Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
413067S Koulutussosiologia, 5 op 
Tunniste 413067S  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Koulutussosiologia  Lyhenne Koulutussosiolo 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ulvinen, Veli-Matti Terho 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

suomi/englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija perehtyy oman valinnan ja kiinnostuksensa mukaan johonkin koulutussosiologiseen liittyvään projektiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • arvioida koulutussosiologisen asiantuntijuuden merkitystä työelämässä kasvatuksen kentillä
 • analysoida erilaisia tapoja edistää koulutusjärjestelmän kehittymistä
 
Sisältö 

Suoritetaan koulutussosiologinen projektityö kirjatenttinä, esseenä, korvaavina luentosarjoina tai muulla tavoin, esimerkiksi osallistumalla kasvatustieteiden tiedekunnassa menossa olevaan tutkimus- tai muuhun kasvatustieteellistä asiantuntijuutta ja työelämäosaamista kehittävään projektiin. Suoritustavasta, kirjallisuudesta ja muista suoritukseen liittyvistä asioista sovitaan erikseen vastuuhenkilön kanssa.

 
Järjestämistapa 

Itsenäistä työskentelyä

 
Toteutustavat 

Itsenäistä työskentelyä 135 h

 
Kohderyhmä 

Maisterivaiheen opiskelijat / Pedagogiset instituutiot ja asiantuntijuus

 
Esitietovaatimukset 

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa kasvatustieteen vapaavalintaisia syventäviä opintoja

 
Oppimateriaali 

Soveltuvin osin 5 teosta seuraavista:

 • Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki, Finland: Gaudeamus.
 • Apple, M. W., Ball, S. J., & Gandin, L. A. (Eds.). (2010). The Routledge international handbook of the sociology of education. New York, NY: Routledge.
 • Arum, R., Beattie, I. R., & Ford, K. (Eds.). (2011). The structure of schooling: Readings in the sociology of education. Los Angeles, CA: Sage.
 • Ballantine, J. H., & Spade, J. Z. (Eds.). (2012). Schools and society: A sociological approach to education. Los Angeles, CA: Sage.
 • Demaine, J. (Ed.). (2001). Sociology of education today. London, United Kingdom: Palgrave.
 • Luhmann, N., & Schorr, K.-E. (2000). Problems of reflection in the system of education. Münster, Germany: Waxmann.
 • Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). Globalizing education policy. London, United Kingdom: Routledge.
 • Simola, H. (Ed.). (2014). Finnish education mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. London, United Kingdom: Routledge.
 • Torres, C. A., & Antikainen, A. (Eds.). (2003). The international handbook on the sociology of education: An international assessment of new research and theory. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
 • Verdugo, R. R. (Ed.). (2014). Educational reform in Europe: History, culture, and ideology. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Tiedoksi, että mikäli Oulun yliopiston kirjasto (OYK) on poikkeusoloissa kiinni, opiskelija voi vaihtoehtoisesti käyttää 413067S Koulutussosiologia (5 op) kurssisuorituksessaan joitain näistä (vähintään yksi artikkeli / teos):

E-kirja Ellibs-palvelussa https://www.ellibslibrary.com/fi/oy (OYK:n Ellibs-osoite)

 • Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki, Finland: Gaudeamus.

E-kirja Open source -julkaisuna

E-kirja Dawsonera-palvelussa (OYK; kirjaudu omilla tunnuksillasi)

 • Ball, S. J. (Ed.). (2004). The RoutledgeFalmer reader in sociology of education. London, United Kingdom: RoutledgeFalmer.
 • Mollenhauer, K. (2014). Forgotten connections: On culture and upbringing (N. Friesen, Ed. and Trans.). New York, NY: Routledge.

E-kirja EBSCOhost Ebook Academic Collection - World Wide -palvelussa (OYK; kirjaudu omilla tunnuksillasi)

 • Ainsworth, J. (Ed.). (2013). Sociology of education: An A-to-Z guide. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Bendix Petersen, E., & Millei, Z. (Eds.). (2016). Interrupting the psy-disciplines in education. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan.
 • Browning, G. K., Halcli, A. & Webster, F. (Eds.). (2000). Understanding contemporary society: Theories of the present. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Carpenter, S., & Mojab, S. (2017). Youth as/in crisis: Young people, public policy, and politics of learning. Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers.
 • Mitchell, T. R., & Torres, C. A. (Eds.). (1998). Sociology of education: Emerging perspectives. Albany, NY: State University of New York Press.
 • Park, H., & Kao, G. (Eds.). (2018). Research in the sociology of education (1st ed.). Bingley, United Kingdom: Emerald Publishing.
 • Simola, H. (Ed.). (2014). Finnish education mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. London, United Kingdom: Routledge.
 • Verdugo, R. R. (Ed.). (2014). Educational reform in Europe: History, culture, and ideology. Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 • Warnick, J. E., Warnick, K., & Laffoon, A. (Eds.). (2010). Educational policy and practice: The good, the bad and the pseudoscience. New York, NY: Nova Science Publishers.
 • Whitburn, B., & Plows, V. (Eds.). (2017). Inclusive education: Making sense of everyday practice. Rotterdam, Netherlands: Sense Publishers.
 • Whitty, G. (2002). Making sense of education policy: Studies in the sociology and politics of education. Thousand Oaks, CA: Chapman.

 

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti, essee tai erikseen sovittava projektityö.

Kurssisuorituksen arviointikriteerit:

 • 0 = työ on keskeneräinen, katkonainen, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta.

 • 1 = työ on erittäin pintapuolinen, asiat esitetään täysin irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on heikkoa.

 • 2 = työ on pintapuolinen, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää.

 • 3 = työssä on pohtiva ote ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa; punainen lanka on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.

 • 4 = työn jäsentely on jokseenkin analyyttinen, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.

 • 5 = työn jäsentely on systemaattinen ja analyyttinen, asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Veli-Matti Ulvinen

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa