Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
410087P Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit, 5 op 
Tunniste 410087P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit  Lyhenne Kasvatuksen yht 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine2505 Kasvatustiede 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Vesa Puuronen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • käyttää yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisiä käsitteitä ja analysoida niihin liittyviä peruskysymyksiä kasvun ja kasvatuksen eri konteksteissa

 • soveltaa kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisia, monikulttuurisia ja oikeudellisia kysymyksiä arkielämän eri tilanteissa

 • kuvata suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisia, yhteiskuntapoliittisia ja ammatillisia lähtökohtia

 
Sisältö 

Sisältö

 • Yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen perusteet

 • Kontekstin l. kulttuurin, yhteiskunnan ja ympäristön kasvulle ja kasvatukselle asettamat mahdollisuudet ja rajoitteet

 • Kasvatuksen sosiaaliset, monikulttuuriset ja oikeudelliset kysymykset

 • Kasvatusjärjestelmät osana yhteiskunnan historiallista kehitystä

 • Koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus / monimuoto-opetus

 
Toteutustavat 

Perusosa 3 op: Kaikille yhteisiä luentoja 14 h, itsenäistä työskentelyä 67 h

Kaikille yhteinen perusosa koostuu etukäteismateriaalin opiskelusta ja asiantuntijaluennoista (mahdollisesti vierailevia luennoitsijoita), sekä oppimistehtävän suorittamisesta. Perusosaan kuuluu myös osaamistavoitteiden omaksumista mittaava suoritus (esim. tentti tai essee).

 

Seminaariosa 2 op: Kontaktiopetusta tutkinto-ohjelmakohtaisissa pienryhmissä 10 h, itsenäistä työskentelyä 44 h

Seminaariosa voidaan toteuttaa esimerkiksi kokoamalla perusosan sisältöjä ja opiskelijan kokemusmaailman ilmiöitä yhdistelevä portfolio.

 
Kohderyhmä 

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja (25 op)

 
Oppimateriaali 
 • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000–). Kasvatussosiologia. Jyväskylä: PS-kustannus. (myös Ellibs)

 • Aittola, T. (toim.). (2012). Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus. (myös Ellibs) [TAI Aittola, T. (toim.). (1999). Kasvatussosiologian teoreetikoita: Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun. Helsinki: Gaudeamus.]
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Perusosa 3 op.

Suoritus: Oppimistehtävä sekä tentti tai essee opintojakson materiaalin ja luentojen pohjalta.

 

Seminaariosa 2 op.

Suoritus: Pienryhmätyöskentelyssä portfolio.

 

Alla olevia arviointikriteereitä painotetaan kurssin eri suoritustavoissa seuraavasti:

 • oppimistehtävän arvioinnissa korostuu ensimmäinen osaamistavoite (Perusosa)

 • tentin tai esseen arvioinnissa korostuvat kaikki kolme osaamistavoitetta (Perusosa)

 • portfolion arvioinnissa korostuu kolmas osaamistavoite (Seminaariosa)

 

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelijan osoittama yhteiskuntatieteellisen kasvatustutkimuksen keskeisten käsitteiden käyttö, ja kasvun ja kasvatuksen eri konteksteihin sijoittuvien peruskysymysten analyyttinen tarkastelu on selkeästi jäsentynyttä ja asioita pyritään suhteuttamaan toisiinsa. Kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisten, monikulttuuristen ja oikeudellisten kysymysten arkielämän eri tilanteisiin soveltava tarkastelu on pohtivaa ja asioiden välisiä yhteyksiä nostetaan ainakin jonkin verran esille. Lisäksi suomalaisen koulutusjärjestelmän ja koulutuspolitiikan historiallisten, yhteiskuntapoliittisten ja ammatillisten lähtökohtien kuvaus on selkeää ja asianmukaista. Kaikissa kurssin perus- ja seminaariosan suorituksissa opiskelijan tekemien tarkastelujen punaisen langan tulee olla näkyvissä ja lähteiden käytön tulee olla pääasiassa hyvää.

 

Hylätyssä kurssisuorituksessa opiskelijan tuotos on keskeneräinen, hajanainen ja pintapuolinen, asiat esitetään irrallaan toisistaan tai se ei osoita omaa pohdintaa eikä perehtyneisyyttä opintojakson ydinteemoihin. Lähdemateriaalia ei ole hyödynnetty riittävän syvällisesti ja viittaukset ovat puutteellisia.

 
Arviointiasteikko 

hyväksytty / hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Vesa Puuronen (Veli-Matti Ulvinen)

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojakson seminaariosa sisältää työelämäyhteistyötä.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit / AO, YPE  Opintojakso    03.09.20 -13.10.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit  Opintojakso  Vesa Puuronen  07.01.21 -26.02.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa