Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
761118P-01 Mekaniikka 1, luennot ja tentti, 0 op / 0 ov 
Tunniste 761118P-01  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Mekaniikka 1, luennot ja tentti  Lyhenne Mekaniikka 1, l 
Laajuus0 op / 0 ov   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOj-osa   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Kuvaus
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Syyslukukausi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa kuvata mekaniikan peruskäsitteet ja soveltaa niitä mekaniikkaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen.

 
Sisältö 

Mekaniikan ilmiöt ovat hyvin tuttuja jokapäiväisessä elämässämme ja monet insinööritieteet pohjautuvatkin mekaniikkaan. Mekaniikka muodostaa perustan muille fysiikan osa-alueille, myös moderniin fysiikkaan. Opintojakson sisältö lyhyesti: Lyhyt kertaus vektorilaskennasta. Kinematiikka, vino heittoliike ja ympyräliike. Newtonin liikelait. Työ, energia, ja energian säilyminen. Liikemäärä ja impulssi sekä törmäysprobleemat. Pyörimisliike, hitausmomentti, voiman momentti sekä liikemäärämomentti. Tasapaino-ongelmat. Gravitaatio. Värähdysliike. Nesteiden ja kaasujen mekaniikka.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Koko kurssi: 30 h luentoja, 7 laskuharjoitusta (14 h), 2 laboratoriotyötä (3h/työ), 83 h itsenäistä opiskelua

 
Kohderyhmä 

Opintojaksolle voivat osallistua Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Vektorilaskennan sekä differentiaali- ja integraalilaskennan perusteiden hallinta suotavaa.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja.

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: H.D. Young and R.A. Freedman: University physics, Addison-Wesley, 13. painos, 2012, luvut 2-14. Myös vanhemmat painokset käyvät. Luentomateriaali: Suomenkielinen luentomateriaali on saatavissa kurssin verkkosivuilta

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

761118P-01: kolme välikoetta tai loppukoe

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Juha Vaara

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 
Lisätiedot 

Kurssin sivu

Molemmat osat (761118P-01 ja 761118P-02) arvostellaan erikseen. Loppuarvosana tulee osien painotettuna keskiarvona (761118P-01: 4 op ja 761118P-02: 1 op).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt KESÄKURSSI Mekaniikka 1, luento ja tentti  Opintojakso  Seppo Alanko,
Mikaela Manu 
01.06.20 -30.06.20 -
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Mekaniikka 1, luennot  Opintojakso  Vaara, Juha Tapani  26.10.20 -15.12.20

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Mekaniikka 1, luennot ja tentti (etätentti)  Yleinen tentti  Seppo Alanko,
Mikaela Manu 
30.06.20ti 16.15-19.15