Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
761120P Fysiikan laboratoriotyöt 2, 5 op 
Tunniste 761120P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Fysiikan laboratoriotyöt 2  Lyhenne Fysiikan labora 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Lauri Hautala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. kevät - 3. syksy

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää tärkeimpiä fysiikan mittalaitteita melko itsenäisesti ja hänellä on kokemusta erilaisten mittausten suunnittelusta ja suorittamisesta. Opiskelija osaa myös arvioida kriittisesti omia mittaustuloksiaan ja raportoida niistä vertaisryhmälle.

 
Sisältö 

Laboratoriotöissä (0,5 op/työ) perehdytään erilaisten fysiikan ilmiöiden tutkimiseen mittauksin. Töissä harjoitellaan mittausten suunnittelua, opitaan mittalaitteiden käyttöä, mittaustulosten käsittelyä ja arviointia sekä tieteellistä raportointia. Töitä voi jossakin määrin valita oman mielenkiinnon mukaan.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Yhtä työtä kohti 4 tuntia mittauksia laboratoriossa ja 5-9 tuntia valmistautumista ja raportin kirjoittamista itsenäisesti.

 
Kohderyhmä 

Ei erityistä kohderyhmää

 
Esitietovaatimukset 

Ennen töiden aloittamista on suositeltavaa suorittaa opintojakso 761121P/761115P Fysiikan laboratoriotyöt 1.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kukin työ liittyy läheisesti johonkin fysiikan perus- ja/tai aineopintokurssiin, sillä töissä kokeellisesti tutkittavia ilmiöitä ja niiden teoriaa käsitellään kurssien luennoilla.

 
Oppimateriaali 

Työohjeet sekä ohjeita työselostusta varten kurssin kotisivulla.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Riittävä tutustuminen tutkittavaan ilmiöön ja mittauksiin etukäteen (suullinen kuulustelu tai kirjallisia tehtäviä), mittausten suorittaminen hyväksytysti ohjaajan opastuksella, työstä raportointi (arvioitava työselostus).

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Lauri Hautala

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 
Lisätiedot 

Kurssin kotisivu

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa