Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
700332P Johdatus digitaalisiin ihmistieteeisiin, 5 op 
Tunniste 700332P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Johdatus digitaalisiin ihmistieteeisiin  Lyhenne Johdatus digita 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ritva Kylli 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi (englanti)

 
Ajoitus 

kevätlukukausi, periodi III

 
Osaamistavoitteet 

- tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia

- oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistoja

- perehtyy alustavasti ihmistieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin)

 -oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla menetelmillä

-oppii monitieteellisen yhteistyön perusteita sekä tuomaan osaa osaamistaan tieteidenväliseen projektiyhteistyöhön

 
Sisältö 

Digitaalisten ihmistieteiden näkökulmat, työkalut sekä digitaalisten aineistojen tutkimisessa tarvittavat teoriat ja metodit.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus, jonka tukena verkko-opetus.

 
Toteutustavat 

Aktivoivat opiskelumenetelmät: Luennot, ryhmissä tehtävät harjoitukset ja verkkotyöskentely

 
Kohderyhmä 

HIKUVIE-tutkinto-ohjelman opiskelijat ja Digitaaliset ihmistieteet –sivuopintokokonaisuuden opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luennoilla ilmoitettava materiaali. Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) Digital humanities in practice. London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital Humanities

 

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen luennoille, reflektoivan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen harjoitustöiden tekemiseen, luentopäiväkirjan avulla osoitettu aihepiirin tuntemus sekä työelämätaitojen kehittyminen. Opiskelijat, joilla kurssi sisältyy pääaineen opintoihin, ja jotka suorittavat digitaaliset ihmistieteet 25 op sivuaineena, suorittavat sivuaineeseen korvaavan kirjatentin examin yleisenä tenttinä: Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) Digital humanities in practice. London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital Humanities.

Tenttimisohjeet: www.oulu.fi/historia/node/54642

 
Arviointiasteikko 

0 - 5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori Ritva Kylli (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö)

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojakso edistää monipuolisesti opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä, esimerkiksi projektityöskentelytaitoja sekä digitaalisten aineistojen käsittelytaitoja. Harjoitustyöaiheita laaditaan yhdessä yliopistolla työskentelevien tutkijoiden sekä muiden työelämän edustajien kanssa, ja lisäksi opintojaksolla järjestetään työelämän edustajien vierailuluentoja.

 
Lisätiedot 

Kurssi on pakollinen kaikille HIKUVIE–opiskelijoille. Opiskelijat, joilla kurssi sisältyy pääaineen opintoihin ja jotka suorittavat digitaaliset ihmistieteet 25 op sivuaineena, suorittavat sivuaineeseen korvaavan kirjatentin examin yleisenä tenttinä: Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) Digital Humanities in Practice. London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital Humanities.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin, verkkokurssi  Opintojakso  Tiina Äikäs  16.12.19 -31.05.20
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin  Opintojakso  Tiina Äikäs  10.01.20 -25.02.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa