Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
413067S Koulutussosiologia, 5 op 
Tunniste 413067S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Koulutussosiologia  Lyhenne Koulutussosiolo 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ulvinen, Veli-Matti Terho 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi/englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija perehtyy oman valinnan ja kiinnostuksensa mukaan johonkin koulutussosiologiseen liittyvään projektiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • arvioida koulutussosiologisen asiantuntijuuden merkitystä työelämässä kasvatuksen kentillä
 • analysoida erilaisia tapoja edistää koulutusjärjestelmän kehittymistä
 
Sisältö 

Suoritetaan koulutussosiologinen projektityö kirjatenttinä, esseenä, korvaavina luentosarjoina tai muulla tavoin, esimerkiksi osallistumalla kasvatustieteiden tiedekunnassa menossa olevaan tutkimus- tai muuhun kasvatustieteellistä asiantuntijuutta ja työelämäosaamista kehittävään projektiin. Suoritustavasta, kirjallisuudesta ja muista suoritukseen liittyvistä asioista sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa.

 
Järjestämistapa 

Itsenäistä työskentelyä

 
Toteutustavat 

Itsenäistä työskentelyä 135 h

 
Kohderyhmä 

Maisterivaiheen opiskelijat / Pedagogiset instituutiot ja asiantuntijuus

 
Esitietovaatimukset 

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa kasvatustieteen vapaavalintaisia syventäviä opintoja

 
Oppimateriaali 

Soveltuvin osin 5 teosta seuraavista:

 • Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki, Finland: Gaudeamus.
 • Apple, M. W., Ball, S. J., & Gandin, L. A. (Eds.). (2010). The Routledge international handbook of the sociology of education. New York, NY: Routledge.
 • Arum, R., Beattie, I. R., & Ford, K. (Eds.). (2011). The structure of schooling: Readings in the sociology of education. Los Angeles, CA: Sage.
 • Ballantine, J. H., & Spade, J. Z. (Eds.). (2012). Schools and society: A sociological approach to education. Los Angeles, CA: Sage.
 • Demaine, J. (Ed.). (2001). Sociology of education today. London, United Kingdom: Palgrave.
 • Luhmann, N., & Schorr, K.-E. (2000). Problems of reflection in the system of education. Münster, Germany: Waxmann.
 • Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). Globalizing education policy. London, United Kingdom: Routledge.
 • Simola, H. (Ed.). (2014). Finnish education mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. London, United Kingdom: Routledge.
 • Torres, C. A., & Antikainen, A. (Eds.). (2003). The international handbook on the sociology of education: An international assessment of new research and theory. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
 • Verdugo, R. R. (Ed.). (2014). Educational reform in Europe: History, culture, and ideology. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti, essee tai erikseen sovittava projektityö.

Kurssisuorituksen arviointikriteerit:

 • 0 = työ on keskeneräinen, katkonainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta.

 • 1 = työ on erittäin pintapuolinen, asiat esitetään täysin irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on heikkoa.

 • 2 = työ on pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

 • 3 = työssä on pohtiva ote ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa; punainen lanka on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

 • 4 = työn jäsentely on jokseenkin analyyttinen, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

 • 5 = työn jäsentely on systemaattinen ja analyyttinen, asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Veli-Matti Ulvinen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa