Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
763635S Kvantti-informaatio, 5 op 
Tunniste 763635S  Voimassaolo 01.01.2019 -
Nimi Kvantti-informaatio  Lyhenne Kvantti-informa 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3253 Teoreettinen fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Matti Silveri 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Englanti

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella periodilla 1. Suositeltava suoritusajankohta on maisterivaiheen opinnot.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

* ymmärtää kvantti-informaation kannalta oleelliset kvantti-mekaaniset ominaisuudet ja käsitteet kuten lomittuminen, kloonaamattomuusteoreema ja unitaariset operaatiot kvanttibiteillä ja osaa soveltaa niitä

* osaa selittää kvanttikommunikaation ja -krytografian perusteet kvanttiteleportaatio- ja BB84-protokollien kautta

* osaa selittää kvanttilaskennan perusteet pohjautuen kvanttimekaniisiin etsintä- ja simulaatioalgorithmeihin

* ymmärtää kvanttimekaanisen virheenkorjauksen perusteet

* tietää millaisia fysikaalisia ratkaisuja ja materiaaleja käytetään kvanttiteknologioiden ja kvanttitietokoneiden rakentamiseen

 
Sisältö 

Johdatus kvanttikommunikaatioon, -krytografiaan, -laskentaan sekä -virheiden korjaukseen yksinkertaisten algoritmien ja protokollien kautta. Lisäksi kurssilla perehdytään kvanttiteknologioiden ja kvanttitietokoneiden rakentamisessa käytettäviin materiaaleihin.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetus 26 h, harjoitukset 14 h, ryhmätyöskentely 10 h, itsenäinen opiskelu  85 h

 
Kohderyhmä 

Edistyneet fysiikan alan perustutkinto- ja aloittavat jatko-opiskelijat. Kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kvantti-informaatiosta.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina suositellaan 763312A/763612S Kvanttimekaniikka I ja 763313A/763613S Kvanttimekaniikka II  –kursseja tai vastaavia tietoja.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Pääte- tai loppukoe.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Matti Silveri

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa