja arviointikriteerit, jotka perustuvat Association for Dental Education in Europe (ADEE) osaamistavoitteisiin (Cowpe et al. Eur J Dent Educ 2010, 14:193-202; CED-DOC-2013-030-E), ovat opintojen kliinisen vaiheen arvioinnin perusta.

 

Opetus on organisoitu osaamisaluejaotteiseksi ja kokonaisvaltaista oppimista edistäväksi juonneopetusmalliksi. Opetuksen teoreettinen ja käytännöllinen oppiaines on johdonmukaisesti rakennettu palvelemaan asiantuntijuuden kehittymistä. 1.8.2011 voimaan tulleen yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110351) mukaan hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 330 opintopistettä. Asetusta sovelletaan opiskelijoihin, jotka ovat aloittaneet hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavat opinnot 1 päivänä elokuuta 2011 tai sen jälkeen. Tiedekuntaneuvoston päätöksen (C 12/12.10.2004) mukaan hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmassa ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, jolloin tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen viidessä ja puolessa lukuvuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista (asetus 794/2004). Opintoihin sisältyy pakollinen kliininen harjoittelu ja syventävä käytännön harjoittelu.

 

 

Hammaslääketieteen juonneopetusmalli

 

Hammaslääketieteen kliinisen vaiheen teoriaopetus ja osa prekliinisen vaiheen opetuksesta on yhdistetty oppiaineiden yhteisesti toteuttamaksi ns. juonneopetukseksi. Tässä mallissa usean eri oppiaineen opetus on integroitu sisällön mukaan yhtenäisiksi opintokokonaisuuksiksi. Opetus toteutetaan hammaslääketieteen kokonaisvaltaista hahmottamista edistävien asiakokonaisuuksien eli juonteiden avulla.

 

Juonneopetus muodostuu kuudesta eri lukukausille hajautetusta opetusjuonteesta, jossa kunkin juonteen tiedolliset ja taidolliset valmiudet kasvavat osaamistavoitteiden mukaisesti opintojen edetessä.

 

Opetusjuonteet:

I Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot

II Suusairaudet ja terveys

III Purennan kuntoutus

IV Kirurgiset perustiedot ja -taidot

V Kasvu ja kehitys

VI Tieteelliset perustiedot ja -taidot

 

I Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa hammaslääkärin perustaidot sekä teorian että käytännön tasolla. Opiskelija osaa tutkia potilaan ja tehdä diagnoosin, osaa dokumentoida potilasasiakirjat, osaa potilashoidossa tarpeelliset hygieniakäytänteet sekä osaa käyttää potilashoitoon liittyviä instrumentteja ja materiaaleja. Opiskelija osaa hoitaa potilaita tutkimustiedon ja yleisesti hyväksyttyjen käytänteiden mukaisesti. Lisäksi opiskelija osaa arvioida hammaslääkärin ja muiden terveydenhuollon toimintatahojen toiminnan suhdetta ja toimia terveyden edistämisen perusperiaatteiden mukaan.

 

II Suusairaudet ja terveys

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa yhdistää lääketieteen eri osa-alueiden näkökulmia hammas- ja suusairauksien syntyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon. Opiskelija osaa kertoa infektioiden, yleissairauksien ja lääkitysten yhteyden hammas- ja suusairauksiin sekä niiden hoitoon. Opiskelija osaa kertoa vanhenemiseen liittyvistä yleisistä tekijöistä (biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, ravitsemus) sekä ikääntyneiden suun ja hampaiden hoidon erityispiirteistä ja ottaa ne huomioon omassa työssään.

 

III Purennan kuntoutus

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa arvioida potilaan purennan kuntoutuksen tarpeen ottaen huomioon subjektiivisen ja objektiivisen hoidontarpeen sekä kustannukset. Opiskelija osaa tehdä purennan kuntoutukseen tähtäävät toimenpiteet.

 

IV Kirurgiset perustiedot ja -taidot

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa kirurgisen toiminnan perusteet sekä osaa yleisimmät hammaslääkärin toimialaan kuuluvat kirurgiset toimenpiteet. Opiskelija osaa diagnosoida dentoalveolaariset traumat ja hoitaa niitä. Opiskelija osaa diagnosoida kasvojen ja leukojen alueen vammat ja ohjata potilaan hoitoon. Opiskelija osaa tutkia kasvokipupotilaan (Kipu-teemapäivä), osaa kertoa hoitoperiaatteista ja ohjata potilaan hoitoon.

 

V Kasvu ja kehitys

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja soveltaa lapsen ja nuoren hammashoitoon fyysiseen ja henkiseen kasvuun ja kehitykseen sekä yleisimpiin lastentauteihin liittyviä tekijöitä. Hän tuntee yleisimmät lasten suunsairaudet ja niiden riskitekijät sekä hallitsee niiden ennaltaehkäisyn yksilö- ja väestötasolla. Hän hallitsee yleisimpien lasten suunsairauksien diagnostiikan ja hoitomenetelmät sekä perus- että erikoissairaanhoidossa. Opiskelija osaa kertoa purentavirheiden etiologiasta leukojen ja purentaelimen kasvusta, rakenteesta ja toiminnasta sekä hammaslääketieteellisestä genetiikasta.

 

VI Tieteelliset perustiedot ja -taidot

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellisesti relevanttia tietoa ja arvioida tietoa kriittisesti sekä yhdistää teorian ja käytännön taidot. Opiskelija osaa raportoida valitsemastaan aiheesta tieteellisten alalle tyypillisten tapojen mukaisesti ja esittää raportin suullisesti.

 

 

Prekliininen vaihe

 

Kaksi ensimmäistä vuotta hammaslääkärin opinnoissa järjestetään pääsääntöisesti lääkärikoulutuksen kanssa yhdessä. Lääketieteen tutkinto-ohjelman opinto-opas löytyy täältä. Tämä takaa riittävät lääketieteelliset perustiedot opintojen kliiniseen vaiheeseen. Kahtena ensimmäisenä lukuvuotena on hammaslääketieteeseen johdattavaa opetusta, jonka tavoitteena on syventää tietämystä kasvojen ja suun alueen normaalikehityksestä ja toiminnasta. Lisäksi opetuksessa annetaan perustietoa suun terveyden ylläpidosta ja suusairauksien hoidosta perus- ja erikoissairaanhoidossa.

 

 

Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

 

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (DC5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi kahden ensimmäisen vuoden opintojen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia. Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää anomus Lääketieteellisen tiedekunnan opintohallinnon palvelupisteeseen erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

 

 

Hammaslääketieteen kandidaatin arvo

 

Hammaslääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, myönnetään hammaslääketieteen kandidaatin arvo (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).

 

 

Kliininen vaihe

 

Teoreettinen opetus sekä fantom- ja simulaatioharjoittelu

 

Fantom-harjoittelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä laboratorio-olosuhteissa tehtävää potilastöihin valmistavaa kädentaidon työharjoittelua. Kliinisen vaiheen teoriaopetus sekä fantom- ja simulaatioharjoittelu tukevat autenttisen oppimisen periaatteella tieteellisen ja taidollisen ammattitaidon kehittymistä. Hammaslääketieteellisten oppiaineiden opetus etenee teoriaopintojen kautta työharjoitteisiin suunnitellussa järjestyksessä. Käytännön perusvalmiudet opetellaan fantom/simulaatio- ja pariharjoitteluna kiinteässä yhteydessä teoreettisten tietojen karttumisen kanssa aina ennen varsinaista potilasharjoittelua. Fantom- ja simulaatioharjoittelu on rytmitetty etenemään potilasharjoittelun kanssa 3.-5. lukuvuosina ja vertaistuki on olennainen osa oppimista.

 

Opintojaksot pyritään suorittamaan kronologisessa järjestyksessä siten, että seuraavalle opintojakson osalle siirryttäessä ovat edelliset opintojaksot sekä niihin liittyvä kliininen harjoittelu suoritettu asianmukaisesti. Opintojaksokohtaiset vaatimukset tulee tarkistaa erikseen. Opetusteknisistä syistä voidaan osia opetuksesta opinto-oppaassa esitetystä poiketen siirtää lukukaudelta toiselle.

 

Kliininen harjoittelu

 

Tutkintoasetuksen edellyttämä kliininen harjoittelu (40 op) toteutetaan Oulun kaupungin Opetushammashoitolassa ja Oulun yliopistollisen sairaalan hammas- ja suusairauksien klinikassa. Harjoitteluvaihe alkaa 5. lukukauden loppupuolella ja kestää 10. lukukauden loppuun, kunnes opintopistemäärä täyttyy ja harjoittelu arvioidaan hyväksytyksi myös taitojen osalta. Edellytyksenä kliinisen harjoitteluvaiheen aloittamiselle on prekliinisten opintojen sekä vaadittujen 5. lukukauden opintojen hyväksytty suorittaminen, jonka jälkeen yliopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle kliinisen työn luvan.

 

Harjoitteluympäristönä on väestövastuullinen terveyskeskuksen hammashuolto. Harjoittelu tapahtuu ohjauksen alaisena monialaisissa tiimeissä, joihin kuuluvat kliiniset opettajat, hammashoitajat sekä suuhygienisti- ja hammashoitajaopiskelijat. Alkuvaiheissa hyödynnetään vertaistukea oppimisympäristöön ja käytännön järjestelyihin perehtymisessä. Lisäksi ohjeistetaan ergonomiseen työskentelyyn. Opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa ja osallistuvat oppiainekohtaiseen toimintaan hammaslääketieteen eri osa-alueilla.

 

Opiskelijat osallistuvat 4. lukuvuoden aikana Opetushammashoitolassa hammashoitajan vastaanotolla tehtäviin 3- vuotiaiden terveystarkastuksiin ja neuvontakäynneille. Lasten poliklinikkatoimintaan liittyen opiskelijat osallistuvat kehittyvän purennan seulontaan. 5. lukuvuoden aikana opiskelijat perehtyvät vanhusten hammashoitoon terveyskeskusympäristössä. Edellisten lisäksi opiskelija tutustuu erikoissairaanhoitoon hammas- ja suusairauksien alueella kahden viikon ohjelmoidulla jaksolla.

 

Viransijaisuuskelpoisuus

 

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun asetuksen (564/1994) muuttamisesta (annettu Helsingissä 14.2.2008): Hammaslääketieteen opiskelija joka on suorittanut lääketieteellisistä tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004) tarkoitetut, vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot sekä OSCE-tasokokeen ja jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset asianomaisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia hammaslääkärin tehtävissä hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Edellä tarkoitetuilla opiskelijoilla ei kuitenkaan ole oikeutta toimia tilapäisesti asianomaisessa laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen, kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta (14.2.2008/104).

 

Kliinisen harjoittelun suoritettuaan valmistuvalla hammaslääkärillä on perustaidot suun sairauksien ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoitamisesta. Hän osaa toimia yhteistyössä potilaiden ja muiden ammattiryhmien kanssa ja noudattaa voimassa olevia terveydenhuollon säädöksiä ja ohjeita.

Taitojen kehittymistä arvioidaan sovituilla vaatimuksilla oppiainekohtaisesti ja itsearvioinnilla perustuen oppiainekohtaisiin sekä KLART laatimiin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman oppiainekohtaiset kliinisen arvioinnin osaamistavoitteet ja kriteerit löytyvät täältä.

 

Syventävien opintojen tutkielma (20 op)

 

- tutkielman suunnitelma ja ohjaussopimus 4,0 op, tutkielman kirjallinen osuus 16,0 op

- sisältää tutkimusseminaariin osallistumisen kolme kertaa (kaksi kertaa ennen omaa esitystä ja oman tutkielman esittäminen)

 

Syventävien opintojen tutkielma voidaan suorittaa joko opintoprojektina tai osallistumalla tutkimusprojektiin jossakin hammaslääkärikoulutuksen loppukuulustelu-oppiaineessa. Tutkielman tulee osaltaan koostua omakohtaisista ja kokeellisista havainnoista mukaan lukien sairaskertomustietojen evaluointi ja tutkimusaineiston tilastollinen tai muu käsittely. Opintoihin kuuluu opiskelijan kirjoittama tutkielma, jossa hänen työpanoksensa on selkeästi identifioitavissa. Syventävien opintojen tutkielman ohjauksesta vastaa ohjaussopimuksessa ja tutkimussuunnitelmassa ohjaajaksi nimetty henkilö. Tutkielma esitetään suullisesti pääsääntöisesti tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan varatuilla tutkimusseminaariajoilla opintojen viidentenä lukuvuotena. Syventävien tutkielmien hyväksymismenettelyssä käytetään sähköistä opinnäytetyön palautus- ja julkaisujärjestelmää Laturia. Yksityiskohtaiset ohjeet http://www.oulu.fi/ltk/node/21902 Tutkinto-ohjelmavastaava/koulutusdekaani hyväksyy opinnäytteen kirjaamalla hyväksynnän työn ohjaajien/tarkastajien esityksestä.

 

Syventävien opintojen tutkielma hammaslääketieteen oppiaineissa:

 

Suupatologia ja suun limakalvosairaudet opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla sopimuksen mukaan johonkin oppiaineessa käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyen jonkun oman tutkimusprojektin sekä osallistumalla soveltuvin osin oppiaineen kliiniseen työskentelyyn. Aiheet liittyvät suun limakalvosairauksiin ja suun ja leukojen alueen kasvaimiin (esim. suusyöpään). Syventävät opinnot esitellään potilastapausseminaarissa tai vastaavassa tilaisuudessa. Kirjallisuuskatsauksen tason tulee olla hyvää tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistavaksi kelpaavaa tasoa.

Vastuuhenkilö: Professori Tuula Salo (tuula.salo(at)oulu.fi)

 

Suuradiologian oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön ja laatimalla siihen liittyvän kirjallisuuskatsauksen tai laatimalla kirjallisuuskatsauksen jostakin oppiaineeseen liittyvästä kliinisestä tai tieteellisestä aiheesta. Tutkimustyön osuus tehdään yhteistyössä OYS:n hammas- ja suusairauksienröntgenin kanssa. Syventävät opinnot esitellään tutkimusseminaarissa tai vastaavassa tilaisuudessa.

Vastuuhenkilö: Tutkijatohtori Annina Sipola (annina.sipola(at)oulu.fi)

 

Hammasproteesiopin ja kliinisen purentafysiologian oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa tehtävään tutkimustyöhön. Aiheet liittyvät hammasprotetiikan eri osa-alueisiin ja purentafysiologiaan.

Vastuuhenkilö: Professori Kirsi Sipilä (kirsi.sipila(at)oulu.fi)

 

Hampaiston kehitys- ja oikomisopin oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön ja tekemällä aiheesta oman tutkielman tai laatimalla kirjallisuuskatsauksen. Aiheet liittyvät 1) geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutukseen oraaliseen ja kraniofakiaaliseen kasvuun ja kehitykseen 2) potilashoitojen analysointiin.

Vastuuhenkilö: Professori Pertti Pirttiniemi (pertti.pirttiniemi(at)oulu.fi)

 

Parodontologian ja geriatrisen hammaslääketieteen oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman joko osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön tai laatimalla kirjallisuuskatsauksen. Aiheet liittyvät parodontologiaan tai geriatriseen hammaslääketieteeseen.

Vastuuhenkilö: Professori Pekka Ylöstalo (pekka.ylostalo(at)oulu.fi)

 

Karies- ja juurenhoito-opin ja lasten hammashoidon oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineen johonkin tutkimusprojektiin ja artikkelin käsikirjoituksen tekemiseen tai tekemällä kirjallisuuskatsauksen jostakin oppiaineeseen liittyvästä kliinisestä tai tieteellisestä aiheesta. Oppiaineen tutkimusaiheita ovat mm. korjaavan hoidon materiaalitutkimus, elinkaarianalyysin soveltaminen hammaslääketieteeseen, väestötutkimukset hampaiden erosiivisesta kulumisesta ja lasten ja nuorten aikuisten suunterveyteen liittyvistä tekijöistä. Aiheisiimme kuuluvat myös nukutusta vaativaan hammashoitoon sekä juurenhoitojen onnistumiseen liittyvät erityiskysymykset. Aiheesta riippuen työn voi tehdä myös parin kanssa.

Vastuuhenkilö: Professori Vuokko Anttonen (marja-liisa.laitala(at)oulu.fi)

 

Terveydenhuollon oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla johonkin oppiaineessa tehtävään tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyvän kirjallisuuskatsauksen tai selvityksen.

Tutkimusaiheet: terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, suusairauksien epidemiologia, hammashoitopelko, koettu terveys ja elämänlaatu, suun terveydenhuolto.

 

 

Suu- ja leukakirurgian oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla johonkin oppiaineessa tehtävään tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyvän tutkimusprojektin sekä osallistumalla soveltuvin osin oppiaineen kliiniseen työskentelyyn.

Vastuuhenkilö: Professori György Sandor (george.sandor(at)oulu.fi)

 

 

Kypsyysnäyte

 

Tutkielmasuoritukseen sisältyy kypsyysnäyte (040300A Äidinkielen koe), joka suoritetaan kuten lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa: http://www.oulu.fi/ltk/node/15581

Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua, kun syventävien opintojen tutkielma on jätetty tarkastettavaksi: http://www.oulu.fi/ltk/node/1624

 

Syventävä käytännön harjoittelu

 

Tutkintoasetuksen edellyttämä syventävä käytännön harjoittelu (30 op) suoritetaan työsuhteessa terveyskeskukseen. Terveyskeskuksen tulee olla tehnyt sopimuksen yliopiston kanssa (http://tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi). Yhteistyösopimus Valtioneuvoston asetuksessa 351/2011 tarkoitetun syventävän käytännön harjoittelun toteuttamisesta ja syventävän käytännön harjoittelun periaatteet koskevat kaikkia Suomen hammaslääkärikoulutusta antavia yliopistoja. Edellytys hakeutua syventävään käytännön harjoitteluun täyttyy, kun kliininen harjoittelu (40 op) on hyväksytysti suoritettu, teoriaopinnoissa on enintään kaksi lopputenttiä suorittamatta ja syventävien opintojen tutkielma on opinnäytteiden syöttöjärjestelmä Laturissa tarkastettavana, hyväksyttävänä ja arkistoitavana. Opiskelija kirjaa syventävän käytännön harjoittelun toteutumisen Opintokirjaan. Harjoittelu toteutetaan ennalta hyväksytyn harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Harjoittelusuunnitelman ja harjoittelun toteutumisen hyväksyvät yliopiston omaopettaja ja kliinisen harjoittelun pienryhmäohjaaja.

 

Valmistuminen

 

Opintohallinto kirjaa WebOodiin, joka on Oulun yliopiston opetus- ja opiskelutoimintojen tukemiseen tarkoitettu tietojärjestelmä, kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot lukuvuosikohtaisesti. Opiskelija hakee tiedekunnalta hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintotodistusta, kun kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on kirjattuna WebOodissa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (http://www.valvira.fi) myöntää hakemuksesta henkilölle, joka on suorittanut lääkärin tai hammaslääkärin ammattiin johtavan peruskoulutuksen Suomessa, oikeuden harjoittaa lääkärin tai hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 312/2011, 4§). Ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen yhteydessä valmistunut lääketieteen tai hammaslääketieteen lisensiaatti merkitään Valviran ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki).

 

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON RAKENNE

 

Tutkinnon laajuus

Yleisopinnot 19 op

Kieliopinnot 6 op

Perusopinnot 92 op

Aineopinnot 67 op

Syventävät opinnot 76 op

Kliininen harjoittelu 40 op

Syventävä käytännön harjoittelu 30 op

Yhteensä 330 op

Opinnot lukukausittain

 

Prekliininen vaihe

Peruskoulutuksen prekliinisen vaiheen opetus on pääosin yhteinen lääketieteen opetuksen kanssa. Siihen on lisäksi integroitu hammaslääketieteellisiä opintojaksoja. Yhteisten opintojen opintojaksokuvaukset ja lukukausittainen opetus löytyvät lääketieteen tutkinto-ohjelman oppaasta. Katso myös rakennekaavio s. 11-15.

 

1.-2. vuosi (DC1 - DC4)

Yhteiset opinnot lääketieteen tutkinto-ohjelman kanssa

902155Y      English medical communication 3 op

A540141      Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 21 op

A540142      Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 13 op

043026P      Genomilääketiede I 2 op

043027P      Lääketieteellinen psykologia 4 op

A540143      Fysiologia 15 op

A540144      Mikrobiologia ja immunologia 10 op

043052P      Yleispatologia 5 op

043037P      Kansanterveystiede 6 op

043038P      Säteilyturvallisuus lääketieteessä 2 op

A540145      Farmakologia ja toksikologia 10 op

043053P      Potilas-lääkäri -suhteen perusteet 3 op

043001Y      Johdanto lääkäriyteen 4 op

043002Y      Tieto ja tutkimus I: Tieteellinen kirjoittaminen 3 op

043003Y      Tieto ja tutkimus I: Tiedonhaku 2 op

043004Y      Tieto ja tutkimus I: Tieteellinen viestintä 5 op

043005Y      Tieto ja tutkimus II: Data-analyysi 3 op

                 

 

Hammaslääketieteen opinnot

090171A      Johdatus suun terveyteen I 3 op:

                  090171A-01  Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan 0,5 op

                  090171A-02  Suun terveydenhuollon toimintatahot 0,5 op

                  090171A-03  Hammasmorfologia 2 op

090170P      Johdanto suun terveydenhoitoon 1 op

091731A      Purentafysiologia I, 3 op

091711A      Kariologia I, 2 op

 

 

Kliininen vaihe

Peruskoulutuksen kliinisen vaiheen opetus on pääosin hammaslääketieteellisten oppiaineiden järjestämää opetusta ja tapahtuu kliinisen harjoittelun osalta Oulun kaupungin Opetushammashoitolassa. Siihen on lisäksi integroitu lääketieteellisiä opintojaksoja, jotka löytyvät hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman oppaasta. Katso myös rakennekaavio s. 11-15.

Opetusteknisistä syistä voidaan osia opetuksesta siirtää lukukaudelta toiselle opinto-oppaassa esitetystä poiketen.

 

3. vuoden syksy (DC5)

090181Y      Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 1, 1 op

091712A      Kariologia II 9 op

091751A      Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet (osa 1 ja 2) 5 op

091761A      Suuradiologian perusteet 4 op

090182A      Johdatus potilashoitoon 5 op:

                  090182A-01  Kliiniseen potilasharjoitteluun perehdyttäminen (1,5 op)

                  090182A-02  Etiikka, lainsäädäntö ja potilasasiakirjat sekä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot (1,5 op)

                  090182A-03  Ravitsemus (0,5 op)

                  090182A-04  Yleiskirurgian propedeuttinen kurssi (1,5 op)

091701A      Kliininen harjoittelu DC5 1 op

091732A      Purentafysiologia II, 4 op

 

3. vuoden kevät (DC6)

091713A      Endodontia I 2 op

091771A       Ortodontian perusvalmiudet 7 op

091721A      Suu- ja leukakirurgian perusteet 4 op

091751S      Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen 2 op

091702A      Kliininen harjoittelu DC6 7 op

091833A      Protetiikka I 9 op:

                  091833A-01  Kiinteä protetiikka I (3,5 op)

                  091833A-02  Irtoprotetiikka I (3 op)

                  091833A-03  Materiaalioppi (1,5 op)

                  091833A-04  Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op

 

4. vuoden syksy (DC7)

090182Y      Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 2, 0,5 op

091703A      Kliininen harjoittelu DC7 8 op

080206A      Reseptioppi 0,5 op

091733S      Protetiikka II 5 op:

                  091733S-01  Kiinteä protetiikka II (1,4 op)

                  091733S-02  Irtoprotetiikka II (2 op)

                  091733S-03  Purentafysiologia III (1 op)

                091733A-04  Purennan kirurginen kuntoutus (0,6 op)

090175S      Dentoalveolaarinen kirurgia 7 op:

                  090175S-01  Suukirurgia (3,7 op)

                  090175S-02  Parodontaalikirurgia I (2 op)

                  090175S-03  Dentoalveolaariseen kirurgiaan liittyvä radiologia (1,3 op)

                  090175S-04  Hampaan poikkeava puhkeaminen 2h

090177A      Lasten ja nuorten hammaslääketiede 5 op:

                  090177A-01  Lastentautioppi ja lastenpsykiatria, teemapäivä (0,5 op)

                  090177A-02  Lasten hammashoito (2,7 op)

                  090177A-03  Parodontaalisairaudet lapsilla ja nuorilla (0,3 op)

                  090177A-04  Suun terveys ja palvelujärjestelmä (1 op)

                  090177A-05  Kirurgia lasten hammashoidossa (0,5 op)

091601S     Tutkielman ohjaussopimus 4 op

 

4. vuoden kevät (DC8)

                  Toinen kotimainen kieli 3 op

901038Y      Kirjallinen (1 op)

901039Y      Suullinen (2 op)

090183Y      Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 3, 0,5 op

091506S      Säteilyturvallisuus hammaslääketieteessä 0,5 op

091781S      Suun terveydenhuolto ja kustannukset 2 op

091704A      Kliininen harjoittelu DC8 9 op

091791A      Suun limakalvosairaudet 3 op

090173S      Erikoisalakohtainen lääketiede I 1 op:

                  090173S-01  Iho- ja sukupuolitaudit (0,5 op)

                  090173S-02  Korva-, nenä- ja kurkkutaudit (0,5 op)

091714S      Kariologia III 2 op

090186S      Traumat ja odontogeeniset infektiot 5 op:

                  090186S-01  Traumojen ja infektioiden radiologiaa (0,8 op)

                  090186S-02  Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka (2,7 op)

                  090186S-03  Odontogeeniset infektiot (0,5 op)

                  090186S-04  Anestesiologia 1 op

                  090186S-05  Paroendoleesiot 2h

091753S      Parodontaalikirurgia II 1 op

091773S      Purennan kehitys 3 op

 

5. vuoden syksy (DC9)

091713S      Endodontia II 2 op

091705A      Kliininen harjoittelu DC9 8 op

091772S      Purennankehityksen erityispiirteitä 2 op:

                  091772S-01ORTO-seminaarit 1-5 (1,5 op)

                  091772S-02Purennan kehityksen erityispiirteitä ja Aikuisortodontia (0,5 op)

091791S      Suupatologian syventävät opinnot 6 op

091754A      Geriatrinen hammaslääketiede 2 op

091822S      Suukirurgia ja yleissairaudet sekä kasvojen alueen kiputilat 4 op

090174S      Erikoisalakohtainen lääketiede II 5 op:

                  090174S-01  Sisätautioppi DC9 (0,8 op)

                  090174S-02  Mikrobiologia/Infektiosairaudet (2,1 op)

                  090174S-03  Neurologia (0,4 op)

                  090174S-04  Kliininen farmakologia (1 op)

                  090174S-05  Psykiatria (0,4 op)

                  090174S-06  Oikeushammaslääketiede (0,3 op)

 

5. vuoden kevät (DC10)

091782S      Toimiminen hammaslääkärinä suun terveydenhuollossa 3 op

091706A      Kliininen harjoittelu DC10 7 op

091755S      Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot 3 op

091734S      Protetiikka III 2 op:

                  091734S-01  Vaativa proteettinen hoito (1 op)

                  091734S-02  Implantologia (1 op)

091602S      Syventävien opintojen tutkielma ja sen esittäminen 16 op

040300A      Äidinkielenkoe (kypsyysnäyte) 0 op

 

6. vuoden syksy (DC11)

090603S      Syventävä kliininen harjoittelu DC11 30 op

 

Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman yleisrakenne; opetussuunnitelmaan sisältyvät opintokokonaisuudet ja -jaksot opintopisteineen

 

Vuosi/lukukausi

 

 

 

1. syksy

1. kevät

2. syksy

2. kevät

3. syksy

3. kevät

4. syksy

4. kevät

5. syksy

5. kevät

6.syksy

Koodi

Nimi

op

Oppiaine

Laji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIELIOPINNOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

902155Y

English medical communication

3

LTK

K

 

3

         

 

901038Y

901039Y

Toinen kotimainen kieli (ruotsi)

Kirjallinen (1 op)

Suullinen (2 op)

3

HLL

K

       

3

   

 

LÄÄKETIEDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A540141

Anatomia sekä lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia

21

LTK

P

21

          

A540142

Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia

13

LTK

P

 

13

         

043026P

Genomilääketiede I

2

LTK

P

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043027P

Lääketieteellinen psykologia

4

LTK

P

 

4

 

        

A540143

Fysiologia

15

LTK

P

  

15

        

A540144

Mikrobiologia ja immunologia

10

LTK

P

  

10

        

043052P

Yleispatologia

5

LTK

P

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

043037P

Kansanterveystiede

6

LTK

P

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

043038P

Säteilyturvallisuus lääketieteessä

2

LTK

P

   

2

       

A540145

Farmakologia ja toksikologia

10

LTK

P

   

10

       

043053P

Potilas-lääkäri -suhteen perusteet

3

LTK

P

   

3

       

 

HAMMASLÄÄKETIEDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043001Y

Johdanto lääkäriyteen

4

LTK

Y

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090171A

Johdatus suun terveyteen I

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 090171A-01 Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan (0,5 op), 090171A-02 Suun terveydenhuollon toimintatahot (0.5 op) (sis. Suun terveys -luento 2h) ja 090171A-03 Hammasmorfologia (2 op)

3

ORTO

TERV

KAR

PAR

 

A

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090170P

Johdanto suun terveydenhoitoon

1

HAMM

P

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

090181Y

Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 1

1

HAMM

Y

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

090182Y

Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 2

0.5

HAMM

Y

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

090183Y

Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 3

0.5

HAMM

Y

 

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

091731A

Purentafysiologia I

3

PROT

A

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

091711A

Kariologia I

2

KAR

A

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

091712A

Kariologia II

9

KAR

A

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

091751A

Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet (osa 1 ja 2)

5

PAR

A

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

091761A

Suuradiologian perusteet

4

SUURAD

A

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

090182A

Johdatus potilashoitoon

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 090182A-01 Kliiniseen potilasharjoitteluun perehdyttäminen (1.5 op), 090182A-02 Etiikka, lainsäädäntö ja potilasasiakirjat sekä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot (1.5 op), 090182A-03 Ravitsemus (0.5 op) ja 090182A-04 Yleiskirurgian propedeuttinen kurssi (1.5 op)

5

HAMM

TERV

KIR

LTK

A

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

091701A

Kliininen harjoittelu DC5

1

HAMM

H

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

091713A

Endodontia I

2

KAR

A

     

2

     

091771A

Ortodontian perusvalmiudet

7

ORTO

A

     

7

  

 

 

 

091721A

Suu- ja leukakirurgian perusteet

4

SUUKIR

A

 

 

 

 

 

4

     

091751S

Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen

2

PAR

S

 

 

 

 

 

2

   

 

 

091702A

Kliininen harjoittelu DC6

7

HAMM

H

 

 

 

 

 

7

     

091703A

Kliininen harjoittelu DC7

8

HAMM

H

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

091506S

Säteilyturvallisuus hammaslääketieteessä

0.5

HAMM

S

 

 

 

 

 

 

 

0.5

   

091781S

Suun terveydenhuolto ja kustannukset

2

TERV

S

    

 

 

 

2

 

 

 

091704A

Kliininen harjoittelu DC8

9

HAMM

H

 

 

 

 

 

 

 

9

   

091713S

Endodontia II

2

KAR

S

        

2

 

 

091705A

Kliininen harjoittelu DC9

8

HAMM

H

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

091772S

Purennankehityksen erityispiirteitä

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

091772S-01 ORTO-Seminaarit 1-5 (1.5 op) ja 091772S-02 Purennan kehityksen erityispiirteitä ja Aikuisortodontia (0.5 op)

2

ORTO

S

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

091782S

Toimiminen hammaslääkärinä suun terveydenhuollossa

3

TERV

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

091706A

Kliininen harjoittelu DC10

7

HAMM

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

090603S

Syventävä kliininen harjoittelu

30

HAMM

H

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30

 

2. Suusairaudet ja -terveys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

080206A

Reseptioppi

0.5

FARM

S

 

 

 

 

 

 

0.5

 

 

 

 

091791A

Suun limakalvosairaudet

3

SUUPAT

A

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

090173S

Erikoisalakohtainen lääketiede I

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat:

090173S-01 Iho- ja sukupuolitaudit (0.5 op) ja 090173S-02 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit (0.5 op)

1

IHO

KORV

 

S

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

091714S

Kariologia III

2

KAR

S

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

091791S

Suupatologian syventävät opinnot

6

SUUPAT

S

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

091754A

Geriatrinen hammaslääketiede

2

PAR

A

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

091822S

Suukirurgia ja yleissairaudet sekä kasvojen alueen kiputilat

4

SUUKIR

PROT

S

        

4

  

090174S

Erikoisalakohtainen lääketiede II

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 090174S-01 Sisätautioppi DC9 (0.8 op), 090174S-02 Mikrobiologia/Infektiosairaudet (2.1 op), 090174S-03 Neurologia (0.4 op), 090174S-04 Kliininen farmakologia (1.0 op), 090174S-05 Psykiatria (0.4 op), ja 090174S-06 Oikeushammaslääketiede (0.3 op)

5

SISÄ

MIKROBIOL

NEUR

FARM

PSYK

HAMM

S

        

5

  

091755S

Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot

3

PAR

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3. Purennan kuntoutus

 

 

 

    

 

      

091732A

Purentafysiologia II

4

PROT

A

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

091833A

Protetiikka I

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 091833A-01 Kiinteä protetiikka I (3.5 op), 091833A-02 Irtoprotetiikka I (3 op), 091833A-03 Materiaalioppi (1.5 op),

091833A-04 Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa (1 op)

9

PROT

PAR

 

A

 

 

 

 

 

9

    

 

091733S

Protetiikka II

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 091733A-01 Kiinteä protetiikka II (1.4 op), 091733A-02 Irtoprotetiikka II (2 op), 091733S-03 Purentafysiologia III (1 op), 091733A-04 Purennan kirurginen kuntoutus (0.6 op)

5

PROT

SUUKIR

S

 

 

 

 

 

 

5

   

 

091734S

Protetiikka III Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 091734S-01 Vaativa proteettinen hoito (1.0 op) ja 091734S-02 Implantologia (1.0 op)

2

PROT

S

 

 

 

 

     

2

 

 

4. Suukirurgiset perustiedot ja -taidot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090175S

Dentoalveolaarinen kirurgia

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 090175S-01 Suukirurgia (3.7 op), 090175S-02 Parodontaalikirurgia I (2.0 op), 090175S-03 Dentoalveolaariseen kirurgiaan liittyvä radiologia (1.3 op) ja 090175S-04 Hampaan poikkeava puhkeaminen 2h

7

SUUKIR

PAR

SUURAD

ORTO

S

      

7

    

090186S

Traumat ja odontogeeniset infektiot

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 090186S-01 Traumojen ja infektioiden radiologiaa (0.8 op), 090186S-02 Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka (2.7 op), 090186S-03 Odontogeeniset infektiot (0.5 op), 090186S-04 Anestesiologia (1 op) ja 090186S-05 Paroendoleesiot 2 h

5

SUURAD

SUUKIR

ANEST

PAR

S

       

5

   

091753S

Parodontaalikirurgia II

1

PAR

S

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

5. Kasvu ja kehitys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090177A

Lasten ja nuorten hammaslääketiede

Tähän kokonaisuuteen kuuluvat: 090177A-01 Lastentautioppi ja lastenpsykiatria (teemapäivä 0.5 op), 090177A-02 Lasten hammashoito (2.7 op), 090177A-03 Parodontaalisairaudet lapsilla ja nuorilla (0.3 op), 090177A-04 Suun terveys ja palvelujärjestelmä (1 op) ja 090177A-05 Kirurgia lasten hammashoidossa (0.5 op)

5

LAST

KAR

PAR

TERV

SUUKIR

A

      

5

    

091773S

Purennan kehitys

3

ORTO

S

       

3

   

 

6. Tieteelliset perustiedot ja -taidot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043002Y

Tieto ja tutkimus I:

Tieteellinen kirjoittaminen

3

LTK

Y

3

 

         

043003Y

Tieto ja tutkimus I:

Tiedonhaku

2

LTK

Y

2

 

   

 

     

043004Y

Tieto ja tutkimus I:

Tieteellinen viestintä

5

LTK

Y

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043005Y

Tieto ja tutkimus II:

Data-analyysi

3

LTK

Y

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

091601S

Tutkielman ohjaussopimus

4

HAMM

S

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

091602S

Syventävien opintojen tutkielma ja sen esittäminen

16

HAMM

S

         

16

 

040300A

Äidinkielen koe (kypsyysnäyte)

0

LTK

S

         

0

 

Yhteensä

 

 

 

 

30

30

33

27

29

31

30

30

29

31

30

Yhteensä

 

 

 

 

 

60

 

60

 

60

 

60

 

60

30

 

 

Hammaslääketieteen oppiaineiden opintosuoritusten arviointi

 

Kariesoppi, juurenhoito-oppi ja lasten hammashoito

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kussakin osiossa ja demonstraatioissa esitetyt asiat. Kliiniseen vaiheeseen (DC5) siirryttäessä pidetään sisäänpääsykuulustelu Kariologia II (A540231) -opintojaksoa varten.

Kliinisiin harjoitustöihin pääsyn edellytyksenä on hyväksyttyjen välikuulustelujen suorittaminen. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirjoissa ja lähiopetuksissa esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat a) väli- ja loppukuulusteluissa saadut arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

Opintojaksot:

090171A-03  Hammasmorfologia 2 op

091711A       Kariologia I 2 op

A540231       Kariologia II 9 op

091714S       Kariologia III 2 op

091713A       Endodontia I 2 op

091713S       Endodontia II 2 op

090177A-02  Lasten hammashoito (2,7 op)

090177A-01  Lastentautiopin ja lastenpsykiatrian teemapäivä (0,5 op), oppiainevastuu

                    Pelkoteemapäivä, oppiainevastuu

                    Työelämään valmistelevat luennot -teemapäivä, oppiaine mukana teemapäivässä

 

Suu- ja leukakirurgia

Alkukuulustelu pidetään Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot -juonteen alussa ja juonnekuulustelut pidetään Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot -juonteen, Suusairaudet ja terveys -juonteen (infektiot) sekä Kirurgiset perustiedot ja -taidot -juonteen jälkeen. Kuulustelut arvostellaan asteikolla 0-5. Alin hyväksytty suoritus on 1. Loppukuulustelussa ja välikuulusteluissa edellytetään hallittavan oppikirjat, kurssimonisteet ja luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat kliinisistä harjoituksista saadut työpisteet, välikuulustelujen arvosanat ja loppukuulustelun arvosana.

Opintojaksot:

091721A       Suu- ja leukakirurgian perusteet 4 op

091733S-04  Purennan kirurginen kuntoutus (0,6 op)

090175S-01  Suukirurgia (3,7 op)

090177A-05  Kirurgia lasten hammashoidossa (0,5 op)

090186S-02  Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka (2,7 op)

090186S-03  Odontogeeniset infektiot (0,5 op)

091822S       Suukirurgia ja yleissairaudet sekä kasvojen alueen kiputilat (teemapäivä) 4 op, oppiainevastuu

                   Työelämään valmistelevat luennot -teemapäivä, oppiaine mukana teemapäivässä

 

Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kunkin osion luennoissa ja demonstraatioissa esitetyt asiat sekä oppikirjoista aiheeseen liittyvät osat. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirjat ja luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun lisäksi välikuulustelut sekä arvio kliinisistä opinnoista.

Opintojaksot:

091731A      Purentafysiologia I 3 op

091732A      Purentafysiologia II 4 op

091833A      Protetiikka I 9 op

091833A-01 Kiinteä protetiikka I (3,5 op)

091833A-02 Irtoprotetiikka I (3 op)

091833A-03 Materiaalioppi (1,5 op)

091733S      Protetiikka II 5 op

091733S-01 Kiinteä protetiikka II (1,4 op)

091733S-02 Irtoprotetiikka II (2 op)

091733S-03 Purentafysiologia III (1 op)

091734S      Protetiikka III 2 op

091734S-01 Vaativa proteettinen hoito (1 op)

091734S-02  Implantologia (teemapäivä, 1 op), oppiainevastuu

091822S      Kasvojen alueen kiputilat -teemapäivä, oppiaine mukana teemapäivässä

 

 

Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

Opintojaksojen opetukseen liittyen kuulustellaan kunkin osion luennoissa ja demonstraatioissa esitetyt asiat sekä oppikirjan aiheeseen liittyvät osat (välikuulustelut). Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirjojen tiedot ja lähiopetuksessa esitetyt asiat. Ortodontian perusvalmiudet (091771A) välikuulustelun ja työkurssin (osat 1 ja 2) hyväksytty suorittaminen ovat edellytys potilastöiden aloittamiselle.

Loppuarvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun ja välikuulustelujen arvosanojen lisäksi kliiniset suoritteet, niistä suoriutuminen ja kaikkien oppiaineen opintojaksojen sisältö. Lisäksi syventävä tutkielma oppiaineessa katsotaan vahvuudeksi loppuarvosanaa määritettäessä.

Opintojaksot:

090171A-01 Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan (0,5 op)

A540232      Ortodontia I 7 op

091773S      Purennan kehitys 3 op

091772S      Purennan kehityksen erityispiirteitä 2 op

091772S-01  ORTO-Seminaarit 1-5 (1,5 op)

091772S-02  Purennan kehityksen erityispiirteitä ja Aikuisortodontia (0,5 op)

090175S-04  Hampaan poikkeava puhkeaminen (Dentoalveolaarinen kirurgia -opintokokonaisuus)

091822S       Kasvojen alueen kiputilat -teemapäivä, oppiaine mukana teemapäivässä

091734S-02  Implantologian teemapäivä (1 op), oppiaine mukana teemapäivässä

 

 

Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede

Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen päätteeksi järjestettävien välikuulustelujen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

Opintojaksot:

091751A      Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet 5 op

091751S      Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen 2 op

091833A-04 Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op

090175S-02 Parodontaalikirurgia I (2 op)

091753S      Parodontaalikirurgia II 1 op

090177A-03 Parodontaalisairaudet lapsilla ja nuorilla (0,3 op)

091755S        Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot 3 op

091754A      Geriatrinen hammaslääketiede 2 op

                   Geriatrisen hammashoidon teemapäivä, oppiainevastuu

091734S-02  Implantologian teemapäivä (1 op), oppiaine mukana teemapäivässä

 

 

Hammaslääketieteellinen radiologia

Loppukuulusteluun pääsyn edellytyksenä on kliinisen palvelun ja kaikkien radiologisten opintojaksojen hyväksytty suorittaminen. Kliinisen palvelun osalta opiskelijan on osoitettava riittävät tiedolliset ja tekniset taidot sekä vastuullisuutta kuvausindikaatioissa ja säteilyhygieniassa. Syventävät opinnot voivat olla kesken. Säteilyturvallisuus hammaslääketieteessä -osio suoritettuna. Loppuarvosanan perustana on loppukuulustelussa saatu arvosana. Arvosanaan myönteisesti vaikuttavat välikuulustelut.

Opintojaksot:

091761A      Suuradiologian perusteet 4 op

090175S-03 Dentoalveolaariseen kirurgiaan liittyvä radiologia (1,3 op)

091506S      Säteilyturvallisuus hammaslääketieteessä 0,5 op

090186S-01  Traumojen ja infektioiden radiologiaa (0,8 op)

Geriatrisen hammashoidon teemapäivä, oppiaine mukana teemapäivässä

091734S-02  Implantologian teemapäivä (1 op), oppiaine mukana teemapäivässä

 

 

Terveydenhuolto

Loppuarvosana määräytyy loppukuulustelun perusteella. Loppuarvosanaan voi myönteisesti vaikuttaa oppiaineessa menestyksekkäästi tehty tutkielma tai tutkimus.

Opintojaksot:

090171A-02  Suun terveydenhuollon toimintatahot (0,5 op)

090182A-02  Etiikka, lainsäädäntö ja potilasasiakirjat sekä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot (1,5 op)

090177A-04  Suun terveys ja palvelujärjestelmä (1 op)

091781S      Suun terveydenhuolto ja kustannukset 2 op

091782S      Toimiminen hammaslääkärinä suun terveydenhuollossa 3 op

Valmistautuminen kesäkandityöskentelyyn, oppiainevastuu

Palaute kesäkandityöskentelystä, oppiainevastuu

Työelämään valmistelevat luennot -teemapäivä, oppiainevastuu

DC10 loppupaneeli, oppiainevastuu

Lapsen kaltoinkohtelu -teemapäivä, oppiainevastuu

090177A-01   Lastentautiopin ja lastenpsykiatrian teemapäivä, oppiaine mukana teemapäivissä Geriatrisen hammashoidon teemapäivä, oppiaine mukana teemapäivässä

Pelkoteemapäivä, oppiaine mukana teemapäivässä

 

 

Suupatologia

Arvosana perustuu kaikkien opintojaksojen sekä kliinisen palvelun suorittamiseen. Loppuarvosana muodostuu opintojaksojen Suupatologia sekä Suun limakalvosairaudet opintomenestyksen opintopistemäärillä painotetuista keskiarvoista sen mukaan, miten opintojaksoista järjestetään kuulusteluja. Loppuarvosanaan vaikuttaa myös kliininen opintomenestys suun limakalvosairauksien oppiaineessa.

Opintojaksot:

091791A     Suun limakalvosairaudet 3 op

091791S        Suupatologian syventävät opinnot 6 op

Kasvojen alueen kiputilat -teemapäivä, oppiaine mukana teemapäivässä