Opintojakson tiedot
Näytä opetus ja tentit
700332P Digitaaliset ihmistieteet, 5 op 
Tunniste 700332P  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Digitaaliset ihmistieteet  Lyhenne Digitaaliset ih 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ritva Kylli 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi (englanti)

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella, periodeilla III ja IV.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

*tuntee digitaalisten ihmistieteiden tutkimuskysymyksiä, -menetelmiä ja -näkökulmia

*oppii tuntemaan digitaalisten ihmistieteiden keskeiset käsitteet sekä keskeisiä määrällisiä ja laadullisia aineistoja

*perehtyy alustavasti ihmistieteellisessä tutkimuksessa käytettäviin digitaalisiin työkaluihin sekä digitaalisen kulttuurin tutkimuksessa käytettäviin teoreettisiin ja eettisiin lähtökohtiin (liittyen esim. avoimeen tieteeseen ja aineistoihin)

*oppii hahmottamaan, minkälaista ihmistieteellistä tutkimusta on mahdollista tuottaa tietokoneavusteisilla menetelmillä

*oppii monitieteellisen yhteistyön perusteita sekä tuomaan omaa osaamistaan tieteidenväliseen projektiyhteistyöhön

 
Sisältö 

Digitaalisten ihmistieteiden näkökulmat, työkalut sekä digitaalisten aineistojen tutkimisessa tarvittavat teoriat ja metodit.

 
Järjestämistapa 

Kontaktiopetus, jonka tukena verkko-opetus.

 
Toteutustavat 

Aktivoivat opiskelumenetelmät: Luennot, ryhmissä tehtävät harjoitukset ja verkkotyöskentely.

 
Kohderyhmä 

HIKUVIE–tutkinto-ohjelman opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luennoilla ilmoitettava materiaali. Kurssilla tehtävissä harjoitustöissä on mahdollista hyödyntää mm. seuraavia tutkimuksia:

-Warwick, C., Terras, M. M., & Nyhan, J. (2012) Digital humanities in practice. London: Facet Publishing in association with UCL Centre for Digital Humanities.

-Laaksonen, S., Matikainen, J., & Tikka, M. (2013) Otteita verkosta: Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino.

-Pink, Sarah (2016) Digital Ethnography: Principles and Practice. Sage publishing.

-Otto, Ton & Smith, Rachel Charlotte (2013) Design Anthropology: Theory and Practice. London: Bloomsbury.

-Tolonen, Mikko & Lahti, Leo, Aatehistoria ja digitaalisten aineistojen mahdollisuudet. Ennen ja Nyt 2/2015, target=_blank>http://www.ennenjanyt.net/.

-Fält, Katja (2016) Tutkijoiden digitaaliset tutkimusaineistot ja datan avoin jakaminen digitaalisen humanismin kontekstissa. Teoksessa Kimmo Elo (toim.), Digitaalinen humanismi ja historiatieteet. Turun historiallinen yhdistys, 39-75.

-Kemp, Karen K. (2010) The Spatial Humanities: GIS And The Future Of Humanities Scholarship. Bloomington: Indiana University Press.

-Barlindhaug, Stine (2012) Mapping Complexity. Archaeological Sites and Historic Land Use Extent in a Sámi Community in Arctic Norway. Fennoscandia archaeologica XXIX, 105–124.

-Elo, Kimmo & Kleemola, Olli (2016) SA-kuva-arkistoa louhimassa: Digitaaliset tutkimusmenetelmät valokuvatutkimuksen tukena. Digitaalinen humanismi ja historiatieteet. Turun historiallinen yhdistys, 151–190.

-Östman, Sari & Turtiainen, Riikka (2016) From Research Ethics to Researching Ethics in an Online Specific Context. Media and Communication. Vol 4, No 4, 66–74.

-Kortelainen, Terttu & Länsman, Anni-Siiri, Challenging the status and constructing the culture of an indigenous group: Attention paid to YLE Sápmi radio digital news in Finland. European Journal of Cultural Studies. Vol 18, Issue 6, 2015.

-Twycross, Meg (2008) The Virtual Representation of the Past. Aldershot: Ashgate.

- Ch'ng, E., Gaffney, V., & Chapman, H. (2013) Visual heritage in the digital age. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Osallistuminen luennoille, reflektoivan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen sekä aktiivinen osallistuminen ryhmätyöskentelyyn. Kriteereinä aktiivinen osallistuminen harjoitustöiden tekemiseen, luentopäiväkirjan avulla osoitettu aihepiirin tuntemus sekä työelämätaitojen kehittyminen.

 
Arviointiasteikko 

0 - 5

 
Vastuuhenkilö 

yliopistonlehtori Ritva Kylli (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö)

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojakso edistää monipuolisesti opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä, esimerkiksi projektityöskentelytaitoja sekä digitaalisten aineistojen käsittelytaitoja. Harjoitustyöaiheita laaditaan yhdessä yliopistolla työskentelevien tutkijoiden sekä muiden työelämän edustajien kanssa, ja lisäksi opintojaksolla järjestetään työelämän edustajien vierailuluentoja.

 
Lisätiedot 

Kurssi on pakollinen kaikille HIKUVIE–opiskelijoille.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin  Opintojakso    10.01.20 -25.02.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa