Oppaan LTK - Hyvinvointitekniikka, 2016-17 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma, Terveystieteiden kandidaatin tutkinto (TtK) 180 op 2016-17

 

Opintoihin sisältyy kaikille pakollisia yleis-, perus- ja aineopintoja sekä valinnaisopintoja niin, että tutkinnon kokonaislaajuus on 180 op.  Opinnot suositellaan suoritettavaksi oheisen ohjeellisen lukujärjestyksen mukaan. Kirjain Y kurssikoodin lopussa viittaa yleisopintoihin, kirjain P perusopintoihin ja kirjain A aineopintoihin. Ennen Sähkö- ja tietotekniikan kursseille osallistumista opiskelijan tulee suorittaa Johdatus Unixiin -harjoitukset. Nämä suoritetaan ennen Ohjelmoinnin alkeet -kurssia.

 

Valinnaiset opinnot 13 op

Valinnaisia opintoja suoritetaan niin, että tutkinnon kokonaislaajuus on vähintään 180 op. Valitaan tutkintoa tukevista perus- ja aineopinnoista. Valinnaisten opintojen kohdalla opiskelijan on tarvittaessa itse sovittava opintojakson järjestävän laitoksen kanssa opintojaksolle osallistumisesta. Valinnaisiin opintoihin voidaan sisällyttää alaan liittyvää työharjoittelua enintään 5 op (580120A Työharjoittelu 1).

Hyvinvointitekniikan koulutusohjelma, Terveystieteiden maisterin tutkinto (TtM) 120 op 2016-17

Opintoihin sisältyy kaikille pakollisia aine- ja syventäviä opintoja, syventymiskohteen opintoja sekä valinnaisia opintoja. Opiskelija suorittaa henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) mukaisesti pakolliset opinnot (noin 70 op), valitsemansa syventymiskohteen opinnot (vähintään 25 op) sekä valinnaisopintoja niin, että tutkinnon kokonaislaajuus on vähintään 120 op. Opinnot suoritetaan yksilöllisen lukujärjestyksen mukaan syventymiskohteesta ja valinnaisopinnoista riippuen. Osa opinnoista järjestetään vain joka toinen vuosi.

 

Syventymiskohteet

Biolääketieteellinen teknologia

Lääketieteellinen kuvantaminen

Terveysteknologia

 

Valinnaiset opinnot n. 25 op

Valinnaisia opintoja suoritetaan niin, että tutkinnon kokonaislaajuus on vähintään 120 op. Valinnaiset opinnot voi koota toisen syventymiskohteen opinnoista tai valitsemalla muista yliopiston järjestämistä alaan liittyvistä aineopinnoista ja syventävistä opinnoista. Opiskelijan on tarvittaessa itse sovittava opintojakson järjestävän laitoksen kanssa opintojaksolle osallistumisesta. Valinnaisiin opintoihin voidaan sisällyttää alaan liittyvää työharjoittelua enintään 5 op (580121A Työharjoittelu 2).

 

*Taulukot on koottu olettaen, että opiskelija suorittaa kaikki syventymiskohteeseen kuuluvat kurssit. Syventymiskohteen kursseista tulee suorittaa vähintään 25 opintopistettä, joten opiskelija voi halutessaan korvata osan valinnaisilla opinnoilla