Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
090603S Syventävä käytännön harjoittelu, 30 op 
Tunniste 090603S  Voimassaolo 01.08.2011 -
Nimi Syventävä käytännön harjoittelu  Lyhenne Syventävä käytä 
Laajuus30 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine5402 Hammaslääketiede 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Hammaslääketieteen ala 

Opettajat
Nimi
Ritva Näpänkangas 

Kuvaus
Laajuus 

30 op

 
Opetuskieli 

suomi

 
Ajoitus 

6. lukuvuoden syyslukukausi (DC 11)

 
Osaamistavoitteet 

Harjoittelujakson jälkeen opiskelija tunnistaa ja hallitsee hammaslääkärin työkentän perusterveydenhuollossa.

Harjoittelun jälkeen opiskelija tuntee terveyskeskuksen toimintaympäristönä ja tunnistaa erikoissairaanhoidon, erityistason sairaanhoidon sekä perusterveydenhuollon eri palveluja tuottavat sektorit.

 
Sisältö 

Opiskelija hakeutuu työsuhteeseen sopimuksen tehneeseen terveyskeskukseen, joista Suomen Hammaslääkäriliitto pitää rekisteriä. Moodlessa on lista niistä harjoittelupaikoista, joilla on sopimus vain Oulun yliopiston kanssa. Opiskelija laatii Opintokirjaan ennen harjoittelun aloittamista yhdessä yliopiston omaopettajan ja Opetushammashoitolan pienryhmäohjaajan kanssa harjoittelun tavoitteet yleisiin kliinisiin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin perustuen. Opiskelija tutkii, tekee diagnoosin ja hoitosuunnitelman ja toteuttaa hoidon suunnitelman mukaisesti suun terveydenhuollon toimintakentässä. Hän perehtyy laaja-alaisesti hammashuollon toimintaympäristön osa-alueisiin sisältäen suun terveyden ylläpidon ja hallinnan. Opiskelija arvioi harjoittelun edetessä tavoitteiden toteutumista yhdessä terveyskeskuksen vastuuohjaajan kanssa. Harjoittelun päätteeksi opiskelija laatii osaamistavoitepohjaisesti loppuraportin, jonka vastaava ohjaaja ja opiskelija keskusteltuaan allekirjoittavat. Opiskelija sopii koulutusyksikössään loppupalaverin omaopettajan ja Opetushammashoitolan pienryhmäohjaajan kanssa. Nämä hyväksyvät harjoittelun toteutumisen. Opiskelija toimittaa Opintokirjan liitteineen koulutuspalveluun. Opiskelija osallistuu oman oppimisen ja koulutuksen toimivuuden kehittämiseen ja arviointiin antamalla kirjallisen palautteen harjoittelujaksosta sekä koulutuksen työelämävastaavuudesta.

 
Järjestämistapa 

Työharjoittelu

 
Toteutustavat 

Syventävän harjoittelun Opintokirjan 2. sivulla on opintohallinnon tiedot harjoitteluoikeudesta. Muilta osin Opintokirja on opiskelijan työväline harjoittelun aikana ja dokumentti harjoittelun hyväksytystä suorittamisesta. Opiskelija hoitaa itsenäisesti potilaita perusterveydenhuollon tiimissä hammashuollon henkilöstön kanssa ja muiden toimijoiden kanssa. Terveyskeskus järjestää ohjauksen ja olosuhteet siten, että harjoittelun aikana on mahdollista saavuttaa harjoittelusuunnitelmassa mainitut tavoitteet hammaslääkärin toimintakentässä perusterveydenhuollossa. Terveyskeskus nimeää harjoittelusta vastaavan ohjaajan, joka on toiminut vähintään kaksi vuotta päätoimisena hammaslääkärinä, sekä hänelle varahenkilön sekä tarvittaessa muita ohjaajia. Ennalta tiedossa olevat poissaolot harjoittelusta kirjataan harjoittelusuunnitelmaan. Harjoittelun aikana voi olla enintään 14 kalenteripäivää poissaoloja, muilta osin harjoittelua jatketaan vastaavasti.

 
Kohderyhmä 

Hammaslääketieteen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Oulun yliopiston koulutuspalvelut myöntää oikeuden aloittaa syventävä käytännön harjoittelu. Oikeuden myöntäminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut hyväksytysti hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavat teoriaopinnot ja kliinisen hoitoharjoittelun. Lisäksi seuraavien edellytysten tulee täyttyä: teoriaopinnoista puuttuu korkeintaan kaksi loppukuulustelua ja tutkintoon kuuluvan tutkielman asiasisältö on jätetty tarkastettavaksi (Laturi) ja tutkielma on esitetty sovitusti sekä kypsyysnäyte on hyväksytty.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kts. esitietovaatimukset

 
Oppimateriaali 

Hammaslääkärikoulutuksen opintosuunnitelman mukainen aineisto, harjoittelupaikan osoittama aineisto

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

6 kk kokopäiväistä tai 12 kk puolipäiväistä hammaslääkärin työtä sopimusterveyskeskuksen hammashuollossa Opintokirjan mukaisesti sisältäen harjoittelun suunnitelma, suunnitelman täydennys, väliraportti, loppuraportti ja harjoittelun palaute sekä työelämävastaavuuskysely.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty/täydennettävä

 
Vastuuhenkilö 

Tutkinto-ohjelmavastaava Ritva Näpänkangas, yliopistotutkija

Raija Lähdesmäki, yliopistotutkija

 
Työelämäyhteistyö 

Harjoittelu tapahtuu perusterveydenhuollossa hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä.

 
Lisätiedot 

Hyväksytty harjoittelu suoritetaan sopimusterveyskeskuksessa ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa
Halutessasi voit kirjautua WebOodiin: