Oppaan LTK - Hammaslääketiede, 2015-16 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

HUOM!

Opintojaksojen tunniste- ja nimitiedoilla korjattu hammaslääketieteen koulutusohjelman opinto-opas 2015 - 2016 julkaistaan elokuussa 2015.

Lääketieteellisen tiedekunnan uusille opiskelijoille suunnatut sivut löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/ltk/opiskelu/uudelle_opiskelijalle.

 

 

OPINTO-OPAS 2015-2016

 

Hammaslääketieteen koulutusohjelma

 

2015 aloittavat

2007 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneiden opetussuunnitelmien

muutokset

 


SISÄLLYS

Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma

Koulutuksen tavoite

Juonneopetus

Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

Hammaslääketieteen kandidaatin arvo

Kliininen harjoittelu

Viransijaisuuskelpoisuus

2007 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneiden opetussuunnitelmien muutokset

Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman rakenne

Opinnot lukukausittain

 

Opetusjuonteet

I Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot

II Suusairaudet ja terveys

III Purennan kuntoutus

IV Kirurgiset perustiedot ja -taidot

V Kasvu ja kehitys

VI Tieteelliset perustiedot ja -taidot

 

Syventävien opintojen tutkielma

Kypsyysnäyte

Opintosuoritusten arviointi

 

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMA

 

Koulutuksen tavoite

 

Hammaslääketieteen koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa tieteellisesti ajattelevia ja kliinisesti päteviä hammaslääkäreitä. Opetus perustuu ”Hyvän hammaslääkärin ominaisuudet” – mutterimallin kuvaamiin kompetensseihin sekä näiden perusteella määriteltyyn hammaslääkärin ydinainesosaamiseen. Kansallisen kliinisen arvioinnin työryhmän (KLART) laatimat osaamistavoitteet, jotka perustuvat Association for Dental Education in Europe (ADEE) osaamistavoitteisiin, ovat kliinisen arvioinnin perusta. http://tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi/sites/skh/files/hammaslaaketieteen_yleiset_kliiniset_osaamistavoitteet_ja_arviointimatriisi.pdf

 

Opetus on organisoitu osaamisaluejaotteiseksi ja kokonaisvaltaista oppimista edistäväksi juonneopetusmalliksi. Opetuksen teoreettinen ja käytännöllinen oppiaines on johdonmukaisesti rakennettu palvelemaan asiantuntijuuden kehittymistä.

1.8.2011 voimaan tulevan yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110351) mukaan hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 330 opintopistettä. Asetusta sovelletaan opiskelijoihin, jotka aloittavat hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavat opinnot 1 päivänä elokuuta 2011 tai sen jälkeen. Tiedekuntaneuvoston päätöksen (C 12/12.10.2004) mukaan hammaslääketieteen koulutusohjelmassa ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus järjestetään siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa, jolloin tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen viidessä ja puolessa lukuvuodessa. Opinnot koostuvat yleis-, perus-, aine- ja syventävistä opinnoista sekä kieliopinnoista. Opintoihin sisältyy pakollinen kliininen harjoittelu ja syventävä kliininen harjoittelu.

 

Juonneopetus

 

Hammaslääketieteen kliinisen vaiheen teoriaopetus ja osa prekliinisen vaiheen opetuksesta on yhdistetty oppiaineiden yhteisesti toteuttamaksi ns. juonneopetukseksi. Tässä mallissa perinteinen oppiainejako on purettu ja opetus toteutetaan hammaslääketieteen kokonaisvaltaista hahmottamista edistävien asiakokonaisuuksien eli juonteiden avulla.

 

Kliinisen vaiheen teoriaopetus ja harjoittelu on rytmitetty tukemaan oppimista ja ne tukevat autenttisen oppimisen periaatteella tieteellisen ja taidollisen ammattitaidon kehittymistä. Opintojaksot pyritään suorittamaan kronologisessa järjestyksessä siten, että seuraavalle opintojakson osalle siirryttäessä ovat edelliset opintojaksot sekä niihin liittyvä kliininen harjoittelu suoritettu asianmukaisesti. Opintojaksokohtaiset vaatimukset tulee tarkistaa erikseen.

 

Käytännön perusvalmiudet opetellaan ns. fantom-harjoitteluna taitopajoissa kiinteässä yhteydessä teoreettisten tietojen karttumisen kanssa aina ennen varsinaista potilasharjoittelua. Fantom-harjoittelu on rytmitetty etenemään potilasharjoittelun kanssa 3.-5. lukuvuosina ja vertaistuki on olennainen osa oppimista. Potilasharjoittelu aloitetaan 3. lukuvuoden syyslukukauden aikana. Kokonaisvaltaisen hammaslääketieteellisen näkemyksen edistämiseksi opetukseen kuuluu potilaiden kokonaishoidon periaate, jossa opiskelija vastaa ohjatusti potilaan suun ja hampaiston ongelmien diagnostisoinnista, etiologisten tekijöiden selvittämisestä, kuntouttamisesta ja hammassairauksien ehkäisystä.

 

Juonneopetus muodostuu kuudesta eri lukukausille hajautetusta opetusjuonteesta, jossa kunkin juonteen tiedolliset ja taidolliset valmiudet kasvavat oppimistavoitteiden mukaisesti opintojen edetessä. Opetusteknisistä syistä voidaan osia opetuksesta opinto-oppaassa esitetystä poiketen siirtää lukukaudelta toiselle.

 

Kliiniseen vaiheeseen siirtyminen

 

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston tekemän päätöksen (C13/25.8.1998) mukaan kliiniseen vaiheeseen siirtyvillä opiskelijoilla on oltava kahden ensimmäisen vuoden opinnot suoritettuna ensimmäisen kliinisen lukukauden (DC5) loppuun mennessä. Kliinisen vaiheen elokuussa aloittavilla voi kuitenkin olla suorittamatta enintään yksi kahden ensimmäisen vuoden opintojen lopputenteistä. Lopputentti suoritetaan seuraavista oppiaineista: anatomia, lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia, fysiologia, mikrobiologia sekä farmakologia ja toksikologia. Kliinisiin opintoihin siirtyvän opiskelijan tulee jättää anomus hammaslääketieteen laitoksen opintohallintoon erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

 

Hammaslääketieteen kandidaatin arvo 

 

Hammaslääketieteen opiskelijalle, joka on suorittanut tutkintoon johtavista opinnoista koulutusyksikön määräämät vähintään kahden ensimmäisen vuoden opinnot, voidaan myöntää hammaslääketieteen kandidaatin arvo, mikäli kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestävät koulutuksen ilman alempaa korkeakoulututkintoa (Asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004).

 

Kliininen harjoittelu

 

Tutkintoasetuksen edellyttämä kliininen harjoittelu (40 op) toteutetaan Oulun kaupungin opetusterveyskeskuksessa ja Oulun yliopistollisen sairaalan hammas- ja suusairauksien klinikassa. Harjoitteluvaihe alkaa 5. lukukauden lopussa ja kestää 10. lukukauden loppuun, kunnes opintopistemäärä täyttyy ja harjoittelu arvioidaan hyväksytyksi myös taitojen osalta. Edellytyksenä kliinisen harjoitteluvaiheen aloittamiselle on prekliinisten opintojen sekä vaadittujen 5. lukukauden opintojen hyväksytty suorittaminen, jonka jälkeen yliopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle kliinisen työn luvan.

 

Harjoitteluympäristönä on väestövastuullinen terveyskeskuksen hammashuolto. Harjoittelu tapahtuu ohjauksen alaisena monialaisissa tiimeissä, joihin kuuluvat kliiniset opettajat, hammashoitajat sekä suuhygienisti- ja hammashoitajaopiskelijat. Alkuvaiheissa hyödynnetään vertaistukea oppimisympäristöön ja käytännön järjestelyihin perehtymisessä. Lisäksi ohjeistetaan ergonomiseen työskentelyyn. Opiskelijat suorittavat potilaille kokonaishoitoa ja osallistuvat oppiainekohtaiseen toimintaan hammaslääketieteen eri osa-alueilla: kliininen ja röntgenologinen diagnostiikka, suu- ja leukakirurgia, ortodontia, pedodontia, kariologia, endodontia, parodontologia, gerodontologia, protetiikka ja purentafysiologia.

Terveyskeskusharjoitteluun liittyvä ehkäisevä toiminta tapahtuu terveyskeskuksen neuvoloissa. Opiskelijat osallistuvat 4. lukuvuoden aikana lastenneuvolassa hammashoitajan tai hammaslääkärin antamaan valistustilaisuuteen 1-2 -vuotiaiden lasten vanhemmille. 5. lukuvuoden aikana opiskelijat perehtyvät vanhusten hammashoitoon terveyskeskusympäristössä. Edellisten lisäksi opiskelija tutustuu erikoissairaanhoitoon hammas- ja suusairauksien alueella kahden viikon ohjelmoidulla jaksolla.

 

Tutkintoasetuksen edellyttämä syventävä käytännön harjoittelu (30 op) suoritetaan työsuhteessa sellaisessa terveyskeskuksessa, joka on tehnyt sopimuksen yliopiston kanssa (Suomen Hammaslääkäriliitto ylläpitää luetteloa nettisivuillaan). Syventävä käytännön harjoittelu toteutetaan ennalta hyväksytyn harjoittelusuunnitelman mukaisesti. Harjoittelusuunnitelman hyväksyvät yliopiston opettajatuutori ja Oulun kaupungin opetusterveyskeskuksen pienryhmäohjaaja. Edellytys hakeutua syventävään käytännön harjoitteluun täyttyy, kun kliininen harjoittelu (40 op) on hyväksytysti suoritettu, teoriaopinnoissa on enintään kaksi lopputenttiä suorittamatta ja syventävien opintojen tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Yhteistyösopimus Valtioneuvoston asetuksessa 351/2011 tarkoitetun syventävän käytännön harjoittelun toteuttamisesta ja syventävän käytännön harjoittelun periaatteet koskevat kaikkia Suomen hammaslääkärikoulutusta antavia yliopistoja.

 

 

Kliinisen harjoittelun suoritettuaan valmistuvalla hammaslääkärillä on perustaidot suun sairauksien ehkäisystä, diagnosoinnista ja hoitamisesta. Hän osaa toimia yhteistyössä potilaiden ja muiden ammattiryhmien kanssa ja noudattaa voimassa olevia terveydenhuollon säädöksiä ja ohjeita. Lukuvuosikohtaiset osaamistavoitteet: http://www.medicine.oulu.fi/media/hamm/opetus_documentit/kliinisen-arvioinnin-kriteerit-2011.pdf

 

Viransijaisuuskelpoisuus

 

Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun asetuksen (564/1994) muuttamisesta (annettu Helsingissä 14.2.2008): Hammaslääketieteen opiskelija joka on suorittanut lääketieteellisistä tutkinnoista annetussa asetuksessa (794/2004) tarkoitetut, vähintään neljään ensimmäiseen opintovuoteen kuuluvat opinnot sekä OSCE-tasokokeen ja jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset asianomaisen tehtävän hoitamiseen, voi tilapäisesti toimia hammaslääkärin tehtävissä hammaslääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa terveydenhuollon toimintayksikössä tai sosiaalihuoltolain (710/1982) 24 §:ssä tarkoitetussa sosiaalihuollon toimintayksikössä.

Edellä tarkoitetuilla opiskelijoilla ei kuitenkaan ole oikeutta toimia tilapäisesti asianomaisessa laillistetun ammattihenkilön tehtävässä enää sen jälkeen, kun opintojen aloittamisesta on kulunut yli kymmenen vuotta (14.2.2008/104).

 

Syventävien opintojen tutkielma ja kypsyysnäyte

 

2007 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneiden opetussuunnitelmien muutokset

 

Valinnaiset opinnot poistuvat opetussuunnitelmasta vuosikursseittain

 

Vuonna 2007 aloittanut vuosikurssi

Vapaasti valittavia valinnaisia opintoja 4,8 op

Kaikille pakollisia

- Potilasharjoittelun asiakirjahallinto 2,5 op

- Potilastapausseminaarin valmistelu ja esittäminen 2,0 op

 

Vuonna 2008 aloittanut vuosikurssi

Vapaasti valittavia valinnaisia opintoja 3,3 op

Kaikille pakollisia

- Potilasharjoittelun asiakirjahallinto 2,5 op

- Potilastapausseminaarin valmistelu ja esittäminen 2,0 op

 

Vuonna 2009 aloittanut vuosikurssi

Kuten vuonna 2008 aloittaneet

Vuonna 2010 aloittanut vuosikurssi

Ei vapaasti valittavia valinnaisia opintoja

Kaikille pakollisia

- Potilasharjoittelun asiakirjahallinto 2,5 op

- Potilastapausseminaarin valmistelu ja esittäminen 2,0 op

 

Kliinisen harjoittelun laajuus kasvaa vuosikursseittain

 

Vuonna 2007 aloittanut vuosikurssi

Kliininen harjoittelu                                                              36.5 op

Vuonna 2008 aloittanut vuosikurssi

Kliininen harjoittelu                                                              36,5 op

Vuonna 2009 aloittanut vuosikurssi

Kliininen harjoittelu                                                              36,5 op

Vuonna 2010 aloittanut vuosikurssi

Kliininen harjoittelu                                                              38,5 op

Vuonna 2011 aloittanut vuosikurssi

Kliininen harjoittelu                                                              40,0 op

 

 

 

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINNON RAKENNE:

 

Tutkinnon laajuus

Yleisopinnot 28,5 op

Kieliopinnot 6 op

Perus-, aine- ja syventävät opinnot yhteensä 225,5 op

Kliininen harjoittelu 40 op

Syventävä kliininen harjoittelu 30 op

Yhteensä 330 op

 

 

Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman yleisrakenne; opetussuunnitelmaan sisältyvät opintokokonaisuudet ja -jaksot

 

YLEISOPINNOT

040015Y      Terveydenhuollon etiikka 1,5 op

040014Y      Kasvaminen hammaslääkäriksi 1,5 op

040016Y      Peruselvytys 0,5 op

040117Y      Potilaan haastattelu ja tutkiminen 4 op

040104A      Psykologia 4 op

040119Y      Ympäristöterveydenhuolto 1 op

040105Y      Epidemiologian perusteet 1,5 op

041002Y      EET-opinnot 2 op

041001Y      EBM-opinnot 1,5 op

040012Y      Tieto ja tutkimus 10 op

A. Tieto- ja viestintätekniikka ja

                 B. Tieteellinen viestintä

C. Tilastolliset menetelmät

090602A      Tutkimusmenetelmät 1 op

28,5 op

 

KIELIOPINNOT

902006Y      Vieras kieli 1,5 op

902007Y      Vieras kieli 1,5 op

901027Y      Toinen kotimainen kieli 3 op

6,0 op

 

PERUSOPINNOT

040101A      Anatomia 14 op

040002Y      Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op

040116Y      Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op

040103A      Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op

040112A      Fysiologia 15 op

040108A      Yleinen patologia 5 op

040119A      Mikrobiologia ja immunologia 10 op

040106A      Farmakologia ja toksikologia 10 op

090304A      Säteily ja sen turvallinen käyttö hammaslääkärin työssä osa 1 1,5 op

82,5 op

 

AINEOPINNOT

090201A      Hammasmorfologia 2 op

090302A-01  Suupatologia 4 op

090302A-02  Suun limakalvosairaudet (sisältäen luennot proteesistomatiitti ja lasten suun limakalvosairauksien erityispiirteet) 3,1 op

090501A-01  Kariologian perusteet 5 op

090501A-02  Korjaava karieshoito 5,1 op

090501A-03  Endodontia 1,6 op

090501A-07  Pedodontia 2,5 op

090502A-01  Suu- ja leukakirurgian perusteet 4,7 op

090502A-02  Dentoalveolaarinen kirurgia (sisältäen luennon retinoitunut hammas) 3,9 op

090502A-03  Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka (sis. luennon keskikasvovammat) 2,9 op

090502A-12  Kirurgia lasten hammashoidossa 0,5 op

090503A-01  Kruunu- ja siltaprotetiikka 4,7 op

090503A-02  Kokoproteesioppi 3,4 op

090503A-03  Osaproteesioppi 2,5 op

090503A-04  Materiaalioppi 1,5 op

090503A-07  Proteesien korjaukset 0,5 op

090504A-01  Purentafysiologia I 2,8 op

090504A-02  Purentafysiologia II 4,2 op

090505A-01  Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet 5,2 op

090505A-05  Geriatrinen hammaslääketiede 1,3 op

090505A-08  Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op

090506A-01  Hammaslääketieteellisen radiologian perusteet 3,8 op

090510A-04  Potilashoidon yleiset valmiudet 1,1 op

090510A-06  Purennan kuntoutus väestötasolla 0,4 op

090510A-08  Suu- ja hammassairauksien hallinta väestötasolla 1 op

090510A-11  Suun terveydenhuollon toimintatahot 0,5 op

090601A-01  Ortodontian perusvalmiudet 6,7 op

090601A-02  Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja hammaslääketieteellinen genetiikka 0,6 op

090601A-08  Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan 0,5 op

090602Y      Kliiniseen työskentelyyn perehdyttäminen 1,5 op

090203A      Kirurgian propedeuttinen kurssi 1,5 op

80,0 op

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

090302A-01  Suupatologia 2,0 op (sis.luennon suusyövän hoito)

090302A-04  Suupatologian mikroskooppikurssi 0,6 op

090501A-05  Endodontian syventävä kurssi 2,1 op

090501A-06  Muut kuin karieksen aiheuttamat hampaiden kovakudosmuutokset ja kausaalinen kariesdiagnostiikka (sisältäen luennon syljen kliininen fysiologia) 1,6 op

090502A-04  Odontogeeniset infektiot, sisältäen absessit 0,6 op

090502A-05  Suukirurgia ja yleissairaudet 3,4 op

090502A-06  Purennan kirurginen kuntoutus I 0,5 op

090502A-07  Purennan kirurginen kuntoutus II 0,3 op

090502A-08  Implantologia 0,4 op

090502A-09  Kasvojen alueen kiputilat 1,1 op

090304A-02  Säteily ja sen turvallinen käyttö hammaslääkärin työssä osa 2 0,6 op

090504A-03  Patofunktion syventävä osio 0,5 op

090503A-10  Vaativa purennan kuntoutus 0,8 op

090505A-02  Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen 1,5 op

090505A-03  Parodontaalikirurgia 2,2 op

090505A-06  Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot 3,9 op

090505A-13  Parodontaalisairaudet lapsilla ja nuorilla 0,3 op

090505A-14  Parodontologis-endodonttiset ongelmat 0,2 op

090506A-02  Odontogeenisten infektioiden sekä osteomyeliitin radiologiaa 0,3 op

090506A-03  Suukirurgiaan liittyvä röntgendiagnostiikka 1,4 op

090506A-04  Röntgentutkimukset suun ja kasvojen alueen traumoissa 0,7 op

090507A      Kliininen farmakologia 1,5 op

090510A-05  Potilashoidon yleisten valmiuksien täydentäminen 1,0 op

090510A-07  Sosiaalihammaslääketieteen ajankohtaiset aiheet 3 op

090601A-02  Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja hammaslääketieteellinen genetiikka 1,8 op

090601A-04  Aikuisortodontia 0,4 op

090601A-09  ORTO-Seminaari 1-5 1,4 op (suoritusmerkintä DC 10)

090403A      Anestesiologia 1 op

090606A      Oikeushammaslääketiede 0,3 op

092201A      Mikrobiologia/Infektiokurssi 2,1 op

080206A      Reseptioppi 1 op

090202A      Lastentautioppi ja lastenpsykiatria 0,5 op

090205A      Neurologia 0,4 op

090301A      Iho- ja sukupuolitaudit 0,4 op

090404A      Psykiatria 0,4 op

090508A      Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0,5 op

090303A      Sisätautioppi DC9 0,8 op

040014Y      Kasvaminen hammaslääkäriksi 1,5 op

090602S      Syventävien opintojen tutkielma 20 op (Tutkielma 16 op, tutkielman suunnitelma ja ohjaussopimus 4,0op)

040300A      Kypsyysnäyte 0 op

63,0 op

 

090603A      HARJOITTELU  40 op

 

090603S      SYVENTÄVÄ KLIININEN HARJOITTELU 30 op

 

Yhteensä 330 op

 

 

 

 

Opinnot lukukausittain

 

Peruskoulutuksen I osa (prekliininen vaihe) opetus lukukausittain

Peruskoulutuksen I osan (prekliininen vaihe) opetus on pääosin yhteinen lääketieteen opetuksen kanssa. Siihen on lisäksi integroitu tiettyjä hammaslääketieteellisiä opintojaksoja. Yhteisten opintojen opintojaksokuvaukset ja lukukausittainen opetus löytyvät lääketieteen koulutusohjelman opinto-oppaasta. Katso myös rakennekaavio s.11-15.

 

DC1 - DC4

I Prekliiniset opinnot

Yhteiset opinnot lääketieteen koulutusohjelman kanssa

040015Y      Terveydenhuollon etiikka 1,5 op

041002Y      EET-opinnot 2 op

041001Y      EBM-opinnot 1,5 op

040012Y      Tieto ja tutkimus 10 op

A. Tieto- ja viestintätekniikka ja

                 B. Tieteellinen viestintä

C. Tilastolliset menetelmät

902006Y      Vieras kieli 1,5 op

040101A      Anatomia 14 op

040002Y      Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia 7 op

040116Y      Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö 5 op

040103A      Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia 15 op

040016Y      Peruselvytys 0,5 op

040112A      Fysiologia 15 op

040104A      Psykologia 4 op

040108A      Yleinen patologia 5 op

040119A      Mikrobiologia ja immunologia 10 op

040117Y      Potilaan haastattelu ja tutkiminen 4 op

040119Y      Ympäristöterveydenhuolto 1 op

040106A      Farmakologia ja toksikologia 10 op

040105Y      Epidemiologian perusteet 1,5 op

090304A      Säteily ja sen turvallinen käyttö hammaslääkärin työssä osa 1 1,5 op

 

DC1 - DC4

I Prekliiniset hammaslääketieteen opinnot

090601A-08  Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan (Katso 040101A Anatomia) 0,5 op

090510A-11  Suun terveydenhuollon toimintatahot 0,5 op

090504A-01  Purentafysiologia I 2,8 op

090201A      Hammasmorfologia 2 op

090501A-01  Kariologian perusteet (osittain) 2 op

090601A-02  Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja hammaslääketieteellinen genetiikka (osittain) 0,6 op

040014Y      Kasvaminen hammaslääkäriksi 1,5 op

Yhteensä 119,9 op

 

Peruskoulutuksen II osa (kliininen vaihe) opetus lukukausittain

Opetusteknisistä syistä voidaan osia opetuksesta opinto-oppaassa esitetystä poiketen siirtää lukukaudelta toiselle.

 

3. vuoden syksy (DC5)

090602Y      Kliiniseen työskentelyyn perehdyttäminen 1,5 op

090501A-01  Kariologian perusteet 3 op

090501A-02  Korjaava karieshoito 5,1 op

090505A-01  Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet 5,2 op

090506A-01  Hammaslääketieteellisen radiologian perusteet 3,8 op

090502A-01  Suukirurgian perusteet sisältäen kokonaisuudet

Suukirurgian perusteet DC5, Anamneesi ja potilaan tutkiminen sekä Kirurgisen potilashoidon perusvalmiudet DC5

090601A-01  Ortodontian perusvalmiudet 2,0 op

090601A-09  ORTO-Seminaari1-5 DC 7-10

090510A-04  Potilashoidon yleiset valmiudet 1,1 op

080206A      Reseptioppi 1 op

090504A-02  Purentafysiologia II 4,2 op

090203A      Kirurgian propedeuttinen kurssi 1,5 op

090603A-05  Kliininen harjoittelu DC5 1 op

 

3. vuoden kevät (DC6)

090501A-03  Endodontia 1,6 op

090502A-01  Suukirurgian perusteet sisältäen kokonaisuudet
Suukirurgian perusteet DC6 sekä Kirurgisen potilashoidon perusvalmiudet DC6 (luennot ja ryhmäopetus) 4,7 op

090505A-02  Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen 1,5 op

090601A-01  Ortodontian perusvalmiudet 4,7 op

090503A-01  Kruunu- ja siltaprotetiikka 4,7 op (sis. Kevytsillat)

090503A-04  Materiaalioppi 1,5 op

090503A-03  Osaproteesioppi 2,5 op

090505A-08  Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa 1 op

902007Y      Kieliopinnot, vieras kieli 1,5 op

040014Y      Kasvaminen hammaslääkäriksi 0,5 op

090603A-06  Kliininen harjoittelu DC6 6 op

Yhteensä 59,6 op

 

4. vuoden syksy (DC7)

090301A      Iho- ja sukupuolitaudit 0,4 op

090503A-02  Kokoproteesioppi 3,4 op (sis.Immediaattiprotetiikka)

090503A-07  Proteesien korjaukset 0,5 op

090504A-03  Patofunktion syventävä osio 0,5 op

090502A-06  Purennan kirurginen kuntoutus I 0,5 op

090502A-07  Purennan kirurginen kuntoutus II 0,3 op

090501A-07  Pedodontia 2,5 op

090601A-02  Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja hammaslääketieteellinen genetiikka 1,8 op

090505A-13  Parodontaalisairaudet lapsilla ja nuorilla 0,3 op

090510A-08  Suu- ja hammassairauksien hallinta väestötasolla 1 op

090502A-12  Kirurgia lasten hammashoidossa 0,5 op

090502A-02  Dentoalveolaarinen kirurgia 3,9 op

090505A-03  Parodontaalikirurgia 2,2 op

090506A-03  Suukirurgiaan liittyvä röntgendiagnostiikka 1,4 op

090510A-06  Purennan kuntoutus väestötasolla 0,4 op

090603A-07  Kliininen harjoittelu DC7 9 op

 

4. vuoden kevät (DC8)

090302A-02  Suun limakalvosairaudet sisältäen luennot

                 Proteesistomatiitti (PROT) ja Lasten suun limakalvosairauksien erityispiirteet 3,1 op

090508A      Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 0,5 op

090510A-06  Potilashoidon yleisten valmiuksien täydentäminen 1,0 op

090304A-02  Säteily ja sen turvallinen käyttö hammaslääkärin työssä osa 2 0,6 op

090403A      Anestesiologia 1 op

090501A-06  Muut kuin karieksen aiheuttamat hampaiden kovakudosmuutokset (sis. kausaalinen kariesdiagnostiikka) 1,6 op

090505A-14  Parodontologis-endodonttiset ongelmat 0,2 op

090603A-02  OSCE-tentti 0 op

090502A-04  Odontogeeniset infektiot sisältäen absessit 0,6 op

090506A-02  Odontogeenisten infektioiden sekä osteomyeliitin radiologiaa 0,3 op

090502A-03  Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka sisältäen luennon

                 keskikasvovammat (5KORV) 2,9 op

090202A      Lastentautioppi ja lastenpsykiatria 0,5 op

090506A-04  Röntgentutkimukset suun ja kasvojen alueen traumoissa 0,7 op

090602A      Tutkimusmenetelmät 1 op

XXXXXXX     Toinen kotimainen kieli 3 op

090602S-01  Tutkielman ohjaussopimus 4 op

040014Y      Kasvaminen hammaslääkäriksi 0,5 op

090603A-08  Kliininen harjoittelu DC8 10 op

Yhteensä 60,1 op

 

5. vuoden syksy (DC9)

092201A      Mikrobiologia/Infektiokurssi 2,1 op

090502A-05  Suukirurgia ja yleissairaudet 3,4 op

090501A-05  Endodontian syventävä kurssi 2,1 op

090302A-01  Suupatologia 4 op

090302A-01  Suupatologia sisältäen luennon suusyövän hoito (5KORV) 2 op

090302A-04  Suupatologian mikroskooppikurssi 0,6 op

090601A-04  Aikuisortodontia 0,4 op

090303A      Sisätautioppi DC9 0,8 op

090205A      Neurologia 0,4 op

090507A      Kliininen farmakologia 1,5 op

090502A-08  Implantologia 0,4 op

090502A-09  Kasvojen alueen kiputilat 1,1 op

090505A-05  Geriatrinen hammaslääketiede 1,3 op

090603A-09  Kliininen harjoittelu DC9 9 op

 

5. vuoden kevät (DC10)

090601A-09  ORTO-Seminaari1-5 DC 7-10 1,4 op

090505A-06  Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot 3,9 op

090404A      Psykiatria 0,4 op

090606A      Oikeushammaslääketiede 0,3 op

090510A-07  Sosiaalihammaslääketieteen ajankohtaiset aiheet 3 op

090503A-10  Vaativa purennan kuntoutus 0,8 op

090602S      Syventävät opinnot, tutkielma 16 op

040300A      Kypsyysnäyte 0 op

040014Y      Kasvaminen hammaslääkäriksi 0,5 op

090603A-10  Kliininen harjoittelu DC10 5 op

Yhteensä  60,4 op

 

6. vuoden syksy (DC11)

090603S      Syventävä kliininen harjoittelu DC 11 (30 op)

Yhteensä  30 op

 

 

HUOM!

Opintojaksojen tunniste- ja nimitiedoilla korjattu hammaslääketieteen koulutusohjelman opinto-opas 2015 - 2016 julkaistaan elokuussa 2015.

Lääketieteellisen tiedekunnan uusille opiskelijoille suunnatut sivut löytyvät osoitteesta http://www.oulu.fi/ltk/opiskelu/uudelle_opiskelijalle.

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO – Opintojen rakennekaavio 2015-16

 

Tutkinnon laajuus
Yleisopinnot (Y) 28,5 op
Perusopinnot (P) 82,5 op
Aineopinnot (A) 80,0 op
Syventävät opinnot (S) 63,0 op
Kieliopinnot (K) 6 op
Kliininen harjoittelu (40 op)
ja syventävä kliininen harjoittelu (30 op) (H) 70 op

Yhteensä 330 op

 

HAMMASLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMAN OPETUSSUUNNITELMAN YLEISRAKENNE; OPETUSSUUNNITELMAAN SISÄLTYVÄT OPINTOKOKONAISUUDET JA -JAKSOT OPINTOPISTEINEEN

Nykyinen

tunniste 

Uusi

tunniste

HAMM oppiaine1.

LV

2.

LV

3.

S

3.

K

4.

S

4.

K

5.

S

5.

K

6. S

 

 

 

 

KIELIOPINNOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

902006Y

 

 

K

Vieras kieli

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

902007Y

 

 

K

Vieras kieli

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

901027Y

 

 

K

Toinen kotimainen kieli

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

LÄÄKETIEDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040201A

 

 

P

Anatomia

14

 

 

 

 

 

 

 

 

040016Y

 

 

Y

Peruselvytys

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

040116Y

 

 

P

Kansanterveys ja moniammatillinen yhteistyö

5

 

 

 

 

 

 

 

 

040103A

 

 

P

Lääketieteellinen biokemia ja molekyylibiologia

15

 

 

 

 

 

 

 

 

040201A

 

 

P

Lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia

7

 

 

 

 

 

 

 

 

040015Y

 

 

Y

Terveydenhuollon etiikka

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

041001-02

 

 

Y

EET-opinnot

2

 

 

 

 

 

 

 

 

041001Y-01

 

 

Y

EBM-opinnot osa 1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

040104A

 

 

Y

Psykologia

 

4

 

 

 

 

 

 

 

040105Y

 

 

Y

Epidemiologian perusteet

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

040106A

 

 

P

Farmakologia ja toksikologia

 

10

 

 

 

 

 

 

 

040108A

 

 

P

Yleinen patologia

 

5

 

 

 

 

 

 

 

040112A

 

 

P

Fysiologia

 

15

 

 

 

 

 

 

 

040117Y

 

 

Y

Potilaan haastattelu ja tutkiminen

 

4

 

 

 

 

 

 

 

040119A

 

 

P

Mikrobiologia: Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia

 

10

 

 

 

 

 

 

 

040119Y

 

 

Y

Ympäristöterveydenhuolto

 

1

 

 

 

 

 

 

 

041001Y-01

 

 

Y

EBM-opinnot osa 2

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMMASLÄÄKETIEDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090304A-01

 

 

P

Säteily ja sen turvallinen käyttö hammaslääkärin työssä osa 1

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

040014Y-01

 

HAMM

Y

Kasvaminen hammaslääkäriksi osat 1 ja 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

040014Y-01

 

HAMM

Y

Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 2

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hammaslääkärin perustiedot ja taidot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090201A

 

KAR

A

Hammasmorfologia

2

 

 

 

 

 

 

 

 

090601A-08

 

ORTO

A

Johdatus hampaiston kehitykseen ja ortodontiaan

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

090510A-11

 

SOSHA

A

Suun terveydenhuollon toimintatahot

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

090501A-01

 

KAR

A

Kariologian perusteet osa 1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

090504A-01

 

PROT

A

Purentafysiologia I

 

2,8

 

 

 

 

 

 

 

090602Y

 

HAMM

A

Kliiniseen potilasharjoitteluun perehdyttäminen

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

040014Y-02

 

HAMM

S

Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 3

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

090501A-01

 

KAR

A

Kariologian perusteet osa 2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

090501A-02

 

KAR

A

Korjaava karieshoito

 

 

5,1

 

 

 

 

 

 

090501A-03

 

KAR

A

Endodontia

 

 

 

1,6

 

 

 

 

 

090603A-05

 

 

H

Kliininen harjoittelu DC5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

090603A-06

 

 

H

Kliininen harjoittelu DC6

 

 

 

6

 

 

 

 

 

090601A-01

 

ORTO

A

Ortodontian perusvalmiudet

 

 

 

6,7

 

 

 

 

 

090505A-01

 

PAR

A

Parodontologisen potilashoidon perusvalmiudet

 

 

5,2

 

 

 

 

 

 

090505A-02

 

PAR

S

Parodontologisen potilashoidon perusvalmiuksien syventäminen

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

090506A-01

 

SUURAD

A

Hammaslääketieteellisen radiologian perusteet

 

 

3,8

 

 

 

 

 

 

090304A-02

 

 

S

Säteily ja sen turvallinen käyttö hammaslääkärin työssä osa 2

 

 


 

 

 0,6

 

 

 

090510A-04

 

SOSHA

A

Potilashoidon yleiset valmiudet

 

 

1,1

 

 

 

 

 

 

090502A-01

 

SUUKIR

A

Suu- ja leukakirurgian perusteet (DC5+DC6)

 

 

 

4,7

 

 

 

 

 

090403A

 

 

S

Anestesiologia

 

 

 

 

 

1

 

 

 

090603A-02

 

HAMM

A

OSCE-tasokoe

 

 

 

 

 

0

 

 

 

040014Y-02

 

HAMM

S

Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 4

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

090603A-07

 

 

H

Kliininen harjoittelu DC7

 

 

 

 

9

 

 

 

 

090603A-08

 

 

H

Kliininen harjoittelu DC8

 

 

 

 

 

10

 

 

 

090505A-14

 

PAR

S

Parodontologis-endodonttiset ongelmat

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

090510A-05

 

SOSHA

S

Potilashoidon yleisten valmiuksien täydentäminen

 

 

 

 

 

1

 

 

 

040014Y-02

 

HAMM

S

Kasvaminen hammaslääkäriksi osa 5

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

090501A-05

 

KAR

S

Endodontian syventävä kurssi

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

090603A-09

 

 

H

Kliininen harjoittelu DC9

 

 

 

 

 

 

9

 

 

090603A-10

 

 

H

Kliininen harjoittelu DC10

 

 

 

 

 

 

 

5

 

090601A-09

 

ORTO

S

ORTO-Seminaari 1-5 (suoritusmerkintä DC 10)

 

 

 

 

 

 

 

1,4

 

090510A-07

 

SOSHA

S

Sosiaalihammaslääketieteen ajankohtaiset aiheet

 

 

 

 

 

 

 

3

 

090603S

 

 

H

Syventävä kliininen harjoittelu

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

2. Suusairaudet ja terveys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080206A

 

 

S

Reseptioppi

 

 

1

 

 

 

 

 

 

090301A

 

 

S

Iho- ja sukupuolitaudit

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

090508A

 

 

S

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

090501A-06

 

KAR

S

Muut kuin karieksen aiheuttamat hampaiden kovakudosmuutokset sekä

kausaalinen kariesdiagnostiikka

 

 

 

 

 

1,6

 

 

 

090302A-02

 

 

A

Suun limakalvosairaudet

 

 

 

 

 

3,1

 

 

 

090303A

 

 

 S

Sisätautioppi DC9

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

092201A

 

 

S

Mikrobiologia/Infektiokurssi

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

090205A

 

 

S

Neurologia

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

090507A

 

 

S

Kliininen farmakologia

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

090404A

 

 

S

Psykiatria

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

090606A

 

HAMM

S

Oikeushammaslääketiede

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

090505A-05

 

PAR

A

Geriatrinen hammaslääketiede

 

 

 

 

 

 

1,3

 

 

090505A-06

 

PAR

S

Parodontaalisairaudet ja yleisterveys sekä parodontaali-infektiot

 

 

 

 

 

3,9

 

090502A-05

 

SUUKIR

S

Suukirurgia ja yleissairaudet

 

 

 

 

 

 

3,4

 

 

090302A-01

 

 

A

Suupatologia

 

 

 

 

 

 

4

 

 

090302A-01

090302A-04

 

 

S

Suupatologia (2 op) ja Suupatologian

mikroskooppikurssi (0,6 op) YHDISTETÄÄN

 

 

 

 

 

2,6

 

 

 

 

 

 

3. Purennan kuntoutus

 

 

 

 

 

 

 

 

090505A-08

 

PAR

A

Purennan kuntoutus osana parodontologista hoitoa

 

 

1

 

 

 

 

 

090504A-02

 

PROT

A

Kliininen purentafysiologia II

 

 

4,2

 

 

 

 

 

 

090503A-01

 

PROT

A

Kruunu- ja siltaprotetiikka (sis. kevytsillat)

 

 

 

4,7

 

 

 

 

 

090503A-03

 

PROT

A

Osaproteesioppi

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

090503A-04

 

PROT

A

Materiaalioppi

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

090503A-02

 

PROT

A

Kokoproteesioppi (sis. immediaattiprotetiikka)

 

 

 

 

3,4

 

 

 

 

090503A-07

 

PROT

A

Proteesien korjaukset

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

090504A-03

 

PROT

S

Patofunktion syventävä osio

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

090510A-06

 

SOSHA

A

Purennan kuntoutus väestötasolla

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

090502A-06

090502A-07

 

PROT

S

Purennan kirurginen kuntoutus I (0,3 op) ja

Purennan kirurginen kuntoutus II (0,5 op) YHDISTETÄÄN

 

 

 

0,8

 

 

 

 

090601A-04

 

ORTO

S

Aikuisortodontia

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

090503A-10

 

PROT

S

Vaativa purennan kuntoutus

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

090502A-08

 

PROT

S

Implantologia

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

4. Kirurgiset perustiedot ja -taidot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090203A

 

 

A

Kirurgian propedeuttinen kurssi

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

090505A-03

 

PAR

S

Parodontaalikirurgia

 

 

 

 

2,2

 

 

 

 

090506A-03

 

SUURAD

S

Suukirurgiaan liittyvä röntgendiagnostiikka

 

 

 

 

1,4

 

 

 

 

090506A-02

090506A-04

 

SUURAD

S

Odontogeenisten infektioiden sekä osteomyeliitin radiologiaa (0,3 op) ja Röntgentutkimukset suun ja kasvojen alueen traumoissa (0,7 op) YHDISTETÄÄN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

S

090502A-02

 

SUUKIR

A

Dentoalveolaarinen kirurgia

 

 

 

 

3,9

 

 

 

 

090502A-03

090502A-04

 

 

SUUKIR

A

S

Leuka- ja hammastraumat ja niiden diagnostiikka (A; 2,9 op) ja Odontogeeniset infektiot (S; 0,6 op) YHDISTETÄÄN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

 

090502A-09

 

SUUKIR

PROT

S

Kasvojen alueen kiputilat

 

 

 

 

 

 

1,1

 

 

 

 

 

 

5. Kasvu ja kehitys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090601A-02

 

ORTO

A,S

Pre- ja postnataalinen leukojen ja purentaelimen kasvu ja ham-maslääketieteellinen genetiikka osat 1 (A;0,6op) ja 2 (S;1,8op)

 

0,6

 

 

 1,8

 

 

 

 

090202A

 

 

A

Lastentautioppi ja lastenpsykiatria

 

 

 

 

 

0,5

 

 

 

090501A-07

 

KAR

A

Pedodontia

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

090505A-13

 

PAR

S

Parodontaalisairaudet lapsilla ja nuorilla

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

090510A-08

 

SOSHA

S

Suu- ja hammassairauksien hallinta väestötasolla

 

 

 

 

1

 

 

 

 

090502A-12

 

SUUKIR

A

Kirurgia lasten hammashoidossa

 

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tieteelliset perustiedot ja -taidot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400012Y


 

Y

Tieto- ja viestintätekniikka ja tieteellinen viestintä

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

040012Y


 

Y

Tilastolliset menetelmät

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

090602A


HAMM

Y

Tutkimusmenetelmät

 

 

 

 

 

1

 

 

 

090602S-01


 

S

Syventävien opintojen tutkielman suunnitelma (tehtävä viimeistään 4. vuoden keväällä)

 

 

 

 

 

4

 

 

 

090602S-02


 

S

Syventävien opintojen tutkielma

 

 

 

 

 

 

 

16

 

040300A


 

S

Kypsyysnäyte

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


YHTEENSÄ 330 op

58

61,9

27,4

32,2

28,6

31,5

29,1

31,3

30
 

 

 

OPETUSJUONTEET

 

Hammaslääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelma

 

1. Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot

 Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa hammaslääkärin perustaidot sekä teorian että käytännön tasolla. Opiskelija osaa tutkia potilaan ja tehdä diagnoosin, osaa dokumentoida potilasasiakirjat, osaa potilashoidossa tarpeelliset hygieniakäytänteet sekä osaa käyttää potilashoitoon liittyviä instrumentteja ja materiaaleja. Opiskelija osaa hoitaa potilaita tutkimustiedon ja yleisesti hyväksyttyjen käytänteiden mukaisesti. Lisäksi opiskelija osaa arvioida hammaslääkärin ja muiden terveydenhuollon toimintatahojen toiminnan suhdetta ja toimia terveyden edistämisen perusperiaatteiden mukaan.

2. Suusairaudet ja terveys

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa yhdistää lääketieteen eri osa-alueiden näkökulmia hammas- ja suusairauksien syntyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon. Opiskelija osaa kertoa infektioiden, yleissairauksien ja lääkitysten yhteyden hammas- ja suusairauksiin sekä hammashoitoon. Opiskelija osaa kertoa vanhenemiseen liittyvistä yleisistä tekijöistä (biologiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, ravitsemus) sekä ikääntyneiden suun ja hampaiden hoidon erityispiirteistä ja ottaa ne huomioon omassa työssään.

3. Purennan kuntoutus

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa arvioida potilaan purennan kuntoutuksen tarpeen ottaen huomioon subjektiivisen ja objektiivisen hoidontarpeen sekä kustannukset. Opiskelija osaa tehdä purennan kuntoutukseen tähtäävät proteettiset toimenpiteet.

4. Kirurgiset perustiedot ja -taidot

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa kirurgisen toiminnan perusteet sekä osaa yleisimmät hammaslääkärin toimialaan kuuluvat suu- ja leukakirurgiset toimenpiteet. Opiskelija osaa diagnosoida dentoalveolaariset traumat ja hoitaa niitä. Opiskelija osaa diagnosoida kasvojen ja leukojen alueen vammat ja ohjata potilaan hoitoon. Opiskelija osaa tutkia kasvokipupotilaan (Kipu-teemapäivä), osaa kertoa hoitoperiaatteista ja ohjata potilaan hoitoon.

5. Kasvu ja kehitys -juonne

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa yhdistää ja eritellä hammashoidollisia näkökulmia, jotka liittyvät lapsen kasvuun, kehitykseen ja yleisimpiin lastentauteihin. Opiskelija osaa kertoa lapsen kasvun ja kehityksen yleispiirteistä sekä kasvun seurannasta suhteessa hammashoitoon. Opiskelija osaa kertoa purentavirheiden etiologiasta leukojen ja purentaelimen kasvusta, rakenteesta ja toiminnasta sekä hammaslääketieteellisestä genetiikasta.

6. Tieteelliset perustiedot ja -taidot

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellisesti relevanttia tietoa ja arvioida tietoa kriittisesti sekä yhdistää teorian ja käytännön taidot. Opiskelija osaa raportoida valitsemastaan aiheesta tieteellisten alalle tyypillisten tapojen mukaisesti ja esittää raportin suullisesti.

 

Syventävien opintojen tutkielma 20 op (tutkielman suunnitelma ja ohjaussopimus 4,0 op ja tutkielma 16,0 op)

Syventävien opintojen tutkielma voidaan suorittaa joko opintoprojektina tai osallistumalla tutkimusprojektiin johonkin hammaslääkärikoulutuksen lopputentti-oppiaineeseen. Tutkielman tulee osaltaan koostua omakohtaisista ja kokeellisista havainnoista mukaan lukien sairaskertomusten tai vastaavien tilastollinen tai muu käsittely. Opintoihin kuuluu opiskelijan yksin kirjoittama tutkielma tai, jos opiskelija on kuulunut tutkimusryhmään, yhteisartikkeli, jossa opiskelijan nimi on tekijäluettelossa joko ensimmäisenä tai toisena ja jossa hänen työpanoksensa on selkeästi identifioitavissa. Syventävien opintojen tutkielman ohjauksesta vastaa ohjaussopimuksessa ja tutkimussuunnitelmassa ohjaajaksi nimetty henkilö. Tutkielma esitetään suullisesti pääsääntöisesti koulutusohjelman opetussuunnitelmaan varatuilla tutkimusseminaariajoilla. Syventävien tutkielmien hyväksymismenettelyssä käytetään sähköistä opinnäytetyön palautus- ja julkaisujärjestelmää Laturia. Yksityiskohtaiset ohjeet http://www.oulu.fi/ltk/node/21902 Koulutusohjelmavastaava/koulutusdekaani hyväksyy opinnäytteen kirjaamalla hyväksynnän työn ohjaajien/tarkastajien esityksestä.

 

 

Suun terveyden tutkimusryhmän lopputentti-oppiaineet: 

 

Suuradiologian oppiaineessa opiskelija voi suorittaa syventävät opinnot tekemällä kirjallisuuskatsauksen ja aiheeseen liittyvän tutkimustyön. Tutkimustyön osuus tehdään yhteistyössä OYS:n hammas- ja leukaröntgenyksikön kanssa.

Syventävät opinnot esitellään potilastapausseminaarissa tai vastaavassa tilaisuudessa. Kirjallisuuskatsauksen tason tulee olla hyvää tieteellisessä kirjallisuudessa julkaistavaksi kelpaavaa tasoa.

Vastuuhenkilö: Annina Sipola (annina.sipola(at)oulu.fi)

 

Hammasproteesiopin ja kliinisen purentafysiologian oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa tehtävään tutkimustyöhön. Aiheet liittyvät hammasprotetiikan eri osa-alueisiin ja purentafysiologiaan.

Vastuuhenkilö: Professori Aune Raustia (aune.raustia(at)oulu.fi)

 

Hampaiston kehitys- ja oikomisopin oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön ja tekemällä aiheesta oman tutkielman sekä osallistumalla kliiniseen työskentelyyn oppiaineessa. Aiheet liittyvät 1) geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutukseen oraaliseen ja kraniofakiaaliseen kasvuun ja kehitykseen 2) potilashoitojen analysointiin.

Vastuuhenkilö: Professori Pertti Pirttiniemi (pertti.pirttiniemi(at)oulu.fi)

 

Parodontologian ja geriatrisen hammaslääketieteen oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman joko osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön tai laatimalla kirjallisuuskatsauksen.

Vastuuhenkilö: Professori Tellervo Tervonen (tellervo.tervonen(at)oulu.fi)

 

Pedodontian, kariesopin ja juurenhoidon oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman joko osallistumalla oppiaineessa suoritettavaan tutkimustyöhön ja laatimalla siihen liittyvän kirjallisuuskatsauksen. Toinen tapa on esitellä kliinisesti mielenkiintoinen/mielenkiintoisia potilastapauksia ja laatia siihen/niihin liittyvä aiheeseen sopiva kirjallisuuskatsaus. Kolmas vaihtoehto on laatia kirjallisuuskatsaus jostakin oppiaineeseen liittyvästä kliinisestä tai tieteellisestä aiheesta. Oppiaineen tutkimusaiheita ovat mm. pulpa-dentiinikompleksin metabolian säätely, dentiinikarieksen patobiologia, korjaavan hoidon materiaalitutkimus, elinkaarianalyysin soveltaminen hammaslääketieteeseen sekä pedodontian ja juurenhoidon suorittamiseen liittyvät erityiskysymykset.

Vastuuhenkilö: Vuokko Anttonen (vuokko.anttonen(at)oulu.fi)

 

Sosiaalihammaslääketieteen oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla johonkin oppiaineessa tehtävään tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyvän kirjallisuuskatsauksen tai selvityksen.

Tutkimusaiheet: Karieksen hallinta nykyoloissa, Suunterveyden edistäminen koululaisilla, Hammashoitopelko, Koettu suun terveys ja suun terveyteen liittyvä elämänlaatu

Vastuuhenkilö: Professori Jorma Virtanen (jorma.virtanen(at)oulu.fi)

 

Suu- ja leukakirurgian oppiaineessa opiskelija voi tehdä syventävän tutkielman osallistumalla johonkin oppiaineessa tehtävään tutkimushankkeeseen tai tekemällä niihin läheisesti liittyvän tutkimusprojektin sekä osallistumalla soveltuvin osin oppiaineen kliiniseen työskentelyyn.

Vastuuhenkilö: Professori Kyösti Oikarinen (kyosti.oikarinen(at)oulu.fi)

 

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte suoritetaan kuten lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmassa:

http://www.medicine.oulu.fi/media/tiedekunta/peruskoulutus/ohjeet-ja-maaraykset/ohjeita_kypsyysnaytteen_kirjoittajalle.pdf

 

 

Hammaslääketieteen opintosuoritusten arviointi

 

090501A Ehkäisevä hammaslääketiede ja kariesoppi

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kussakin osiossa ja demonstraatioissa esitetyt asiat. Kliiniseen vaiheeseen (DC5) siirryttäessä pidetään sisäänpääsykuulustelu Korjaavan karieshoidon opintojaksoa (090501A-02) varten.

Kliinisiin harjoitustöihin pääsyn edellytyksenä on hyväksyttyjen välikuulustelujen suorittaminen. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirjoissa ja lähiopetuksissa esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat a) väli- ja loppukuulusteluissa saadut arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

 

090502A Suu- ja leukakirurgia

Alkukuulustelu pidetään Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot -juonteen alussa ja juonnekuulustelut pidetään Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot -juonteen, Suusairaudet ja terveys -juonteen (infektiot) sekä Kirurgiset perustiedot ja -taidot -juonteen jälkeen. Kuulustelut arvostellaan asteikolla 0-5. Alin hyväksytty suoritus on 1. Loppukuulustelussa ja välikuulusteluissa edellytetään hallittavan oppikirjat, kurssimonisteet ja luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat kliinisistä harjoituksista saadut työpisteet, välikuulustelujen arvosanat ja loppukuulustelun arvosana.

 

090503A Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kunkin osion luennoissa ja demonstraatioissa esitetyt asiat. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirjat ja luennoilla esitetyt asiat. Loppuarvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun lisäksi välikuulustelut sekä arvio kliinisistä opinnoista.

 

090601A Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

Opintojakson eri osioiden jälkeen pidetään välikuulustelut, joissa kuulustellaan kunkin osion luennoissa ja demonstraatioissa esitetyt asiat sekä oppikirjan aiheeseen liittyvät osat. Loppukuulustelussa edellytetään hallittavan oppikirja ja luennoilla esitetyt asiat. Ensimmäisen välikuulustelun ja työkurssin hyväksytty suorittaminen ovat edellytys potilastöiden aloittamiselle. Loppuarvosanaan vaikuttavat loppukuulustelun ja välikuulustelujen arvosanojen lisäksi kliiniset suoritteet, niistä suoriutuminen ja ORTO-seminaarit.

 

090505A Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede

Kunkin opintojakson hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä seuraavaan jaksoon osallistumiselle. Loppukuulusteluun osallistuminen edellyttää kaikkien jaksojen hyväksyttyä suorittamista ja osoitusta hallita parodontologinen hoito (vaadittujen potilashoitojen hyväksytty suorittaminen) ja toimiminen moniammatillisessa tiimissä. Loppuarvosanaan vaikuttavat opintojaksojen päätteeksi järjestettävien välikuulustelujen sekä loppukuulustelun arvosanat ja arvio kliinisistä opinnoista.

 

090506A Hammaslääketieteellinen radiologia

Loppukuulusteluun pääsyn edellytyksenä on kliinisen palvelun ja kaikkien röntgenologisten opintojaksojen hyväksytty suorittaminen. Kliinisen palvelun osalta opiskelijan on osoitettava riittävät tiedolliset ja tekniset taidot sekä vastuullisuutta kuvausindikaatioissa ja säteilyhygieniassa. Syventävät opinnot voivat olla kesken. Lisäksi loppuarvosanan edellytyksenä on suoritettu erillinen säteilysuojelutentti. Loppuarvosanan perustana on loppukuulustelussa saatu arvosana. Arvosanaan myönteisesti vaikuttavat välikuulustelut ja kuvaustekniikan sekä diagnostiikan taidot.

 

090510A Sosiaalihammaslääketiede

Loppuarvosana määräytyy lopputentin perusteella. Lisäksi loppuarvosanaan voi vaikuttaa oppiaineessa menestyksekkäästi tehty syventävien opintojen tutkielma.

 

090302A Suupatologia

Arvosana perustuu kaikkien opintojaksojen sekä kliinisen palvelun suorittamiseen. Loppuarvosana muodostuu opintojaksojen Suupatologia sekä Suun limakalvosairaudet opintomenestyksen opintopistemäärillä painotetuista keskiarvoista sen mukaan, miten opintojaksoista järjestetään kuulusteluja. Loppuarvosanaan vaikuttaa myös kliininen opintomenestys suun limakalvosairauksien oppiaineessa.