Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
521286A Tietokonejärjestelmät, 8 op 
Tunniste 521286A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Tietokonejärjestelmät  Lyhenne Tietokonejärjes 
Laajuus8 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Teemu Leppänen 

Kuvaus
Laajuus 

8 op

 
Opetuskieli 

Suomi, kurssikirjallisuus ja harjoitusmateriaalit saatavilla englanniksi

 
Ajoitus 

Syksy, periodit 1-2.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan

Opiskelija ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen, perusarkkitehtuurin ja -organisaation.

Opiskelija ymmärtää keskusyksikön toiminnan ja tietokoneen sisäisen tiedonsiirron yleisellä tasolla.

Opiskelija hallitsee tietokoneen lukujärjestelmät ja tiedon esitystavat.

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kommunikoinnin oheislaitteiden kanssa.

Opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisia C-kielisiä ohjelmia työasemille ja sulautetulle laitteelle.

Opiskelija osaa toteuttaa pienimuotoisia assembly-kielisiä ohjelmia.

Opiskelija tunnistaa miten laiteläheinen ohjelmointi eroaa yleisestä ohjelmoinnista.

 

 
Sisältö 

Yleinen tietokoneen arkkitehtuuri ja organisaatio, keskusyksikkö, muistihierarkiat, tietotyypit, laiterekisterit ja I/O, C-kielen ja assembly-kielen perusteet sekä laiteläheinen ohjelmointi.

 
Järjestämistapa 

Verkko- ja lähiopetus.

 

 
Toteutustavat 

Luennot (36h), ohjattuja harjoituksia (10-20h), laboratorioharjoitus (3h) ja kaksi harjoitustyötä, joista toinen tehdään ryhmässä ja toinen yksin.

 

 
Kohderyhmä 

Tietotekniikan 2. vsk:n opiskelijat  ja sähkötekniikan 3. vsk:n opiskelijat.

 

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina vaaditaan kurssi 521141P Ohjelmoinnin alkeet.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 

 
Oppimateriaali 

Luentomateriaali ja harjoitustehtäviä verkossa.

Oppikirjat:
Bryant & O'Hallaron, Computer Systems: A Programmer's Perspective, 3. painos, kappaleet 1-9.

Patterson & Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 5. painos, kappaleet 1-2, 4-5.

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Arviointikriteerit pohjautuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Opintojakso suoritetaan tekemällä harjoitustehtäviä itsenäisesti, osallistumalla pakolliseen laboratorioharjoitukseen sekä tekemällä harjoitustyöt. Opintojakson arviointi perustuu harjoitustehtäviin ja harjoitustyöhön. Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan vuosittain luentomateriaalissa.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 1-5; nolla merkitsee hylättyä.

 
Vastuuhenkilö 

Teemu Leppänen

 
Työelämäyhteistyö 

Kurssilla pyritään mahdolisuuksien mukaan järjestämään vierailuluento ohjelmistoteollisuudesta.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: