Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
410087P Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit, 5 op 
Tunniste 410087P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit  Lyhenne Kasvatuksen yht 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Vesa Puuronen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 

  • käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa. 
  • tunnistaa muun muassa sosiaalisen aseman ja sukupuolen merkityksen kasvatusta ja koulutusta koskevassa keskustelussa (ml. intersektionaalisuus) 
  • soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen monikulttuurisia, oikeudellisia, sosiaalisia ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa. 
  • kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia. 
 
Sisältö 
  • Yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet. 
  • Kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön asettamat kasvun ja kasvatuksen mahdollisuudet ja rajoitteet (ml. esim. poliittiset, taloudelliset ja sukupuolittuneet näkökulmat). 
  • Kasvatuksen monikulttuuriset, oikeudelliset, sosiaaliset ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset (ml. esim. sukupuolen, seksuaalisuuden ja intersektionaalisuuden näkökulmasta). 
  • Kasvatusjärjestelmät ja niiden sukupuoli osana yhteiskunnan historiallista kehitystä (ml. koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa). 
  • Tasa-arvopolitiikka osana koulutus- ja yhteiskuntapolitiikkaa. 
 
Järjestämistapa 

Monimuoto-opetus. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä. 

 
Toteutustavat 

Luentoja 24 h, itsenäistä työskentelyä 111 h.  

Kurssityöskentely koostuu luennoista (kontakti/online/tallennetut) ja niihin liittyvästä materiaalista, kurssikirjallisuudesta sekä kurssin luentojen ja kirjallisuuden sisältöjä ja opiskelijan kokemusmaailman ilmiöitä yhdistelevän oppimistehtävän (esim. essee) suorittamisesta. Oppimistehtävää luonnostellaan kurssin Moodle-työtilassa ja siihen saa tukea ja neuvoa vertaisilta sekä opettajalta. 

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteen opiskelijat eri koulutusohjelmista

 
Esitietovaatimukset 

Ei

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja (25 op)

 
Oppimateriaali 

Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000 tai myöhempi painos). Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös e-kirjana

Saresma, T., Rossi, L-M. & Juvonen, T. (toim.). (2010 tai myöhempi painos). Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino. (myös e-kirjana

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin luentojen ja kirjallisuuden sisältöjä ja opiskelijan kokemusmaailman ilmiöitä yhdistelevän oppimistehtävän (esim. essee) suorittamisella mitataan kurssin osaamistavoitteiden omaksumista. 

Oppimistehtävän arviointikriteerit ovat:
0 = Opiskelijan tekemä tarkastelu on keskeneräistä, katkonaista, eivätkä tarkastelussa esitetyt asiat liity olennaisesti opintojakson aihepiiriin. Lähteiden käyttö on olematonta.
1 = Opiskelijan tekemä tarkastelu on erittäin pintapuolista suhteessa opintojakson aihepiiriin. Tarkastelussa asioita esitetään täysin irrallaan toisistaan. Lähteiden käyttö on heikkoa.
2 = Opiskelijan tekemä tarkastelu on pintapuolista suhteessa opintojakson aihepiiriin. Tarkastelussa asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan. Lähteiden käyttö on tyydyttävää.
3 = Opiskelijan tekemä tarkastelu on jäsentynyttä suhteessa opintojakson aihepiiriin. Tarkastelussa esitettyjen asioiden välisiä yhteyksiä nostetaan esille, jolloin koko tarkastelun punainen lanka on näkyvissä. Lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää.
4 = Opiskelijan tekemän tarkastelun jäsentely on jokseenkin analyyttista suhteessa opintojakson aihepiiriin. Tarkastelussa esitettyjä asioita suhteutetaan varsin hyvin toisiinsa. Lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää.
5 = Opiskelijan tekemän tarkastelun jäsentely on systemaattista ja analyyttista suhteessa opintojakson aihepiiriin. Tarkastelussa esitettyjä asioita suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa. Lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista.

 

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Vesa Puuronen (Mervi Heikkinen ja Veli-Matti Ulvinen) 

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojakson osaamistavoitteiden omaksuminen voi sisältää työelämäyhteistyötä, joka liittyy kunkin opiskelijan oman koulutuksen ammatillisiin sisältöihin. 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit  Opintojakso  Vesa Puuronen,
Ulvinen, Veli-Matti Terho 
07.01.21 -26.02.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa