Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
766665S Atomifysiikka 2, 5 op 
Tunniste 766665S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Atomifysiikka 2  Lyhenne Atomifysiikka 2 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Englanti (tai suomi, osallistujista riippuen)

 
Ajoitus 

Ei luennoida joka vuosi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kuvailla modernin atomien laskennallisen tutkimuksen periaatteet, erityisesti Hartree-Fock -tyyppisten menetelmien käytön ja pystyy tulkitsemaan atomien spektrien yleispiirteet käytettyjen fysikaalisten periaatteiden avulla. Opiskelija osaa periaatteet olemassa olevien koodien käytöstä yksinkertaisten atomirakennelaskujen tekemistä varten.

 
Sisältö 

Tavoitteena on muodostaa opiskelijoille 766326A Atomifysiikan opintojaksoa selkeästi syvällisempi näkemys monielektronisten atomien rakenteesta, elektronien välisistä vuorovaikutuksista sekä dynamiikasta. Kvanttimekaniikan formalismeja sovelletaan monielektronisten atomien kvanttitilojen ja elektronisten siirtymien kuvaamiseen, sekä tutustutaan ohjelmistoihin, joilla käytännön laskuja voidaan toteuttaa. Kurssilla suoritetaan mallilaskuja, ja verrataan tuloksia kokeellisiin arvoihin. Näin halutaan tutustuttaa opiskelija siihen, miten tutkimus etenee: tietoa atomin rakenteesta tarkennetaan käyttäen laskennallisia ja kokeellisia menetelmiä rinnakkain.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

26 h luentoja, 20 h harjoituksia, 134 h itsenäistä opiskelua.

 
Kohderyhmä 

Ensisijaisesti fysiikan tutkinto-ohjelman opiskelijat. Opintojaksolle voivat osallistua myös muut Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

766326A Atomifysiikka 1 ja 763312A Kvanttimekaniikka I

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja.

 
Oppimateriaali 

Oppikirja: B.H. Bransden, C.J. Joachain: “Physics of atoms and molecules”, luennoilla jaetaan lisämateriaalia.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti, joka on toteutettu (sopimuksen mukaan) suullisena.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa