Oppaan LTK - Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma, 2013-14 tiedotEtusivu Opetus Tentit Opintojaksot

HOITOTIEDE

Hoitotieteen tieteenalaohjelman ja terveystieteiden opettajankoulutusohjelman opetussuunnitelma 2013-2014

 

Tutkintojen ja koulutusalan tavoitteet (hoitotieteen tieteenalaohjelma ja terveystieteiden opettajan koulutusohjelma)

Terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtava koulutus perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista ( 794/2004). Hoitotieteen tieteenalaohjelmaan ja terveystieteiden opettajan koulutusohjelmaan valituilla opiskelijoilla pääaineena on hoitotiede. Terveystieteiden opettajan koulutusohjelmassa pakollisena sivuaineena on hoitotieteen didaktiikka.

Koulutus johtaa sekä terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (TtK), jonka laajuus on 180 opintopistettä että terveystieteiden maisterin tutkintoon (TtM), jonka laajuus on 120 opintopistettä. Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten.

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteet :
Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen;
2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin
3) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen;
4) edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; sekä
5) riittävä viestintä- ja kielitaito.

 

Terveystieteiden maisterin tutkinnon tavoitteet:
Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) pääaineen kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus;
2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen;
3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä;
4) valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen; sekä
5) hyvä viestintä- ja kielitaito.

 

Tutkintojen osaamistavoitteet

Tutkintojen osaamistavoitteet vastaavat tutkintojen ja muun osaamisen kansallista viitekehystä .

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

Terveystieteiden maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

Terveystieteiden opettajankoulutusohjelma

Terveystieteiden opettajankoulutusohjelma tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa asiantuntijuuden terveyden- ja sosiaalihuollon opetus- ja kehittämistehtäviin siten, että hän opinnot suoritettuaan
1) osaa toimia itsenäisesti opettajana ja kasvattajana,
2) osaa arvioida oman alansa kehitystä ja soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä omassa työssään,
3) osaa suunnitella alansa työtä ja koulutusta tutkimuksen avulla.

Hoitotieteen didaktiikan opinnot (60 op) sisältyvät osin kandidaatin ja osin maisterintutkintoon. Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon suoritetaan kasvatustieteen perusopintokokonaisuus (25 op) ja maisterin tutkintoon hoitotieteen didaktiikan aineopinnot (35 op).

Opinto-oikeus terveystieteiden opettajankoulutusohjelmaan saadaan vuosittain järjestettävissä opiskelijavalinnoissa.

 

Hoitotieteen tieteenalaohjelmasta ja terveystieteiden opettajankoulutusohjelmasta valmistuneet sijoittuvat asiantuntijoiksi vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, opetus- ja johtotehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Valmistuneiden työllisyystilanne on ollut hyvä ( Ohjaus- ja työelämäpalvelut: valmistuneiden työurat ja sijoittuminen työelämään).

 

Tutkintojen rakenne

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

Yleisopinnot 60 op

Orientoivat opinnot 52 op
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 3.0 op
350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet 5.0 op***
350006Y Terveystieteiden informatiikka 4.0 op***
350030Y Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan perusteet 40.0 op*

Kieli- ja viestintäopinnot 8 op
900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet 2.0 op**
901007Y Toinen kotimainen kieli 3.0 op**
902008Y Vieras kieli, englanti 3.0 op**

Pääaineen opinnot 60 op

Hoitotieteen perusopinnot 25 op
351008P Tutkimuskurssi 2.0 op**
350031P Sosiaali- ja terveydenhuollon teoreettiset lähtökohdat 23.0 op*

Hoitotieteen aineopinnot 35 op

352221A Hoitotieteen teorian kehittäminen ja arviointi 3op

352107A Tutkimusmenetelmät I 6.0 op
350005Y Tilastotiede 6.0 op
350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0 op
351101P Hoitotiede I 5.0 op
352114A Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe 10.0 op

Sivuaineen opinnot ja vapaavalintaiset opinnot 60 op

Sivuaineopintoihin tulee sisältyä ainakin yksi vähintään 25 op:n opintokokonaisuus.

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (vain terveystieteiden opettajakoulutusohjelman opiskelijoille)
Kasvatustieteen perusopinnot 25.0 op

Oulun yliopistossa tai muissa yliopistoissa suoritettavat opinnot ja opintokokonaisuudet.

Aikaisemman terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella korvautuvat vapaavalintaiset opinnot 35.0 op**

Aikaisemman terveysalan opistoasteen tutkinnon perusteella korvautuvat vapaavalintaiset opinnot 15.0 op*

 

TERVEYSTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op

Pääaineen opinnot 60 op

Hoitotieteen syventävät opinnot 60 op
353101S Hoitotiede II 5.0 op

353201S Hoitotiede III 7.0 op
353203S Tutkimusmenetelmät II 10.0 op
353207S Tutkielmaseminaari ja pro gradu -tutkielma 38.0 op
353205S Kirjallinen kypsyyskoe

Sivuaineen opinnot ja vapaavalintaiset opinnot 60 op

Sivuaineopintoihin tulee sisältyä ainakin yksi vähintään 25 op:n opintokokonaisuus.

Hoitotieteen didaktiikan aineopinnot 35 op (vain terveystieteiden opettajakoulutusohjelman opiskelijoille)
352208A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5.0 op
352122A Opetushallinto 3.0 op
352119A Opetuksen sisällön ja menetelmien suunnittelu 5.0 op
352121A Opetuksen ja oppimisen arviointi 3.0 op
352124A Opetusharjoittelu 16.0 op
352207A Terveydenhuollon koulutuksen vaikuttavuuden arviointi 3.0 op

Kliinisen hoitotieteen asiantuntijalinja 35 op
352225A Kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi kasvaminen 2.0 op

353113S Vaikuttava ohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8.0 op

Toinen allaolevista opintojaksoista:
352208A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5.0 op

TAI
351145P Terveydenhuollon työyhteisön kehittäminen ja projektit 6 op

351138P Terveydenhuollon juridiikka 4.0 op
352226A Kliinisen hoitotieteen harjoittelu 15.0 op

Tutkijalinja 35 op
354200A Tutkijaksi kasvaminen 2.0 op
354201A Tutkimusalueen teoreettiset ja menetelmälliset lähtökohdat 5.0 op
354202A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5.0 op
354203A Syventävät menetelmäopinnot 8.0 op
354204A Tutkimusharjoittelu 15.0 op

Oulun yliopistossa tai muissa yliopistoissa suoritettavat opinnot ja opintokokonaisuudet.

Ylemmän terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella korvautuvat vapaavalintaiset opinnot 25.0 op***

 

Hoitotieteen sivuaineopinnot koostuvat yllä olevan taulukon mukaisesti perus- ja aineopinnoista.

 

Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen

Aikaisemmalla tutkinnolla hyväksiluettavat opintojaksot on merkitty opinto-oppaaseen seuraavasti:
* -merkityt opintojaksot voidaan lukea hyväksi hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman terveysalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon perusteella.
** -merkityt opinnot voidaan lukea hyväksi hakukelpoisuuden tuottaneen terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella.
*** -merkityt opinnot voidaan lukea hyväksi terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon perusteella.

 

Näitä tähdillä merkittyjä opintojaksoja pääaineopiskelijan ei tarvitse erikseen hakea hyväksiluettavaksi, mikäli hän on toimittanut jäljennöksen ao. tutkintotodistuksesta tiedekuntaan. Poikkeuksena ovat kieli- ja viestintäopinnot, joiden osalta hyväksilukemispäätökset tekee Kielikeskus.

 

Muissa yliopistoissa, mukaan lukien muiden yliopistojen avoimissa yliopistoissa, suoritettujen opintojen osalta opiskelijan tulee hakea hyväksilukemista erillisellä lomakkeella, joka on saatavilla Oulun yliopiston www-sivulta ( http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/ahot ). Aikaisemmin osaamisen tunnustamisessa noudatetaan Oulun yliopiston määrittelemiä AHOT-periaatteita http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/AHOT/AHOT-prosessi.

 

Hyväksiluettavat yleisopinnot:

 

Hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman terveysalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon perusteella korvautuu yleisopintojen orientoivista opinnoista 40 op. Ylemmällä terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla luetaan yleisopintojen orientoivista opinnoista hyväksi muut opinnot paitsi 350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi (3 op).

Kieli- ja viestintäopintojen (8 op) hyväksilukemista haetaan Kielikeskuksesta.

 

Hyväksiluettavat pääaineen opinnot:

Hoitotieteen perusopinnot (25 op) korvautuvat kokonaisuudessaan terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla. Hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman terveysalan opistotasoisen tutkinnon perusteella korvautuu hoitotieteen perusopinnoista 23 op.

 

Hyväksiluettavat vapaavalintaiset opinnot:

Terveystieteiden kandidaatin tutkintoon luetaan hyväksi aikaisemman terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella vapaavalintaisiin opintoihin 35 op. Hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman terveysalan opistoasteen tutkinnon perusteella korvautuu kandidaatin tutkinnon vapaavalintaisista opinnoista 15 op.

Terveystieteiden maisterin tutkintoon luetaan hyväksi ylemmän terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella vapaavalintaisiin opintoihin 25 op.

 

Sivuaineopinnot ja vapaavalintaiset opinnot

Sivuaineopintoja ja vapaavalintaisia opintoja ovat Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksella tai muilla laitoksilla sekä muissa yliopistoissa kotimaassa tai ulkomailla suoritetut perus-, aine- tai syventävät opinnot ja opintokokonaisuudet.

Opiskelija voi sivuainevalinnoillaan ja vapaasti valittavilla opinnoillaan suunnata opiskeluaan henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan valitsemalla tutkintoonsa 1) eri tieteenaloilla kotimaassa tai ulkomailla suoritettavia opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan. Hoitotieteessä valittavana olevat sivuaineopinnot ovat 2) kliinisen hoitotieteen asiantuntijalinjan ja 3) tutkijalinjan opinnot. Hoitotieteen didaktiikan sivuaineopintoihin opiskelijat valitaan suoraan opiskelijavalinnassa. Kliinisen hoitotieteen asiantuntijalinjalle ja tutkijalinjalle opiskelija voi hakeutua opintojen kuluessa.

 

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon sivuaineopintoihin tulee sisällyttää ainakin yksi vähintään 25 opintopisteen opintokokonaisuus. Aikaisemman terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella korvautuu kandidaatin tutkinnon vapaavalintaisista opinnoista 35 opintopistettä. Hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman terveysalan opistoasteen tutkinnon perusteella korvautuu kandidaatin tutkinnon vapaavalintaisista opinnoista 15 opintopistettä.

 

Terveystieteiden maisterin tutkinnon sivuaineopintoihin tulee myös sisällyttää ainakin yksi vähintään 25 opintopisteen opintokokonaisuus. Ylemmän terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon perusteella korvautuu maisterin tutkinnon vapaavalintaisista opinnoista 25 opintopistettä.

Oulun yliopistossa tai muissa yliopistoissa ja yliopistoverkostoissa suoritettavat opinnot ja opintokokonaisuudet

 

Opiskelija voi suunnata tutkinnon tuottamaa osaamistaan valitsemalla sivuaine- ja vapaavalintaisiksi opinnoiksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan opintoja tai opintokokonaisuuksia Oulun yliopiston terveystieteiden laitokselta tai muilta laitoksilta / muista tiedekunnista niiden opetuskapasiteetin sallimissa rajoissa. Lisätietoa sivuaineopintomahdollisuuksista Oulun yliopistossa löytyy tiedekuntien opinto-oppaista ja www-sivuilta.

Opiskelija voi valita sivuaine- ja vapaavalintaisiksi opinnoiksi myös muissa kotimaisissa yliopistoissa suoritettavia opintoja. Opintoja voi valita esimerkiksi terveystieteiden yliopistoverkosto TerveysNetin opetustarjonnasta tai valtakunnallisesta yliopistojen JOOPAS-verkkopalvelusta hakuohjeiden mukaisesti. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus valita opintoja UniPID (Finnish University Partnership for International Development) -yliopistoverkoston opetustarjonnasta.

Kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettavia opintoja voi myös valita tutkintoon sivuaine- ja vapaavalintaisiksi opinnoiksi. Lisätietoa Oulun yliopiston vaihto-ohjelmista ja kumppanikorkeakouluista löytyy kansainvälisten palvelujen www-sivulta.

Terveystieteiden laitoksella tarjottavat yksittäiset vapaasti valittavat opintojaksot:
353113S Vaikuttava potilasohjaus hoitotyössä ja sen tutkimuksessa 8.0 op
352228A Vapaavalintainen tutkimustyön erityiskurssi 3.0-10.0 op
354202A Terveystieteiden tutkimusetiikka 5.0 op

 

 

Kliinisen hoitotieteen asiantuntijalinja

Kliinisen hoitotieteen asiantuntijalinjan tavoitteena on ohjata hoitotyön kehittämisestä kiinnostuneet opiskelijat suuntautumaan kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioihin. Opintokokonaisuuden opinnot koostuvat asiantuntijaopintojen lisäksi koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen opintojaksoista. Opiskelija voi sisällyttää 34-35 op:n laajuisen asiantuntijalinjan opintokokonaisuuden terveystieteiden maisterin tutkintoon sivuaineena.

Kliinisen hoitotieteen asiantuntijalinjan opintoihin ilmoittaudutaan WebOodissa (opintojaksolle 352225A Kliinisen hoitotieteen asiantuntijaksi kasvaminen 2 op) 30.9 mennessä.

 

Kliinisen hoitotieteen asiantuntijalinjan tavoitteet

Kliinisen hoitotieteen asiantuntijalinjan suoritettuaan opiskelija:

Tutkijalinja

Tutkijalinjan tavoitteena on ohjata tutkimustyöstä kiinnostuneet hoitotieteen opiskelijat suuntautumaan tutkijauralle. Opiskelija voi sisällyttää terveystieteiden maisterin tutkintoon 35 op:n laajuisen tutkijalinjan sivuaineopintokokonaisuuden. Opiskelu tutkijalinjalla toteutuu tutkimusryhmissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan, joka laaditaan yhteistyössä tutkimusprojektin johtajan kanssa. Hoitotieteen tutkimusprojektien esittelyt löytyvät laitoksen www-sivulta.

Opinnot voi vaihtoehtoisesti sisällyttää tieteellisen jatkokoulutuksen opintoihin, mikäli opiskelija myöhemmin valitaan tieteelliseen jatkokoulutukseen. Tieteelliseen jatkokoulutukseen hakeutumisesta saa lisätietoa terveystieteiden laitoksen www-sivulta ja lääketieteellisen tiedekunnan www-sivulta.


Tutkijalinjan tavoitteet

Tutkijalinjan suoritettuaan opiskelija

Valinta tutkijalinjalle

Hoitotieteen tutkijalinjalle valitaan vuosittain enintään 4 opiskelijaa alla esitetyn valintamenettelyn perusteella. Hakuaika päättyy 31.10. ja valinta tehdään marraskuussa.


1. Vapaamuotoinen hakemus

Opiskelija kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuksen, josta käy ilmi opiskelijan motivaatio ja sitoutuminen tutkijalinjan opintoihin sekä se, mihin hoitotieteen tutkimushankkeeseen hän on hakemassa. Hakemus lähetetään oppiaineen vastaavalle professorille määräaikaan mennessä. Lisätietoja saa tutkimushankkeiden yhteyshenkilöiltä.


2. Haastattelu ja suullinen tentti

Hakemusten perusteella osa opiskelijoista kutsutaan haastatteluun ja suulliseen tenttiin. Suullisen tentin materiaali ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinnot lukukausittain

 

Yleisopinnot lukukausittain

1. lukukausi
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 1.5
350003Y Tieteellisen tutkimuksen filosofiset perusteet 5.0
350006Y Terveystieteiden informatiikka 2.0
900007Y Kirjallisen viestinnän perusteet 2.0

2. lukukausi
350001Y Opintojen suunnittelu ja tuutorointi 1.5
902008Y Vieras kieli, englanti 3.0

3. lukukausi
901007Y Toinen kotimainen kieli 3.0
350006Y Terveystieteiden informatiikka 2.0

 

Hoitotieteen opinnot lukukausittain

1. lukukausi
350008P Tutkimuskurssi 2.0
350005Y Tilastotiede 3.0
351101P Hoitotiede I 5.0

2. lukukausi
352221A Hoitotieteen teorian kehittäminen ja arviointi 3.0
352107A Tutkimusmenetelmät I 6.0
350005Y Tilastotiede 3.0
350007Y Tilastollinen tietojenkäsittely 5.0

3. lukukausi
352114A Kandidaatintutkielma ja kirjallinen kypsyyskoe 10.0

4. lukukausi
353101S Hoitotiede II 5.0
353203S Tutkimusmenetelmät II 10.0

5. lukukausi
353207S-01 Tutkielmaseminaari 4.0
353207S-02 Pro gradu -tutkielma 10.0
353201S Hoitotiede III 7.0

6. lukukausi
353207S-01 Tutkielmaseminaari 4.0
353207S-02 Pro gradu -tutkielma 10.0

7. lukukausi
353207S-02 Pro gradu -tutkielma 10.0
353205S Kirjallinen kypsyyskoe

 

Hoitotieteen didaktiikan sivuaineopinnot lukukausittain

1. lukukausi
41000P Kasvatustieteen perusopinnot 15.0

2. lukukausi
41000P Kasvatustieteen perusopinnot 10.0
352208A Johdatus hoitotieteen didaktiikkaan 5.0

3. lukukausi
352122A Opetushallinto 3.0
352119A Opetuksen sisällön ja menetelmien suunnittelu 5.0
352121A Opetuksen ja oppimisen arviointi 1.5
352124A Opetusharjoittelu 6.0

4. lukukausi
352121A Opetuksen ja oppimisen arviointi 1.5
352124A Opetusharjoittelu 10.0

5. lukukausi
352207A Terveydenhuollon koulutuksen vaikuttavuuden arviointi 3.0