Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
410087P Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit, 5 op 
Tunniste 410087P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit  Lyhenne Kasvatuksen yht 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Vesa Puuronen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 

  • käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa. 
  • tunnistaa muun muassa sosiaalisen aseman ja sukupuolen merkityksen kasvatusta ja koulutusta koskevassa keskustelussa (ml. intersektionaalisuus) 
  • soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen monikulttuurisia, oikeudellisia, sosiaalisia ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa. 
  • kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia. 
 
Sisältö 
  • Yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet. 
  • Kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön asettamat kasvun ja kasvatuksen mahdollisuudet ja rajoitteet (ml. esim. poliittiset, taloudelliset ja sukupuolittuneet näkökulmat). 
  • Kasvatuksen monikulttuuriset, oikeudelliset, sosiaaliset ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset (ml. esim. sukupuolen, seksuaalisuuden ja intersektionaalisuuden näkökulmasta). 
  • Kasvatusjärjestelmät ja niiden sukupuoli osana yhteiskunnan historiallista kehitystä (ml. koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa). 
  • Tasa-arvopolitiikka osana koulutus- ja yhteiskuntapolitiikkaa. 
 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä. 

 
Toteutustavat 

Luentoja 24 h, itsenäistä työskentelyä 111 h.  

Kurssityöskentely koostuu luennoista (kontakti/online/tallennetut) ja niihin liittyvästä materiaalista, kurssikirjallisuudesta sekä kurssin luentojen ja kirjallisuuden sisältöjä ja opiskelijan kokemusmaailman ilmiöitä yhdistelevän oppimistehtävän (esim. essee) suorittamisesta. Oppimistehtävää luonnostellaan kurssin Moodle-työtilassa ja siihen saa tukea ja neuvoa vertaisilta sekä opettajalta. 

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteen opiskelijat eri koulutusohjelmista

 
Esitietovaatimukset 

Ei

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja (25 op)

 
Oppimateriaali 

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000 tai myöhempi painos). Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös e-kirjana

Saresma, T., Rossi, L-M. & Juvonen, T. (toim.). (2010 tai myöhempi painos). Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino. (myös e-kirjana

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin luentojen ja kirjallisuuden sisältöjä ja opiskelijan kokemusmaailman ilmiöitä yhdistelevän oppimistehtävän (esim. essee) suorittamisella mitataan kurssin osaamistavoitteiden omaksumista. 

Arviointikriteerit ovat: 

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelijan osoittama tarkastelu on selkeästi jäsentynyttä ja asioita pyritään suhteuttamaan toisiinsa. Tarkastelu on pohtivaa ja asioiden välisiä yhteyksiä nostetaan ainakin jonkin verran esille. Tarkastelun punaisen langan tulee olla näkyvissä ja lähteiden käytön tulee olla pääasiassa hyvää. 

Hylätyssä kurssisuorituksessa opiskelijan tuotos on keskeneräinen, hajanainen ja pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan tai se ei osoita omaa pohdintaa eikä perehtyneisyyttä opintojakson ydinteemoihin. Lähdemateriaalia ei ole hyödynnetty riittävän syvällisesti ja viittaukset ovat puutteellisia. 

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Vesa Puuronen (Mervi Heikkinen ja Veli-Matti Ulvinen) 

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojakson osaamistavoitteiden omaksuminen voi sisältää työelämäyhteistyötä, joka liittyy kunkin opiskelijan oman koulutuksen ammatillisiin sisältöihin. 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit / AO, YPE  Opintojakso    03.09.20 -13.10.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit  Opintojakso  Vesa Puuronen  07.01.21 -26.02.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa