Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521018A Harjoittelu, 5 op 
Tunniste 521018A  Voimassaolo 01.01.2017 -
Nimi Harjoittelu  Lyhenne Harjoittelu 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4306 Sähkötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Sähkötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Parkkila, Virpi Susanna 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi tai englanti

 
Ajoitus 

Opintojakson voi suorittaa periodeilla I-IV. Suositeltava suoritusajankohta on 2. vuoden kesällä.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa soveltaa yliopisto-opiskelun aikana saatuja tietoja ja taitoja oman alansa työtehtävien suorittamiseen.

Opiskelija osaa arvioida ja kehittää itseään oppijana ja työntekijänä.

Opiskelija osaa suunnitella ja arvioida omaa ajankäyttöään ja työtapojaan.

Opiskelija osaa työskennellä päämäärätietoisesti ja suunnitelmallisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti.

Opiskelija osaa nimetä työnantajaorganisaation ja työyhteisön toimintaa ohjaavia keskeisiä tekijöitä.

Opiskelija osaa tunnistaa työtehtäviä, joissa hän voi toimia valmistumisensa jälkeen.

 
Sisältö 

Oman toiminnan suunnittelu, alaan liittyviin työtehtäviin tutustuminen ja suorittaminen, oman suoriutumisen seuranta, loppuraportointi ja –reflektio.

 
Järjestämistapa 

Itsenäinen työskentely.

 
Toteutustavat 

Opiskelija hankkii itselleen työpaikan kurssin suorittamista varten. Kurssin hyväksytty suorittaminen vaatii vähintään kaksi kuukautta täysipäiväistä työskentelyä. Työ voidaan suorittaa myös useammassa jaksossa. Kurssiin vaadittavat suoritukset ovat a) Harjoittelusuunnitelman laatiminen 4 h, b) Oman suoriutumisen seuranta 20 h, c) Työssä oppiminen 108 h, d) Loppuraportointi ja –reflektio 8 h.

 
Kohderyhmä 

Sähkötekniikan kandidaattivaiheen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso ei edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja. Kurssin suorituksen yhdeydessä verrataan työtehtävien sisältöä jo suoritettuihin opintoihin.

 
Oppimateriaali 

Ei oppimateriaalia.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssi suoritetaan työskentelemällä vähintään 2kk harjoitteluvastaavan hyväksymässä työssä. Ennen työskentelyn aloittamista täytyy harjoitteluvastaavalle palauttaa harjoittelusuunnitelma. Jokaisesta työskentelyviikosta täytyy laatia viikkopäiväkirja, jotka palautetaan harjoitteluvastaavalle ennen työskentelyjakson loppumista. Harjoittelun lopuksi harjoittelusta laaditaan loppuraportti, johon täytyy liittää allekirjoitettu työtodistus. Myös raportti palautetaan harjoitteluvastaavalle.

 
Arviointiasteikko 

Opintojakso arvostellaan asteikolla ”hyväksytty/hylätty”.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Vastuuhenkilö 

Maritta Juvani

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojakso suoritetaan työharjoitteluna.

 
Lisätiedot 

Sähkötekniikan kandidaatin tutkintoon voi kuulua valinnaista harjoittelua. Tämä opintojakso on tuossa asemassa  vaihtoehtoinen  kurssin 521012A Harjoittelu, 3 op kanssa.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa