Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
763654S Hydrodynamiikka, 6 op 
Tunniste 763654S  Voimassaolo 01.01.1950 -
Nimi Hydrodynamiikka  Lyhenne Hydrodynamiikka 
Laajuus6 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3253 Teoreettinen fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

6 op

 
Opetuskieli 

Englanti (tai suomi, osallistujista riippuen)

 
Ajoitus 

2. - 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tunnistaa hydrodynaamisten ilmiöiden perusteet ja osaa soveltaa niitä kvantitatiivisesti yksikertaisiin virtausongelmiin.

 
Sisältö 

Aineen nestemäinen ja kaasumainen olomuoto muodostavat merkittävän osan arkipäivän elämäämme, ja siihen liittyvää fysiikkaa tarvitsevat kaikki fyysikot, esim. biofyysikot, geofyysikot, avaruusfyysikot, teoreettiset fyysikot ja tähtitieteilijät. Jatkumo-oletus, nopeuskenttä, jatkuvuusyhtälö, muutostensori, jännitystensori, hydrostatiikka, Navier-Stokes-yhtälön johto, Navier-Stokes-yhtälön ratkaisuja, viskoositon virtaus, ääniaallot, turbulenssi ja nesteen pinta-aallot.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

26 h luentoja, 12 harjoituskertaa (24 h), 110 h itsenäistä opiskelua

 
Kohderyhmä 

Ensisijaisesti fysiikan tutkinto-ohjelman opiskelijat. Opintojaksolle voivat osallistua myös muut Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina tarvitaan kursseja 763101P Fysiikan matematiikkaa ja 766323A Mekaniikka vastaavat tiedot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja.

 
Oppimateriaali 

A. R. Paterson: A first course in fluid dynamics, E. Thuneberg, Hydrodynamiikka (luentomoniste).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa