Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
902155Y Medical English, 3 op 
Tunniste 902155Y  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Medical English  Lyhenne Medical English 
Laajuus3 op   
OpiskelumuotoKieli- ja viestintäopinnot Oppiaine8006 Kieliopinnot, englanti 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kieli- ja viestintäkoulutus 

Opettajat
Nimi
Eva Braidwood 

Kuvaus
Taitotaso 

B2-C1

 
Asema 

Kurssi on pakollinen lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille. Sitä suositellaan ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

 
Lähtötasovaatimus 

Opiskelijoilla on oltava englanti koulun A1 tai A2 kielenä tai heillä tulee olla muutoin hankitut vastaavat taidot.

 
Laajuus 

3 op /ECTS = 80 tuntia

 
Opetuskieli 

Englanti

 
Ajoitus 

Kurssi muodostuu kolmesta moduulista. Ensimmäinen moduuli järjestetään syyslukukaudella, periodilla I. Toinen moduuli järjestetään syyslukukaudella ja kevätlukukaudella, periodeilla II ja III. Kolmas moduuli järjestetään kevätlukukaudella, periodilla IV.                                                        

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija pystyy

- ymmärtämään ja käyttämään lääketieteellistä perusterminologiaa asiaan kuuluvalla tavalla ja hyödyntämään strategioita oman lääketieteellisen sanastonsa laajentamiseen (Moduulit 1 & 2);

- ymmärtämään tiettyihin kehon elinjärjestelmiin liittyviä lääketieteellisiä raportteja ja yleisiä lääketieteellisen viestintätapojen käytäntöjä (Moduuli 2);

- osoittamaan kykenevänsä kommunikoimaan tehokkaasti potilaiden kanssa (potilaskeskeinen haastattelu), keskustelemaan tapauksista kollegojen kanssa ja raportoimaan niistä lääketieteen ammattilaisille englanniksi (Moduuli 2);

- keskustelemaan mielenkiintoisista kliinisen psykologian aiheista ja esittelemään niitä (Moduuli 3);

- keskustelemaan tieteellisen viestinnän ja yleisten lääketieteellisten käytänteiden mukaisesti (Moduuli 2);

- tuottamaan englannin kielellä tiettyjä tekstityyppejä, kuten abstrakteja, yhteenvetoja ja postereita noudattaen tiettyjen alojen käytänteitä (Moduulit 1 ja 3)

 

 
Sisältö 

Kurssi koostuu kolmesta moduulista.

Moduuli 1 on integroitu anatomian ja solubiologian kurssiin. Opiskelijat oppivat tieteellisissä raporteissa käytettävän kielen rakenteita, sääntöjä ja käytänteitä ekä harjoittelevat tieteellisen yhteenvedon kirjoittamista. Tämä moduuli järjestetään ensimmäisen vuoden syyslukukaudella periodilla I.

Moduuli 2 keskittyy lääketieteelliseen terminologiaan ja anatomiaan. Opiskelijat oppivat lääketieteellisen terminologian perusteet ja kehittävät omia strategioitaan hallitakseen kehon elinjärjestelmiin ja niiden toimintoihin liittyviä englanninkielisiä lääketieteellisiä termejä. Opiskelijat lukevat tapausselostuksia ja oppivat tehokasta lääkäri-potilas- ja lääkäri-lääkäri-kommunikaatiota. Tämä moduuli järjestetään 1. lukuvuoden periodeilla II-III.

Moduuli 3 on integroitu kliinisen psykologian kurssiin. Opiskelijat raportoivat kliinisen psykologian kurssilla tutkituista mielenkiintoista aiheista ja keskustelevat niistä. Tätä varten he työskentelevät tiimeissä ja laativat englanninkielisen tieteellisen yhteenvedon (Moduuli 1) ja posterin, jonka he esittelevät minikonferenssissa kevätlukukauden lopussa (Moduuli 3). Tämä moduuli järjestetään 1. lukuvuoden periodilla IV.

 

 

 
Järjestämistapa 

 

Moduuli 1: luennot verkkoharjoituksilla ja tutoriaaleilla täydennettyinä

Moduuli 2: lähiopetusta sekä verkkomateriaalia ja harjoituksia verkossa

Moduuli 3: pienryhmätapaamisia ja verkkotukea (samat ryhmät kuin kliinisen psykologian kurssilla)

 

 

 
Toteutustavat 

Moduuli 1: 12 tuntia = 0,5 op . 

10 tuntia ohjattua opetusta muodostuen 1 luennosta ja 10 itsenäistä työtuntia sekä tiimityötä ja tarvittaessa 1 tuntia tutoraalista. 

Moduuli 2: 54 tuntia = 2 op.   

20-26 tuntia ohjattua opetusta ja 34-28 tuntia itsenäistä työtä – vaihtoehtoisesti C1 taitotason opiskelijat voivat suorittaa kurssin 10-14 tunnin lähiopiskelulla ja 40 tunnilla itsenäistä työtä ja tiimityötä.

Moduuli 3: 14 tuntia = 0,5 op .   

8-10 tuntia ohjattua opetusta, verkko-opiskelua ja tiimityöskentelyä tutoraalista, 4-6 tuntia osallistuminen minikonferenssiin.

 

 
Kohderyhmä 

Lääketieteen ja hammaslääketieteen ensimmäisen vuoden opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Tämän kurssin opiskelijat on ollut englanti koulun ensimmäisenä vieraana kielenä ja kielen tulee olla taitotasolla B1-B2 (EVK).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi on integroitu solubiologiaan ja kliiniseen psykologiaan.

 
Oppimateriaali 

Kurssimateriaali perustuu johtavien lääketieteellisten aikakauslehtien tieteellisiin teksteihin ja julkaisuihin. Tekstivalikoima vaihtelee vuosittain alan (solubiologia, kliininen psykologia) johtavien teemojen mukaisesti. Moduuli 2 perustuu yleiseen lääketieteen terminologian materiaaleihin sekä anatomian ja fysiologian teksteihin sekä johtavien lääketieteellisten aikakauslehtien julkaisemiin tapaustutkimuksiin. Valikoima materiaalia ja lähteitä on opiskelijoiden saatavilla yliopiston virtuaalisessa oppimisympäristössä (Moodle) ja yliopiston kirjastossa.

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tällä kurssilla käytetään jatkuvaa arvointia.

Opiskelijat koostavat oppimispäiväkirjaa ja sanastoa kolmen moduulin aikana. Päiväkirja koostuu teksteistä, joita opiskelijat tuottavat Moduuleissa 1 ja 3, Moduulissa 2 koostetusta lääketieteellisten termien sanastosta sekä lääkäri-potilas-kommunikaatioon käytetystä ja luodusta oppimateriaalista (esimerkkidialogeja, otteita tapausselostuksista). Myös itsearviointi ja vertaispalaute ovat käytössä ja se otetaan huomioon loppuarvioinnissa. Arviointikriteerit ja -matriisi löytyvät Moodlesta.

 

 
Arviointiasteikko 

Kurssissa käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5.

 

 
Vastuuhenkilö 

Eva Braidwood

 
Työelämäyhteistyö 

Kurssi sisältää vierailuluentoja mahdollisuuksin mukaan.

 
Lisätiedot 

Edistyneen kielitason (C1) opiskelijat voivat suorittaa Moduuli 2:n vaihtoehtoisena versiona (vähemmän lähiopetusta ja enemmän itsenäistä-/ tiimityötä).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Medical English AUTUMN  Opintojakso  Eva Braidwood  09.08.21 -18.11.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Medical English SPRING  Opintojakso  Eva Braidwood  17.02.22 -04.05.22

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Medical English, SPRING DENTIST tentti  Tentti  Eva Braidwood  20.09.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Medical English AUTUMN tentti  Tentti  Eva Braidwood  26.11.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Medical English SPRING tentti  Tentti  Eva Braidwood  02.05.22
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: