Oppaan LTK - Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma, 2014-15 tiedotEtusivu Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATINTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA2014-2015

(HOITOTIEDE, TERVEYSHALLINTOTIEDE JA TERVEYSTIETEIDEN OPETTAJANKOULUTUS)

 

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtava koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) Hoitotieteen, terveyshallintotieteen ja terveystieteiden opettajan koulutus koostuu terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (TtK, 180 op) ja maisterin (TtM, 120 op) tutkintoon johtavista opinnoista. Terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa (alempi korkeakoulututkinto) opinnot ovat laaja-alaiset ja samat kaikille terveystieteiden opiskelijoille (hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tieteenalaohjelmat sekä terveystieteiden opettajan koulutusohjelma) koulutusohjelmasta riippumatta. Terveystieteiden maisterin tutkinnossa (ylempi korkeakoulututkinto) opinnot eriytyvät koulutus-/ tieteenalaohjelman mukaisesti. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten.

 

Hoitotieteen, terveyshallintotieteen ja terveystieteiden opettajan koulutusohjelmista valmistuneet sijoittuvat asiantuntijoiksi vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, opetus- ja johtotehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

 

Opinto-oikeus

Laaja-alaisen terveystieteiden koulutusohjelman opiskeluoikeuden voi saada ainoastaan osallistumalla valintakokeeseen. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat eivät voi hakea sivuaineopiskelijoiksi vuonna 2014–2015 laaja-alaisen terveystieteiden koulutusohjelman aine- ja sivuaineopintoihin.

 

LAAJA-ALAINEN TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180op

 

Koulutuksen perustana kandidaatin tutkintovaiheessa ovat terveystieteiden laaja-alaiset tieteelliset, teoreettiset ja metodologiset sekä työelämän asiantuntijayhteisöjen toimintaan perustuvat opinnot.

                                                                                    

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet

 

Osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä.

Laaja- alaisen terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

osaa selittää laaja-alaisen terveystieteiden tietoperustan muuttuvassa ja monikulttuurisessa terveysalan toimintaympäristössä sekä seurata ja tulkita terveysalan ja terveystieteiden kehitystä; 

osaa käyttää luovasti tieteellistä ja kriittistä ajattelua, tieteellisiä menetelmiä ja työskentelytapoja sekä teknologiaa tiedon hankkimiseen, tuottamiseen ja arviointiin; 

osaa soveltaa kriittisellä ja luovalla tavalla hankkimaansa tietoa oman alansa työtehtävissä ja ongelmanratkaisussa; 

osaa työskennellä yhteisöllisesti oman alansa asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä sekä monialaisissa ja monikulttuurisissa ryhmissä; 

osaa tehdä päätöksiä ja toimia itsenäisesti terveystieteiden eettisten perusteiden mukaisesti; 

osaa viestiä itsenäisesti äidinkielensä lisäksi toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä; 

omaa edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. 

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon rakenne (180 op)

Opintojen rakennekaavio 2014–15

 

Oulun yliopistossa terveystieteiden kandidaatin tutkinto koostuu seuraavista juonteista:

asiantuntijaksi kehittyminen, akateeminen kommunikaatio-osaaminen, terveystieteet ja tutkimusmenetelmäosaaminen sekä sivuaine- ja vapaasti valittavat ja opinnot. Opiskelijat tekevät kandidaatin tutkielmansa oman tieteenala-/koulutusohjelman mukaiseen pääaineeseensa, minkä avulla he voivat kohdentaa omaa asiantuntemustaan.

 

Asiantuntijaksi kehittymisen juonne 8op

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa toimia yliopistoyhteisössä ja työelämän verkostoissa sekä selittää koulutuksen ja työelämän suhdetta asiantuntijuuden kehittymisen tukemisessa.

Juonteen sisältämät opinnot:

350001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen, osat I-III 3op

350041Y Asiantuntijuus terveystieteissä ja työelämäyhteistyö, osat I-II 5op

350041Y-01 Osa I, Asiantuntijaksi kehittyminen1,5op

350041Y-02 Osa II, Työelämäyhteistyö ja innovaatiot 3,5op

 

Akateemisen kommunikaatio-osaamisen juonne 19op

Juonteen suoritettuaan opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti tieteellisen viestinnän periaatteet huomioiden. Opiskelija tunnistaa tieteellisen tiedon ominaisuudet, tutkimustyön prosessin sekä osaa hankkia, soveltaa, raportoida ja arvioida tieteellistä tietoa. Lisäksi opiskelija osaa viestiä tyydyttävästi toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä.

Juonteen sisältämät opinnot:

901007Y Toinen kotimainen kieli 3op

902008Y Vieras kieli, englanti 3op

900008Y Puheviestintä 3op

040012Y Tieto ja tutkimus, osat I-III 10op

040012-01/040012-02 Osa I, Tieto- ja viestintätekniikka 2op

040012-03/040012-04 Osa II, Tieteellinen viestintä 4,5op

040012-05/ 040012-06/ 040012-07 Osa III, Tilastolliset menetelmät 3,5op

 

Terveystieteiden juonne 60op  

Oulun yliopistossa terveystieteiden laitoksella tarkastellaan yksilön ja yhteisöjen terveyteen liittyviä kysymyksiä mm. hoitamisen, koulutuksen ja hallinnon näkökulmasta. Juonteen suoritettuaan opiskelija tuntee suomalaisen terveydenhuollon ja terveydenhuollon koulutuksen perusteet ja toimintamallit. Opiskelija osaa määritellä hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimuskohteet ja merkityksen näyttöön perustuvassa terveydenhuollon toiminnassa sekä tuntee terveystieteellisen teorianmuodostamisen lähtökohdat.

Juonteen sisältämät opinnot:

351201PTerveystieteiden perusopinnot I: Terveystieteellinen tietoperusta 15op

351202P Terveystieteiden perusopinnot II: Terveydenhuollon perusteet 10op

351138A Terveydenhuollon juridiikka 3op

352231A Terveystieteiden filosofiset lähtökohdat 4op

352232A Terveyshallintotiede 9op

352233A Hoitotiede 9op

352114A Kandidaatin tutkielma ja kypsyyskoe 10op

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne 11op

Juonteen suoritettuaan opiskelija tunnistaa terveystieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat ja yleisimmin käytetyt aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät. Lisäksi opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida terveystieteellistä tutkimusta.

Juonteen sisältämät opinnot:

352251A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 4op

352252A Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät I-II 7op

352252A-01 Osa I, Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 3,5op

352252A-02 Osa II, Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät II 3,5op

 

Sivuaineopinnot ja vapaavalintaiset opinnot 82op

Sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja ovat Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksella tai yliopiston muilla laitoksilla sekä muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet. Opiskelija voi sivuainevalinnoillaan ja vapaasti valittavilla opinnoillaan suunnata opiskeluaan henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan valitsemalla tutkintoonsa eri tieteenaloilla kotimaassa tai ulkomailla suoritettavia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan.

 

Sivuaineopinnot 25op

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon sivuaineopintoihin tulee sisällyttää ainakin yksi vähintään 25 opintopisteen opintokokonaisuus (terveystieteiden opettajan koulutusohjelmassa opiskeleville kasvatustieteen perusopinnot 25op pakollinen). Sivuaineeksi voidaan hyväksyä myös muussa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa suoritetut vähintään 25 opintopisteen laajuiset opintokokonaisuudet (perusopinnot tai aineopinnot).

 

Vapaavalintaiset opinnot 57 op

Vapaavalintaisia opintoja ovat Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksella tai yliopiston muilla laitoksilla sekä muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet.

 

Opiskelija voi opiskella kandidaattivaiheessa maisterivaiheeseen sisältyviä sivuaineita ja vapaasti valittavia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti.

 

Seuraavat opintojaksot on mahdollista sisällyttää sivuaine- tai vapaasti valittaviin opintoihin:

   

Syventävät kliinisen hoitotieteen opinnot 35 op

Kandidaatin tutkintoon 25 op ja maisterin tutkintoon 15 op

 

Kandidaatin tutkinnon vaiheessa 25 op

351180P Kliinisen hoitotieteen perusteet 7 op

352225A-01 Kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi kasvaminen 2 op

353113S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8op

352225A-02 Kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi kasvaminen 3 op

352208A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5op

Maisterin tutkinnon vaiheessa 15op

352226A Kliinisen hoitotieteen harjoittelu 15op

 

Vapaasti valittavat opinnot

354202A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5op

352228A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi 3-10 op

 

 

Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa (AHOT) noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä periaatteita. Oulun yliopiston johtosäännön, 27: n pykälän mukaan opetussuunnitelmassa tai muissa määräyksissä määrätään muussa kotimaisessa ja ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksi lukemisen perusteista, mikäli niistä ei ole erikseen säädetty. Kunkin opiskelijan osalta hyväksi lukemispäätöksen tekee koulutusohjelman vastuuhenkilö.  

 

http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/AHOT/AHOT-prosessi

Aikaisemman terveysalan opistoasteen, ammattikorkeakoulu- tai ylemmän AMK tutkinnon perusteella sekä muissa yliopistoissa tai muiden yliopistojen avoimissa yliopistoissa suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksi lukua erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Oulun yliopiston www-sivulta ( http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot ). Opintojen hyväksi lukemista haetaan hyväksi luettavan opintojakson vastaavalta opettajalta, ja päätöksen hyväksi lukemisesta tekee koulutusohjelman vastuuhenkilö. Kieli- ja viestintäopinnot käsitellään Kielikeskuksen kautta.

 

Hyväksiluettavat opinnot:

Hyväksi luettavat opinnot ja hyväksi luvun perusteet terveystieteiden kandidaatin tutkinnossa hoitotieteen, terveyshallintotieteen ja terveydenhuollon opettajan koulutusohjelmissa

Asiantuntijaksi kehittymisen juonne

350041Y-02 Työelämäyhteistyö ja innovaatiot 3,5op voidaan hyväksi lukea projektityöhön liittyvällä työkokemuksella. Opiskelijan on esitettävä kirjallinen selvitys projektista ja tehtävistä, joilla hakee hyväksi lukua.

Akateemisen kommunikaatio-osaamisen juonne

902008Y Vieras kieli, englanti 3op

901007Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi 3op

Kieliopinnoista voi hakea hyväksi lukua, mikäli opiskelijalla on englannin- tai ruotsinkielen perusasteen tutkinto, tai hän on suorittanut toisen asteen-, alemman-, tai ylemmän korkeakoulututkinnon englannin tai ruotsin kielellä. Kieliopinnoista voi hakea hyväksi lukua myös tasokokeen perusteella.

Terveystieteiden juonne

351201P/ 351202P Terveystieteiden perusopinnot 25op voidaan hyväksi lukea hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muissa yliopistoissa tai avoimessa yliopistossa suoritetulla soveltuvalla terveystieteiden kokonaisuudella.

Terveystieteiden perusopinnot 23op voidaan hyväksi lukea hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai terveysalan opistoasteen tutkinnon perusteella.

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

Hyväksi lukuja voidaan hakea aiemmin suoritetuilla yliopistotasoisilla opinnoilla.

Vapaavalintaiset opinnot:

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon, vapaavalintaisiin opintoihin luetaan hyväksi aikaisemman terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella 57 op ja aikaisemman terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai terveysalan opistoasteen tutkinnon perusteella 32 op.

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot lukukausittain

Terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille

 

Vuosi/ Lukukausi

Opinnot

Yht. op/

lukukausi

 

Asiantuntijaksi kehittymisen ja kommunikaatio-osaamisen juonteet

Terveystieteiden juonne

Tutkimusmene-telmäosaamisen juonne

Sivuaine-

  opinnot  

Vapaasti valittavat

opinnot

 

 

1.vuosi/

syyslukukausi

 

4op

 

7op

 

4op

 

17op

 

-

 

32 op

1.vuosi/

kevätlukukausi

 

14,5op

 

 

9op

 

3,5op

 

6op

 

-

 

33 op

2.vuosi/

syyslukukausi

 

 

8,5op

 

19op

 

3,5op

 

2op

 

-

 

33 op

 

Yht.

 

27op

 

35op

 

11op

 

25op

 

-

 

98op

 

Kandidaatin tutkinto yhteensä 98op

 

 Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot lukukausittain

 

Vuosi/ Lukukausi

Opinnot

Yht. op/

lukukausi

 

Asiantuntijaksi kehittymisen ja kommunikaatio-osaamisen juonteet

Terveystieteiden juonne

Tutkimusmene-

telmäosaamisen juonne

Sivuaine-

  opinnot  

Vapaasti valittavat

opinnot

 

 

1.vuosi/

syyslukukausi

 

4op

 

15op

 

-

 

5op

 

5op

 

29 op

1.vuosi/

kevätlukukausi

 

8op

 

 

10op

 

-

 

-

 

14op

 

32 op

2.vuosi/

syyslukukausi

 

 

7op

 

7op

 

4op

 

5op

 

8op

 

31 op

2.vuosi/

kevätlukukausi

 

6,5op

 

9op

 

3,5op

 

 

10op

 

-

 

29 op

3.vuosi/

syyslukukausi

 

1,5op

 

19op

 

3,5op

 

5op

 

-

 

29op

3. vuosi/

kevätlukukausi

 

-

 

-

 

-

5op (vain opettajan koul.ohjelma)

 

30op

 

30op (35op)

 

Yht.

 

27op

 

60op

 

11op

 

25op (30op)

 

57op

 

180op

 

Kandidaatin tutkinto yhteensä 180op

 

Vuosi/        Lukukausi  

TtK tutkintoon kuuluvat opinnot lukukausittain - Terveysalan AMK:n suorittaneille 98op

TtK tutkintoon kuuluvat opinnot lukukausittain 180 op

 

1.vuosi/

syyslukukausi

 

Asiantuntijaksi kehittymisen juonne

350001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen, osa I:

Opintoihin orientoituminen ja opinto-ohjaus 1 op

350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 1op

Akateemisen kommunikaatio-osaamisen juonne

040012Y Tieto ja tutkimus osa I:

Tieto- ja viestintätekniikka 2op:

040012-01Luennot ja ryhmäharjoitukset 0,5op

040012-02 Kirjallinen työ 1,5op      

Terveystieteiden juonne

351138A Terveydenhuollon juridiikka 3op

352231A Terveystieteiden filosofiset lähtökohdat 4op  

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

352251A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 4op

Sivuaineopinnot 17op

 

Asiantuntijaksi kehittymisen juonne

350001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen, osa I:

Opintoihin orientoituminen ja opinto-ohjaus 1 op

350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 1op

Akateemisen kommunikaatio-osaamisen juonne

040012Y Tieto ja tutkimus osa I:

Tieto- ja viestintätekniikka 2op:

040012-01Luennot ja ryhmäharjoitukset 0,5op

040012-02 Kirjallinen työ 1,5op      

Terveystieteiden juonne 

351201P Terveystieteellinen tietoperusta 15op

Sivuaineopinnot 5op

Vapaasti valittavia opintoja 5op

 

1.vuosi/

kevätlukukausi

 

Asiantuntijaksi kehittymisen juonne

350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op  

Akateemisen kommunikaatio-osaamisen juonne

902008Y Vieras kieli, englanti 3op

900008Y Puheviestintä 3op

040012Y Tieto ja tutkimus osa II:

Tieteellinen viestintä 4,5op:

040012-03 Luentosarja ja teemapäivä 0,5 op

040012-04 Ryhmäharjoitukset ja oppimistehtävät 4op

040012Y Tieto ja tutkimus, osa III:

Tilastolliset menetelmät 3,5op:

040012-05 Luennot ja tentti 1,5op

040012-06 Ryhmäharjoitukset 1op

040012-07 Oppimistehtävät 1op

Terveystieteiden juonne

352232A Terveyshallintotiede 9op

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

352252A Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 7op:

352252A-01Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät I 3,5op

Sivuaineopinnot 6op

 

Asiantuntijaksi kehittymisen juonne

350041Y-01 Asiantuntijuus terveystieteissä 0,5op  

Akateemisen kommunikaatio-osaamisen juonne

902008Y Vieras kieli, englanti 3op

040012Y Tieto ja tutkimus osa II: Tieteellinen viestintä 4,5op:

040012-03 Luentosarja ja teemapäivä 0,5 op

040012-04 Ryhmäharjoitukset ja oppimistehtävät 4op

Terveystieteiden juonne

351202P Terveystieteellinen tietoperusta 10op

Vapaasti valittavia opintoja 14op

 

2. vuosi/

syyslukukausi

 

Asiantuntijaksi kehittymisen juonne

350001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen osa II ja III:

Opinto- ja työelämäohjaus 2 op

350041Y-02 Työelämäyhteistyö ja innovaatiot 3,5op

Akateemisen kommunikaatio-osaamisen juonne

901007Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi 3op

Terveystieteiden juonne

352233AHoitotiede 9op

352114A Kandidaatin tutkielma ja kypsyyskoe 10op

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

352252A Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 7op:

352252A-02 Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät II 3,5op

Sivuaineopinnot 2op

 

Asiantuntijaksi kehittymisen juonne

350001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen, osa II:

Opinto-ohjaus 0,5 op

350041Y-02 Työelämäyhteistyö ja innovaatiot 3,5op

Akateemisen kommunikaatio-osaamisen juonne

901007Y Toinen kotimainen kieli, ruotsi 3op

Terveystieteiden juonne

351138A Terveydenhuollon juridiikka 3op

352231A Terveystieteiden filosofiset lähtökohdat 4op

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

352251A Laadulliset tutkimusmenetelmät terveystieteissä 4op

Sivuaineopinnot 5op

Vapaasti valittavia opintoja 8op

 

2.vuosi/

kevätlukukausi

 

 

Akateemisen kommunikaatio-osaamisen juonne

900008Y Puheviestintä 3op

040012Y Tieto ja tutkimus, osa III:

Tilastolliset menetelmät 3,5op:

040012-05 Luennot ja tentti 1,5op

040012-06 Ryhmäharjoitukset 1op

040012-07 Oppimistehtävät 1op

Terveystieteiden juonne

352232A Terveyshallintotiede 9op

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

352252A Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 7op:

352252A-01Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät I 3,5op

Sivuaineopinnot 10op

 

3.vuosi/

syyslukukausi

 

 

Asiantuntijaksi kehittymisen juonne

350001Y Opinto- ja työelämäohjaus, opintoihin orientoituminen osa III:

Opinto- ja työelämäohjaus 1,5 op

Terveystieteiden juonne

352233AHoitotiede 9op

352114A Kandidaatin tutkielma ja kypsyyskoe 10op

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne

352252A Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät 7op:

352252A-02 Terveystieteiden tilastolliset analyysimenetelmät II 3,5op

Sivuaineopinnot 5op

 

3.vuosi/

kevätlukukausi

 

Vapaasti valittavia opintoja 30op

 

 

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO (TtM), 120 OP

Terveystieteiden opettajankoulutusohjelma

 

Terveystieteiden maisterin tutkinnon osaamistavoitteet

 

Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritettuaan opiskelija osaa:

 

soveltaa laaja-alaisesti hoitotieteen käsitteitä, teorioita ja menetelmiä omassa työssään; 

analysoida kriittisesti hoitotieteen ja sen lähitieteiden alojen kysymyksiä; 

suunnitella alansa työtä ja koulutusta näyttöön perustuvasti; 

ratkaista vaativia ongelmia koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sosiaali- ja terveysalalla; 

toimia itsenäisesti ja yhteisöllisesti opettajana ja kasvattajana tai muissa sosiaali- ja terveysalan vaativissa asiantuntijatehtävissä; 

kykenee kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä; 

omaa valmiudet hoitotieteelliseen jatkokoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

 

Terveystieteiden maisterin tutkinnon rakenne 120 op

Opintojen rakennekaavio 2014- 15

 

Terveystieteiden maisterin tutkinto koostuu seuraavista juonteista:

terveystieteiden osaaminen, tutkimusmenetelmäosaaminen, terveystieteiden opettajaksi kasvu sekä sivuaine- ja vapaasti valittavat opinnot.

 

Terveystieteiden juonne 50op

353101S Hoitotiede II 5 op

353201S Hoitotiede III 7 op

353224S Tutkielmaseminaari 8op

353206S Pro gradu -tutkielma 30 op

353205S Kirjallinen kypsyyskoe

 

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne 10op

353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10 op

 

Sivuaineen opinnot 35op

Terveystieteiden opettajankoulutusohjelmassa maisterin tutkinnon aikana pakollisina sivuaineopintoina suoritetaan hoitotieteen didaktiikan opinnot (35 op). Lisäksi opiskelija voi suunnata opiskeluaan henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan valitsemalla tutkintoonsa eri tieteenaloilla kotimaassa tai ulkomailla suoritettavia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan. Opiskelija voi kandidaattivaiheessa opiskella maisterivaiheeseen sisältyviä sivuaineita henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti.

 

Opettajaksi kasvun juonne 35 op

Hoitotieteen didaktiikan aineopinnot

352208A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5 op

352122A Opetushallinto 3 op

352119A Opetuksen sisällön ja menetelmien suunnittelu 5 op

352121A Opetuksen ja oppimisen arviointi 3 op

352124A Opetusharjoittelu, osat I-III 16 op

352207A Terveydenhuollon koulutuksen vaikuttavuuden arviointi 3 op

 

Vapaasti valittavat opinnot 25op

Vapaavalintaisia opintoja ovat Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksella tai yliopiston muilla laitoksilla sekä muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet.

 

Seuraavat opintojaksot on mahdollista sisällyttää sivuaine- tai vapaasti valittaviin opintoihin:

   

Syventävät kliinisen hoitotieteen opinnot 35 op

Kandidaatin tutkintoon 25 op ja maisterin tutkintoon 15 op

 

Kandidaatin tutkinnon vaiheessa 25 op

351180P Kliinisen hoitotieteen perusteet 7 op

352225A-01 Kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi kasvaminen 2 op

353113S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8op

352225A-02 Kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi kasvaminen 3 op

352208A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5op

Maisterin tutkinnon vaiheessa 15op

352226A Kliinisen hoitotieteen harjoittelu 15op

 

Vapaasti valittavat opinnot

354202A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5op

352228A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi 3-10 op

 

Aikaisempien opintojen ja soveltuvan työkokemuksen hyväksilukeminen maisterivaiheen opinnoissa

Aikaisemman osaamisen tunnustamisessa noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä AHOT-periaatteita.

Aikaisemman terveysalan opistoasteen, ammattikorkeakoulu- tai ylemmän AMK tutkinnon, aiemman soveltuvan työkokemuksen perusteella sekä muissa yliopistoissa, mukaan lukien muiden yliopistojen avoimissa yliopistoissa, suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukemista erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Oulun yliopiston AHOT-verkkosivulta: http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot.

Opintojen hyväksi lukemista haetaan hyväksi luettavan opintojakson vastaavalta opettajalta, ja päätöksen hyväksi lukemisesta tekee koulutusohjelman vastuuhenkilö. Kieli- ja viestintäopinnot käsitellään Kielikeskuksen kautta.

Hyväksiluettavat vapaavalintaiset opinnot:

Terveystieteiden maisterin tutkintoon luetaan hyväksi ylemmän korkeakoulututkinnolla perusteella vapaavalintaisia opintoja 25 op.

 

Hoitotieteen syventävät opinnot sekä terveystieteiden opettajaopiskelijoille pakolliset sivuaineopinnot lukukausittain         

Lisäksi sivuaine- ja vapaasti valittavia opintoja opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.

Vuosi/lukukausi Opinnot   Yht.op
  Syventävät opinnot Sivuaineopinnot Vapaavalntaiset opinnot  
1.vuosi/syyslukukausi  - 14,5op 15op 29,5op
1.vuosi/kevätlukukausi 15op 9,5op 5op 29,5op
2.vuosi/syyslukukausi 21op 6op - 27op
2.vuosi/kevätlukukausi 24op - 5op 29op
Yht. 60op 30op (+5op TtK ope) 25op 120op
Maisterintutkinto yhteensä 120op    

 

Lisäksi suoritetaan hoitotieteendidaktiikan sivuaineopintoja terveystieteiden kandidaatin tutkinnon aikana (TtK-tutkinnon viimeisenä keväänä) yhteensä 5op.

 

1.vuosi/syyslukukausi

Opettajaksi kasvun juonne:  

352122A Opetushallinto 3 op

352119A Opetuksen sisällön ja menetelmien suunnittelu 5 op

352121A Opetuksen ja oppimisen arviointi osa I 1.5 op♦

352124A-01 Opetusharjoittelu, osa I 5op

Vapaasti valittavat opinnot 15op

 

  1.vuosi/kevätlukukausi

Terveystieteiden juonne:  

353101S Hoitotiede II 5.0 op

Tutkimusmenetelmäosaamisen juonne:

353203S Tutkimusmenetelmien soveltaminen terveystieteissä 10.0 op

Opettajaksi kasvun juonne:

352121A Opetuksen ja oppimisen arviointi osa II 1.5 op ♦

352124A-02 Opetusharjoittelu, osa II 8 op

Vapaasti valittavat opinnot 5op

 

2. vuosi/ syyslukukausi

Terveystieteiden juonne:

353201S Hoitotiede III 7 op

353224S Tutkielmaseminaari osa I 4.0 op ♦

353206S Pro gradu –tutkielma:

353206S-01 Tutkielman tutkimussuunnitelma 10op ♦

Opettajaksi kasvun juonne:

352207ATerveydenhuollon koulutuksen vaikuttavuuden arviointi 3 op

352124A-03 Opetusharjoittelu, osa III 3 op

 

2.vuosi/ kevätlukukausi

Terveystieteiden juonne:  

353224S Tutkielmaseminaari osa II 4.0 op ♦

353206S / 353206S – 02 Pro gradu -tutkielma 20op♦

353205S Kirjallinen kypsyyskoe

Vapaasti valittavat opinnot 5op

 

♦ opintojakso jakautuu useammalle lukuvuodelle