Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
413067S Koulutussosiologia, 5 op 
Tunniste 413067S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Koulutussosiologia  Lyhenne Koulutussosiolo 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ulvinen, Veli-Matti Terho 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi/englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija perehtyy oman valinnan ja kiinnostuksensa mukaan johonkin koulutussosiologiseen liittyvään projektiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • arvioida koulutussosiologisen asiantuntijuuden merkitystä työelämässä kasvatuksen kentillä

 • analysoida erilaisia tapoja edistää koulutusjärjestelmän kehittymistä

 
Sisältö 

Suoritetaan koulutussosiologinen projektityö kirjatenttinä, esseenä, korvaavina luentosarjoina tai muulla tavoin, esimerkiksi osallistumalla kasvatustieteiden tiedekunnassa menossa olevaan tutkimus- tai muuhun kasvatustieteellistä asiantuntijuutta ja työelämäosaamista kehittävään projektiin. Suoritustavasta, kirjallisuudesta ja muista suoritukseen liittyvistä asioista sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa.

 
Järjestämistapa 

Itsenäistä työskentelyä

 
Toteutustavat 

Itsenäistä työskentelyä 135 h

 
Kohderyhmä 

Maisterivaiheen opiskelijat / Pedagogiset instituutiot ja asiantuntijuus

 
Esitietovaatimukset 

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa kasvatustieteen vapaavalintaisia syventäviä opintoja

 
Oppimateriaali 

Soveltuvin osin 5 teosta seuraavista:

In applicable parts 5 books from the following:

 • Aittola, T. (toim). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus.

 • Apple, M. W., Ball, S. J. & Gandin, L. A. (Eds.). (2010). The Routledge international handbook of the sociology of education. New York: Routledge.

 • Arum, R., Beattie, I. R. & Ford, K. (Eds.). (2011). The Structure of schooling: Readings in the sociology of education. Los Angeles: SAGE.

 • Ballantine, J. H. & Spade, J. Z. (Eds.). (2012) Schools and society: A sociological approach to education. Los Angeles: SAGE.

 • Demaine, J. (Ed.). (2001) Sociology of education today. London: Palgrave.

 • Luhmann, N. & Schorr, K-E. (2000). Problems of reflection in the system of education. Münster: Waxmann.

 • Rizvi, F. & Lingard, B. (2010). Globalizing education policy. London: Routledge.

 • Simola, H. (Ed.) (2014). Finnish education mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. London: Routledge.

 • Torres, C. A. & Antikainen, A. (Eds.). (2003). The international handbook on the sociology of education: An international assessment of new research and theory. Maryland: Rowman & Littlefield.

 • Verdugo, R. R. (Ed.). (2014). Educational reform in Europe: History, culture, and ideology. Information Age Publishing.
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti, essee tai erikseen sovittava projektityö.

Kurssisuorituksen arviointikriteerit:

 • 0 = työ on keskeneräinen, katkonainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta.

 • 1 = työ on erittäin pintapuolinen, asiat esitetään täysin irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on heikkoa.

 • 2 = työ on pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

 • 3 = työssä on pohtiva ote ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa; punainen lanka on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

 • 4 = työn jäsentely on jokseenkin analyyttinen, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

 • 5 = työn jäsentely on systemaattinen ja analyyttinen, asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Veli-Matti Ulvinen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa