Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
521156S Matkalla tiedonlouhintaan, 5 op 
Tunniste 521156S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Matkalla tiedonlouhintaan  Lyhenne Matkalla tiedon 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4307 Tietotekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Tietotekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Satu Tamminen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Englanti

 
Ajoitus 

Syyslukukausi, periodi I.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa, millaista dataa hän aikoo tutkia ja millaisia esikäsittelyitä se vaatii ennen analysointia. Kurssin konkreettiset osaamistavoitteet ovat:

  1. Opiskelija osaa suunnitella ja totettaa datan keräsprosessin
  2. Opiskelija osaa yhdistää dataa eri lähteistä
  3. Opiskelija osaa normalisoida ja transformoida dataa sekä käsitellä puuttuvaa tai virheellistä dataa
  4. Opiskelija osaa varmistaa tulosten yleistettävyyden. 
 
Sisältö 

Kurssi antaa hyvät valmiudet niin diplomityön aloittamiseen kuin jatko-opintoihin. Kurssilla käsitellään tiedonlouhintaprosessi yleisellä tasolla, datan keräys ja eri datatyypit, datan laatu ja luotettavuus, datan valmistelu sisältäen puuttuvien arvojen, outliereiden ja yksityisyyden käsittelyn, useasta lähteestä saatujen signaalien yhdistämisen, tietokantojen hyödyntämisen tiedonlouhintaprosessissa sekä datan normalisointi, transformointi ja havaintojen keskinäinen riippuvuus ja jakautuminen. Lisäksi käydään läpi tulosten yleistettävyyden varmistamiseen ja datan jakoon liittyvät mallinnusmenetelmistä riippumattomat periaatteet mm. train-test-validate, cross-validation ja leave-one-out menetelmät.

 
Järjestämistapa 

Luennot, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöt

 
Toteutustavat 

16 h luentoja, 16 h harjoituksia, itsenäistä opiskelua.

 
Kohderyhmä 

Kurssi soveltuu DI-vaiheen opiskelijoille Tieto- ja sähkötekniikan opinto-ohjelmissa, sivuaineopintoihin sekä jatko-opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

031021P Tilastomatematiikka tai vastaava

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi on itsenäinen, eikä vaadi muita opintoja suoritettavaksi yhtä aikaa.

 
Oppimateriaali 

Luento- ja harjoitusmateriaali annetaan kurssilla. Kurssikirja ilmoitetaan kurssin alussa. Englanninkielinen materiaali. Lähiopetuksen lisäksi tarjolla on itseopiskelumateriaalia.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Viikoittain palautettavat esitehtävät sekä harjoitustehtävät loppukoe. Puolet arvosanasta määräytyy palautustehtävien ja puolet loppukokeen perusteella.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 1-5; nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Tamminen Satu

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Kurssin oppimisympäristö on Moodlessa moodle.oulu.fi.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Towards Data Mining  Opintojakso  Satu Tamminen  01.09.21 -20.10.21
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Towards Data Mining, Online course  Opintojakso  Satu Tamminen  08.09.21 -10.06.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa