Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521155S Tietoturva, 5 op 
Tunniste 521155S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Tietoturva  Lyhenne Tietoturva 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Juha Röning 
Teemu Tokola 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Englanti

 
Ajoitus 

Syyslukukausi, periodi 1

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin läpäistyään opiskelija tietää ja ymmärtää sekä perusteet että syventäviä teemoja seuraavista kurssin ja samalla kyberturvallisuuden keskeisistä osa-alueista, tuntee keskeisen terminologian ja osaa kirjoittaa aihealueista sujuvasti ja perustellen:

  • Ohjelmistovirheiden ja haavoittuvuuksien löytäminen fuzz-testauksella
  • Verkkosivustojen ja yhteysprotokollien haavoittuvuudet ja testaaminen
  • Laitetason haavoittuvuuksien periaatteet ja niiden havaitseminen ja testaaminen testilaitteistoilla
  • Erilaisten ohjelmistohaavoittuvuuksien, haittaohjelmien sekä shellcode-ohjelmien ja muistinsuojelujärjestelyiden toimintaperiaatteet.
  • Kyberrikollisuus, kyberforensiikka ja bottiverkkojen toiminta
  • Mobiili- ja IoT-laitteiden sekä laitevalmistuksen tietoturva, niiden testaus sekä suojautumisjärjestelyt

Arvosanan 2 tai 3 saavuttaneet opiskelijat ovat lisäksi osoittaneet osaavansa tehdä kunkin osa-alueen kannalta keskeisiä tietoturvatestaamisen käytännön toimenpiteitä osa-alueeseen liittyvillä ohjelmisto- ja laitteistotyökaluilla. Arvosanoja 4 ja 5 saavuttaneet opiskelijat ovat osoittaneet kykenevänsä itsenäiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn kurssin eri osa-alueiden haastavien tietoturvatutkimusongelmien parissa.

 
Sisältö 

Kurssi kattaa tietoturvan ja tietoturvatutkimuksen keskeiset osa-alueet sekä teoriassa että käytännön harjoituksin.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä.

 
Toteutustavat 

Luentoja 14 tuntia ja laboratorioharjoituksia 28 tuntia, loput itsenäistä työskentelyä yksin tai ryhmässä.

 

 
Kohderyhmä 

Kurssi on tarkoitettu tietotekniikan diplomi-insinööriopintoja suorittaville sekä kaikille tietoturvasta kiinnostuneille opiskelijoille, joilla on riittävät tekniset taidot kurssitöihin osallistumiseen.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina opiskelijalla tulisi olla perusymmärrys siitä, miten tietokoneet, käyttöjärjestelmät ja Internet toimivat sekä perusohjelmointitaidot. Esimerkkeinä esitietojen hankkimiseen soveltuvista kursseista ovat Käyttöjärjestelmät 521453A, Johdatus ohjelmointiin 521141P sekä Tietokonetekniikka 521267A.

 

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi muodostaa itsenäisen kokonaisuuden.

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin arvostelu perustuu kurssin käytännön töihin.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Juha Röning, Teemu Tokola

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Kurssin työtila löytyy Oulun yliopiston Moodle-alustalta moodle.oulu.fi.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa