Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
523991A Kandidaatintyö / Tietotekniikka, 8 op 
Tunniste 523991A  Voimassaolo 01.08.2007 -
Nimi Kandidaatintyö / Tietotekniikka  Lyhenne Kandidaatintyö 
Laajuus8 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

8

 
Opetuskieli 

Suomi. Kandidaatintyön voi tehdä myös englanniksi.

 
Ajoitus 

Toteutus periodeissa 1-3 ja 4-6.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija kykenee asettamaan annetulle työlle tavoitteet. Hän osaa jäsentää aiheen johdonmukaisesti, painottaen ongelmakentän keskeisiä kysymyksiä. Opiskelija osaa hyödyntää tietolähteitä kriittisesti. Opiskelija osaa esittää selkeästi suunnittelemansa ja toteuttamansa ratkaisun, perustelemaan tekemänsä valinnat sekä arvioimaan ratkaisun toimivuutta aiheeseen sopivien testaus- ja arviointimenetelmien avulla. Lisäksi hän osaa verrata tuloksia asetettuihin tavoitteisiin. Opiskelija osaa tuottaa moitteetonta, selkeää ja viimeisteltyä tekstiä alan teknisen ja tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjen mukaisesti.

 
Sisältö 

Opiskelija valitsee aiheen yhdessä työn ohjaajan kanssa.

 
Järjestämistapa 

Itsenäistä työskentelyä.

 
Toteutustavat 

Opintojakso suoritetaan kandidaatinvaiheen opintojen lopussa, tyypillisesti kolmannen opiskeluvuoden keväällä. Työ voi olla teoriapainotteinen tai diplomityön tyyppinen yrityksen tai tutkimusryhmän ongelmasta tehtävä työ.

 
Kohderyhmä 

Tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Pakolliset perus- ja aineopinnot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintosuunnan valmistavan moduulin opintojaksot

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kandidaatintyö ja työhön liittyvä kypsyysnäyte

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Tietotekniikan osaston professorit ja tutkijat.

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä.

 
Lisätiedot 

523991A Kandidaatintyö tehdään tietotekniikan koulutusohjelmassa itsenäisenä tutkielmana, josta laaditaan erillisen ohjeen mukainen dokumentaatio. Kandidaatin tutkielman voi myös suorittaa opintojaksolla 521275A Sulautettujen ohjelmistojen projekti. Tutkielman ohella kandidaatintyöhön liittyy 2 opintopisteen laajuiset 900060A Tekniikan viestintä -opinnot. Tietotekniikan koulutusohjelman kandidaatin tutkielmat tehdään vain sähköisessä muodossa ja ne syötetään Laturi-järjestelmään. Työn ohjaajana toimii osaston tutkimus- ja opetushenkilökuntaan kuuluva henkilö. Tarkemmat ohjeet löytyvät osaston verkkosivuilta.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: