Oppaan LTK - Hoitotiede, 2016-17 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

HOITOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMAN

OPETUSSUUNNITELMA 2016 -2017

 

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtava koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004). Hoitotieteen koulutus koostuu terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (180 op) ja maisterin tutkintoon (120 op) johtavista opinnoista. Terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa (alempi korkeakoulututkinto) opinnot ovat laaja-alaiset ja samat kaikille terveystieteiden opiskelijoille (hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelmat sekä terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelma) tutkinto-ohjelmasta riippumatta. Hoitotieteen tutkinto-ohjelmaan valitun opiskelijan pääaineena on hoitotiede. Opintojaksoilla tehtävät oppimistehtävät tehdään omaan pääaineeseen. Terveystieteiden maisterin tutkinnossa (ylempi korkeakoulututkinto) opinnot eriytyvät tutkinto-ohjelman mukaisesti. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden tohtorin tutkintoa varten.

Hoitotieteen tutkinto-ohjelmasta valmistuneet sijoittuvat asiantuntijoiksi vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, opetus- ja johtotehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Opiskelijalle nimetään opintojen alussa opiskelijan ohjauksesta vastaava pienryhmäohjaaja ja omaopettaja. Kaikki opiskelijat laativat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (e-HOPS). Opetuksen toteutuksessa noudatetaan Oulun yliopiston päätöstä (KN 17.9.2014) neljästä opetusperiodista ajalla 29.8.2016 – 12.5.2017. Lisäksi on käytössä tentti- ja rästiperiodi ajalla 15.5. - 26.5.2017 Lisäksi osa opintojaksoista on mahdollista suorittaa myös kesälukukaudella. Kesälukukauden opetustarjonta ilmoitetaan erikseen helmikuun loppuun mennessä.

Kaikki Oulun yliopiston opiskelijat voivat halutessaan lähteä vaihto-opiskelijaksi ja suorittaa näin osan opinnoistaan (esim. vapaavalintaisia opintoja, harjoitteluja) ulkomaisessa korkeakoulussa. Vaihto-opiskelun kesto on 3-12 kuukautta ja lähteä voi, kun on yksi vuosi opintoja suoritettuna Oulun yliopistossa. Vaihto-opiskelun ajankohta ja yksilöllinen opintosuunnitelma tehdään yhdessä opiskelijan ja kansainvälisten asioiden yhdyshenkilön kanssa. Mikäli opiskelija suorittaa vaihto-opiskelussa opintoihinsa kuuluvan harjoittelun, opiskelija sopii vaihto-opiskelusta ensin opintojakson vastuuopettajan sekä kansainvälisen asioiden yhdyshenkilön kanssa, jonka jälkeen hän on yhteydessä opiskelijakeskukseen harjoittelupaikan ja mahdollisen rahoitustuen hakemiseksi.

Koulutuksen aikana opiskelijoilta kerätään palautetta opintojaksottain, lukuvuosittain, pienryhmäohjauksen yhteydessä sekä valtakunnallisella kandipalaute-kyselyllä. Palaute käsitellään terveystieteiden koulutusohjelmatoimikunnassa ja sitä hyödynnetään opintojaksojen, opetussuunnitelman ja koulutuksen laadun kehittämisessä.

 

LAAJA-ALAINEN TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN (TtK)

TUTKINTO 180op

Koulutuksen perustana kandidaatin tutkintovaiheessa ovat terveystieteiden laaja-alaiset tieteelliset, teoreettiset ja metodologiset sekä työelämän asiantuntijayhteisöjen toimintaan perustuvat opinnot.

                                                                                    

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä.

Laaja- alaisen terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

osaa selittää laaja-alaisen terveystieteiden tietoperustan muuttuvassa ja monikulttuurisessa terveysalan toimintaympäristössä sekä seurata ja tulkita terveysalan ja terveystieteiden kehitystä;

osaa käyttää luovasti tieteellistä ja kriittistä ajattelua, tieteellisiä menetelmiä ja työskentelytapoja sekä teknologiaa tiedon hankkimiseen, tuottamiseen ja arviointiin;

osaa soveltaa kriittisellä ja luovalla tavalla hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä ja ongelmanratkaisussa;

osaa työskennellä yhteisöllisesti oman alansa asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä monialaisissa ryhmissä;

osaa tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti terveystieteiden eettisten perusteiden mukaisesti;

osaa vastata oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä;

osaa viestiä itsenäisesti äidinkielensä lisäksi toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä;

omaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

 

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE

Opintojen rakennekaavio 2016–2017

Oulun yliopistossa terveystieteiden kandidaatin tutkinto koostuu seuraavista juonteista:

akateemiseksi asiantuntijaksi kehittyminen, kieli- ja viestintäosaaminen, terveystieteet ja tutkimus-menetelmäosaaminen sekä sivuaine- ja vapaasti valittavat opinnot. Opiskelijat tekevät kandidaatin tutkielmansa oman tutkinto-ohjelman mukaiseen pääaineeseensa, minkä avulla he voivat kohdentaa omaa asiantuntemustaan.

 

YLEISOPINNOT 25op

 

Akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisen juonne 6op

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa toimia yliopistoyhteisössä ja työelämän verkostoissa sekä selittää koulutuksen ja työelämän suhdetta asiantuntijuuden kehittymisen tukemisessa.

Juonteen sisältämät yleisopinnot:

350041Y        Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä, osat I-II 6op:

350001Y        Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä, osa I: Opinto- ja                                

                    työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen 1op 

350044Y        Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä, osa II: Akateeminen opiskelu ja

                    työelämäharjoittelu 5 op

 

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne 19op

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti tieteellisen viestinnän periaatteet huomioiden. Opiskelija tunnistaa tieteellisen tiedon ominaisuudet, tutkimustyön prosessin sekä osaa hankkia, soveltaa, raportoida ja arvioida tieteellistä tietoa. Lisäksi opiskelija osaa viestiä tyydyttävästi toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.

Juonteen sisältämät yleisopinnot:

901040Y        Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito 1op

901041Y        Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito 2op

902008Y        Vieras kieli, englanti 3op

900008Y        Puheviestintä 3op

A500105       Tieto ja tutkimus I–III 10op, joka sisältää

                   Tieto ja tutkimus l-ll yht. 6,5op ja

                   Tieto ja tutkimus lll yht. 3,5op

A500105       Tieto ja tutkimus l-ll 6,5op:

040021Y       Tieto ja tutkimus I: Työvälineet 1op

040022Y       Tieto ja tutkimus I: Kirjallinen työ 1.5 op

040024Y       Tieto ja tutkimus ll: Tieteellinen viestintä 4.0 op

A500105       Tieto ja tutkimus III 3,5op:

040025Y       Tieto ja tutkimus III: Luennot ja tentti 1,5op

040026Y       Tieto ja tutkimus III: Ryhmäharjoitukset 1op

040027Y       Tieto ja tutkimus III: Oppimistehtävät 1op

 

PERUS- 25op ja AINEOPINNOT 45op

 

Terveystieteiden juonne 60op

Oulun yliopistossa hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tarkastellaan yksilön ja yhteisöjen terveyteen liittyviä kysymyksiä mm. hoitamisen, koulutuksen ja hallinnon näkökulmasta. Juonteen suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaisen terveydenhuollon ja terveydenhuollon koulutuksen perusteet ja toimintamallit. Opiskelija osaa määritellä hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimuskohteet ja merkityksen näyttöön perustuvassa terveydenhuollon toiminnassa sekä tuntee terveystieteellisen teorianmuodostamisen lähtökohdat.

Terveystieteiden aineopinnot ovat 45 opintopisteen laajuiset. Jos opiskelija on suorittanut soveltuvalla terveystieteiden opintokokonaisuudella aineopinnot 35 opintopisteen laajuisena, täytyy hänen täydentää terveystieteiden aineopintoja 10 opintopisteen verran.  

Juonteen sisältämät perusopinnot:

351203P          Johdatus terveystieteisiin 5op

351204P          Terveystieteiden filosofian ja tutkimuksen perusteet 5op

351205P          Terveydenhuollon koulutuksen perusteet 5op

351206P          Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö 5op

351207P          Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5op

Juonteen sisältämät aineopinnot:

351138A         Terveydenhuollon juridiikka 5op

352232A         Terveyshallintotiede 10op

352233A         Hoitotiede 10op

352114A         Kandidaatin tutkielma ja kypsyyskoe 10op (kypsyyskokeella oma koodi: 352514A Kirjallinen

                    kypsyysnäyte 0op)

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne 10op

Juonteen suoritettuaan opiskelija tunnistaa terveystieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat ja yleisimmin käytetyt aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida terveystieteellistä tutkimusta.

Juonteen sisältämät aineopinnot:

352251A         Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5op

352252A         Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5op

 

SIVUAINEOPINNOT 25op

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon sivuaineopintoihin tulee sisällyttää ainakin yksi vähintään 25 opintopisteen yliopistotasoinen opintokokonaisuus. Sivuaineeksi voidaan hyväksyä myös muussa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa suoritetut vähintään 25 opintopisteen laajuiset opintokokonaisuudet (perusopinnot tai aineopinnot).

 

Seuraava hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämä opintokokonaisuus on mahdollista sisällyttää sivuaineopintoihin:

 

Terveyden edistäminen 25 op:

352261A         Terveyden edistäminen 10 op

353113S         Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op

352262A         Hyvinvointia ja terveyttä tukeva ympäristö 7 op

 

Terveyden edistämisen opintoihin ilmoittaudutaan WebOodissa 30.9.2016 mennessä.

Opiskelija voi opiskella kandidaattivaiheessa maisterivaiheeseen sisältyviä sivuaineopintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (e-HOPS) mukaisesti.

 

VAPAAVALINTAISET OPINNOT 60op

 

Vapaavalintaisia opintoja ovat Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tai yliopiston muissa yksiköissä sekä muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet. Vapaavalintaiset opinnot voivat muodostua yksittäisistä opintojaksoista.  

 

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita. Oulun yliopiston johtosäännön, 27. pykälän mukaan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Kunkin opiskelijan osalta hyväksilukemispäätöksen tekee tutkinto-ohjelman vastaava.   

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautuminen/ahot/ahot-prosessi

 

Terveystieteiden tutkinto-ohjelmakohtaiset säännökset

Aikaisemman terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, terveydenhuollon opistoasteen erikoistutkinnon tai terveydenhuollon erikoistumislinjan opistoasteen tutkinnon (vähintään 3,5 vuotta) perusteella suoritettujen opintojen osalta ei tarvitse hakea hyväksilukua AHOT-prosessin kautta.

Avoimessa yliopistossa tai muissa yliopistoissa kuin Oulun yliopistossa aiemmin suoritetut ja koostetut perus- ja aineopintokokonaisuudet hyväksiluetaan opintokokonaisuuksina oikeaksi todistetun todistuksen perusteella. Opintokokonaisuuksien korvautumiselle ei ole määritelty aikarajaa. Edellytyksenä on opintojen yliopistotasoisuus sekä soveltuvuus oman tieteenalan opintoihin.

Avoimessa yliopistossa tai muissa yliopistoissa kuin Oulun yliopistossa suoritettujen yksittäisten opintojaksojen hyväksilukeminen tapahtuu AHOT-prosessin kautta. Yksittäisten opintojaksojen osalta periaatteena on, että viittä (5) vuotta vanhempia opintojaksoja ei hyväksilueta. Opetussuunnitelmauudistuksen siirtymisvaiheessa (2014–2017) asia voidaan tarvittaessa käsitellä erikseen.

Aiemmin opiskeltua ja toiseen tutkintoon kiinnitettyä opintokokonaisuutta tai opintojaksoa ei voi kiinnittää uuteen tutkintoon. AHOT-prosessin kautta kyseinen aikaisemmin hankittu osaaminen on kuitenkin mahdollista tunnistaa ja tunnustaa.

Hyväksilukemista haetaan erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla lääketieteellisen tiedekunnan www-sivulta http://www.oulu.fi/ltk/node/1617.

Opintojen hyväksilukemista haetaan hyväksiluettavan opintojakson vastaavalta opettajalta ja päätöksen hyväksilukemisesta tekee hoitotieteen tutkinto-ohjelman vastaava Professori Helvi Kyngäs. Kieli- ja viestintäopinnot käsitellään Täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) kieli- ja viestintäkoulutuksessa (KVK).

 

Hyväksiluettavat opinnot terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa:

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

901040Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito 1op

901041Y Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito 2op

Aikaisemmat kieliopinnot voidaan lukea hyväksi seuraavissa tapauksissa:

1) Opiskelija on suorittanut vastaavan kurssin muualla kuin Oulun yliopistossa tai Oulun yliopiston jossain toisessa tiedekunnassa. Korvaavuus edellyttää, että suoritettu opintojakso on laajuudeltaan, tasoltaan ja sisällöltään korvattavaa opintojaksoa vastaava. Opintojakson laajuudessa voi olla 1 opintopisteen ero.

2) Opiskelija on suorittanut vastaavan kurssin kesäyliopistossa tai avoimessa yliopistossa. Kurssi voidaan hyväksyä, jos se laajuudeltaan, sisällöltään ja tasoltaan vastaa tiedekunnan tutkintovaatimusten kieliopintoja. Opintojakson laajuudessa voi olla 1 opintopisteen ero.

3) Ammattikorkeakouluissa suoritetut kieliopinnot hyväksytään, jos ne vastaavat laajuudeltaan, sisällöltään ja tasoltaan tiedekuntien tutkintovaatimuksien kieliopintoja. Opintojakson laajuudessa voi olla 1 opintopisteen ero.

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kurssin loppukokeeseen kurssia käymättä, mikäli hän on työskennellyt tai oleskellut pitkähkön ajan ruotsinkielisellä kielialueella tai hänellä on kaksikielinen perhetausta. Koe sisältää kirjallisen ja suullisen osion.

Äidinkieleltään ruotsinkielinen suorittaa vastaavat opinnot suomen kielessä. Mikäli opiskelija on jo perusasteella vapautettu ruotsin opinnoista, hän hakee vastaavan vapautuksen omasta tiedekunnastaan.

 

902008Y Vieras kieli, englanti 3op voidaan lukea hyväksi hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman ammattikorkeakoulututkinnon perusteella.

 

900008Y Puheviestintä 3op voidaan lukea hyväksi hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman ammattikorkeakoulututkinnon perusteella.

 

Terveystieteiden juonne

Terveystieteiden perusopinnot 25op voidaan hyväksilukea hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muissa yliopistoissa suoritetulla soveltuvalla terveystieteiden kokonaisuudella.

 

Vapaavalintaiset opinnot

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon, vapaavalintaisiin opintoihin luetaan hyväksi aikaisemman terveysalan opistoasteen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon perusteella 60op.

 

 

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT LUKUKAUSITTAIN


1.lukukausi / syksy

 

Akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisen juonne

Yleisopinnot

350001Y       Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä, osa I: Opinto- ja työelämäohjaus,

                   opintoihin orientoituminen 1op 

 

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

Yleisopinnot

A500105        Tieto ja tutkimus I - ll 6,5op sisältäen:

040021Y        Tieto ja tutkimus I: Työvälineet 1op

040022Y        Tieto ja tutkimus I: Kirjallinen työ 1.5 op

 

Terveystieteiden juonne

Perusopinnot

351203P          Johdatus terveystieteisiin 5op

351204P          Terveystieteiden filosofian ja tutkimuksen perusteet 5op

 

Aineopinnot

351138A         Terveydenhuollon juridiikka 5op

352232A         Terveyshallintotiede 10op

352233A         Hoitotiede 10op

 

Sivuaineopinnot 1 op

 

2. lukukausi / kevät


Akateemiseksi asiantuntijaksi kehittymisen juonne

Yleisopinnot

350044Y       Akateeminen opiskelu ja asiantuntijuus terveystieteissä, osa II: Akateeminen opiskelu ja

                  työelämäharjoittelu 5 op

 

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

Yleisopinnot

902008Y        Vieras kieli, englanti 3op

900008Y        Puheviestinnän perusteet 3 op

 

A500105       Tieto ja tutkimus l-ll 6,5op:

040024Y       Tieto ja tutkimus II: Tieteellinen viestintä 4 op

 

A500105       Tieto ja tutkimus lll 3,5op:

040025Y       Tieto ja tutkimus III: Luennot ja tentti 1,5op

040026Y       Tieto ja tutkimus III: Ryhmäharjoitukset 1op

040027Y       Tieto ja tutkimus III: Oppimistehtävät 1op

 

Terveystieteiden juonne

Perusopinnot

351205P          Terveydenhuollon koulutuksen perusteet 5op

351206P          Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä sekä moniammatillinen yhteistyö 5op

351207P          Terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön perusteet 5op

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

Aineopinnot

352251A         Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 5op

 

Sivuaineopinnot 11op

 

3. lukukausi / syksy

 

Kieli- ja viestintäosaamisen juonne

Yleisopinnot

901040Y        Toinen kotimainen kieli (ruotsi), kirjallinen kielitaito 1op

901041Y        Toinen kotimainen kieli (ruotsi), suullinen kielitaito 2op

 

Terveystieteiden juonne

Aineopinnot

352114A         Kandidaatin tutkielma ja kypsyyskoe 10op (kypsyyskokeella oma koodi: 352514A Kirjallinen                     kypsyysnäyte 0op)

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

Aineopinnot

352252A         Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 5 op

 

Sivuaineopinnot 13op

 

 

 

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN (TtM) TUTKINTO 120op

 

Terveystieteiden maisterin tutkinnon osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelija:

osaa käyttää laaja-alaisesti ja pitkälle erikoistuneita hoitotieteen käsitteitä, teorioita ja menetelmiä hoitotieteen tutkimuksessa;

osaa analysoida kriittisesti hoitotieteen ja sen lähitieteiden kysymyksiä;

osaa ratkaista vaativia ongelmia tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa sosiaali- ja terveysalalla;

osaa työskennellä itsenäisesti ja yhteisöllisesti näyttöön perustuen sosiaali- ja terveysalan vaativissa asiantuntijatehtävissä;

osaa johtaa ja kehittää monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä;

osaa johtaa asioita ja ihmisiä, osaa suunnitella ja arvioida muiden henkilöiden ja ryhmien toimintaa sekä tehdä johtopäätöksiä toiminnasta sosiaali- ja terveysalalla;

osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä oman alansa että sen ulkopuoliselle yleisölle ja kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä;

omaa valmiudet hoitotieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINNON RAKENNE

Opintojen rakennekaavio 2016–2017

Oulun yliopistossa terveystieteiden maisterin tutkinto koostuu seuraavista juonteista:

hoitotieteellinen osaaminen, tutkimusmenetelmäosaaminen, kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi kasvu sekä sivuaine- ja vapaasti valittavat opinnot.

 

HOITOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT 82op

 

Hoitotieteellinen osaaminen – juonne 52op

Juonteen sisältämät syventävät aineopinnot:

353101S          Hoitotiede II 5 op

353201S          Hoitotiede III 7 op

353225S          Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari 40op, joka koostuu osista l ja ll:

353226S          Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I 15op

353227S          Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa II 25op

353205S          Kirjallinen kypsyyskoe 0op

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne 10op

Juonteen sisältämät syventävät aineopinnot:

353203S          Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op

 

Kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi kasvamisen juonne 20op

Juonteen sisältämät syventävät aineopinnot:

351180P          Kliinisen hoitotyön ja hoitotieteen perusteet 5 op

352227A          Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op

352226S          Kliininen harjoittelu 10op

 

SIVUAINEOPINNOT 25op

Opiskelija voi suunnata opiskeluaan henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan valitsemalla tutkintoonsa eri tieteenaloilla kotimaassa tai ulkomailla suoritettavia yliopistotasoisia opintokokonaisuuksia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (e-HOPS) mukaan.

 

VAPAASTIVALITTAVAT OPINNOT 13op

Vapaavalintaisia opintoja ovat Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikössä tai yliopiston muissa yksiköissä sekä muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet.

 

Seuraavat hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön järjestämät opintokokonaisuus / -jaksot on mahdollista sisällyttää sivuaine- tai vapaasti valittaviin opintoihin:

Terveyden edistäminen 25 op:

352261A         Terveyden edistäminen 10 op

353113S         Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8 op

352262A         Hyvinvointia ja terveyttä tukeva ympäristö 7 op

Terveyden edistämisen opintoihin ilmoittaudutaan WebOodissa 30.9.2016 mennessä.

 

Muut opintojaksot:

354202A         Terveystieteiden tutkimusetiikka 5op

354205A         Terveystieteiden markkinointi 2 - 5op

352228A         Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi 3 -10 op

 

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita. Oulun yliopiston johtosäännön, 27. pykälän mukaan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen perusteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Kunkin opiskelijan osalta hyväksilukemispäätöksen tekee hoitotieteen tutkinto-ohjelman vastaava professori Helvi Kyngäs.   

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautuminen/ahot/ahot-prosessi

Aikaisemman terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon perusteella sekä muissa yliopistoissa suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukua erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla lääketieteellisen tiedekunnan www-sivulta

http://www.oulu.fi/ltk/node/1617.

Opintojen hyväksilukemista haetaan hyväksiluettavan opintojakson vastaavalta opettajalta ja päätöksen hyväksilukemisesta tekee hoitotieteen tutkinto-ohjelman vastaava professori Helvi Kyngäs.

 

Hyväksiluettavat opinnot terveystieteiden maisterin tutkinnossa

Terveysalan ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla voidaan hyväksyä vapaavalintaisiksi opinnoiksi enintään 13 op hoitotieteen tutkinto-ohjelman vastaavan päätöksellä. Hyväksiluku tapahtuu AHOT-prosessin kautta.

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOON KUULUVAT OPINNOT LUKUKAUSITTAIN

 

4. lukukausi / kevät

 

Hoitotieteellinen osaaminen -juonne

353101S          Hoitotiede II 5 op

353226S          Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa I 5op

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

353203S          Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op

 

Kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi kasvamisen juonne

351180P          Kliinisen hoitotyön ja hoitotieteen perusteet 5 op

352227A          Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen 5 op

 

Sivuaineopinnot 10op

 

5. lukukausi / syksy

 

Hoitotieteellinen osaaminen -juonne

353201S          Hoitotiede III 7 op

353227S          Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa l 10op

 

Kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi kasvamisen juonne

352226S          Kliininen harjoittelu 10op

 

Sivuaineopinnot 5op

 

Vapaasti valittavat opinnot 8op

 

6. lukukausi / kevät

 

Hoitotieteellinen osaaminen -juonne

353227S       Pro gradu tutkielma ja tutkielmaseminaari osa II 25op

353205S       Kirjallinen kypsyyskoe 0op

 

Sivuaineopinnot 10op

 

Vapaasti valittavat opinnot 5op