Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
766678S Introduction to Atmospheric Processes and Climate Change, 5 op 
Tunniste 766678S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Introduction to Atmospheric Processes and Climate Change  Lyhenne Introduction to 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Englanti

 
Ajoitus 

Syventävät opinnot tai aineopintojen 3. vuosi; ei luennoida joka vuonna.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin käytyään opiskelija tuntee ilmastosysteemin ja erityisesti Maan ilmakehän pääpiirteet ja osaa kuvailla säteilynsiirtoon ilmakehässä vaikuttavat prosessit - erityisesti kasvihuonekaasujen, aerosolihiukkasten ja pilvien vaikutuksen - sekä niiden vaikutuksen Maan energiatasapainoon.

 
Sisältö 

Opintojakso johdattaa ilmakehätieteisiin ja ilmastotutkimukseen, pääpainon ollessa molekyyliklustereihin ja pienhiukkasiin liittyvissä prosesseissa: mustan kappaleen säteilyn, kaasujen kineettisen teorian ja ilmakehän kannalta merkittävien olomuodon muutosten kertaus; sähkömagneettisen säteilyn absorptio ja sironta kaasumolekyyleistä, aerosolihiukkasista ja pilvipisaroista; Maapallon energiatasapaino, säteilypakote, palautteet ja ilmaston herkkyys; aerosolihiukkasten ja kasvihuonekaasujen lähteet ja nielut, aerosoli-pilvi-sadantavuorovaikutukset; ilmakehän rakenne ja termodynamiikka, energian kulkeutuminen ilmastosysteemissä; havaitut ja ennustetut ilmastonmuutokset.

 
Järjestämistapa 

Lähi- ja/tai monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Luennot, laskuharjoitukset, esseet, seminaarit ja omatoiminen opiskelu.

 
Kohderyhmä 

Ensisijaisesti fysiikan tutkinto-ohjelman opiskelijat. Opintojaksolle voivat osallistua myös muut Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Termofysiikka ja Atomifysiikka I

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso 766659S Auringon ilmastovaikutukset käsittelee Auringon vaikutusta ilmastosysteemin toimintaan tarkemmin, ja 766662S Molekyylien ominaisuudet valoittaa yleistä teoriaa kasvihuonekaasujen ja infrapunasäteilyn vuorovaikutuksen takana.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste, lisäksi D. J. Jacob: Introduction to Atmospheric Chemistry, PUP, 1999; saatavilla osoitteesta http://acmg.seas.harvard.edu/people/faculty/djj/book/ sekä R. T. Pierrehumbert: Principles of Planetary Climate, CUP, 2010.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukoe; lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Jack Lin

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa