Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
406051A Historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto/elämänkatsomustieto, 5 op 
Tunniste 406051A  Voimassaolo 01.08.2017 -
Nimi Historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto/elämänkatsomustieto  Lyhenne Historia, yhtei 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine2564 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Kasvatustieteiden tiedekunta 

Opettajat
Nimi
Ainur Elmgren 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi, englanti ITE-ohjelmassa

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 

 • tunnistaa ja ymmärtää oppiaineiden opetussuunnitelmien periaatteita, yleistavoitteita ja arvoja 
 • tunnistaa laaja-alaisen osaamisen ja ilmiölähtöisen oppimisen perusteita 
 • tunnistaa oppiaineiden erityispiirteitä 
 • ymmärtää ja hallitsee oppiaineiden perusluonteen sekä ainesubstanssin 
 • soveltaa ja toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä käytännön opetustyössä huomioiden laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet 
 • soveltaa eri opetusmenetelmiä eri opiskeluympäristöissä kunkin oppiaineen erityisluonteen mukaisesti 
 • soveltaa opetussuunnitelman arviointiperusteita ja tulkita arvioinnin merkitystä oppilaan oppimisprosessissa ja sen ohjaamisessa 
 • arvioida kriittisesti historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmiin ja oppiaineisiin liittyvää sisältötietoutta sekä arvopohjaa 
 
Sisältö 

Opintojakso koostuu peruskoulun, historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon tai elämänkatsomustiedon ainedidaktiikan opetuksesta. Opintojakson osioista opiskelijan tulee osallistua historian ja yhteiskuntaopin opetuksen ohella joko uskonnon tai elämänkatsomustiedon opintoihin. 

Suorittaessaan opintojaksossa sekä uskonnon että elämänkatsomustiedon opinnot, opiskelija saa ylimääräisestä oppiainesuorituksesta arvosanan opintosuorituksiinsa. Opintojakson arvosana muodostuu historian ja yhteiskuntaopin sekä uskonnon tai elämänkatsomustiedon arvosanojen painotetun keskiarvon mukaisesti. Historian ja yhteiskuntaopin laajempi opinto-osuus painottuu opintojakson kokonaisarvosanaa määritettäessä.  

Ylimääräisestä uskonnon tai elämänkatsomustiedon opintokokonaisuudesta opiskelija saa erillisen arvosanamerkinnän

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luentoja 8 h, pienryhmäopetusta 32 h sekä itsenäistä työskentelyä 94 h. 

 • Opiskelusta historian ja yhteiskuntaopin opetuksen osuus on 4 h luentoja sekä 20 h pienryhmäopetusta. 
 • Uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetuksen osuus on 4 h luentoja sekä 12 h pienryhmäopetusta
 
Kohderyhmä 

Luokanopettajakoulutusten opiskelijat sekä erillisen sivuaineoikeuden monialaisiin opintoihin saaneet opiskelijat

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on osa luokanopettajakoulutuksen monialaisia opintoja

 
Oppimateriaali 
 • Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2014 
 • Historia ja yhteiskuntaoppi: Jukka Rantala &, Sirkka Ahonen (2015) Ajan merkit, Historian käyttö ja opetus. Gaudeamus. Muu kirjallisuus sovitaan opintojakson toteutuksen yhteydessä. 
 • Uskonto: Ubani, Martin (2013) Peruskoulun uskonnonopetus / Martin Ubani. PS-kustannus. Helsinki. Muu kirjallisuus sovitaan opintojakson toteutuksen yhteydessä.  
 • Elämänkatsomustieto: Tomperi, T. & Juuso H. (2008) Sokrates koulussa : itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Eurooppalaisen filosofian seura ry. Tampere. Muu kirjallisuus sovitaan opintojakson toteutuksen yhteydessä
 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä itsenäistä työskentelyä. Kurssisuoritukseen sisältyy oppiaineesta riippuen joko ryhmäalustus ja opintopäiväkirja, essee tai tentti. Opettaja voi tarvittaessa käyttää myös muita vaihtoehtoisia suoritustapoja. Opettaja sopii arviointitavoista opiskelijoiden kanssa kurssin alussa. 

Arviointikriteerit: 

 • 0 = keskeneräistä, katkonaista, esitetyt asiat eivät liity olennaisesti aihepiiriin ja lähteiden käyttö on olematonta. 
 • 1 = erittäin pintapuolista, asiat esitetään täysin irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on heikkoa. 
 • 2 = pintapuolista, asioita esitetään paikoitellen irrallaan toisistaan ja lähteiden käyttö on tyydyttävää. 
 • 3 = pohtivaa ja asioita suhteutetaan jonkin verran toisiinsa; punainen lanka on näkyvissä ja lähteiden käyttö on pääasiassa hyvää. 
 • 4 = jokseenkin analyyttista, asioita suhteutetaan hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erittäin hyvää. 
 • 5 = systemaattista ja analyyttista, asiat suhteutetaan erittäin hyvin toisiinsa ja lähteiden käyttö on pääasiassa erinomaista
 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö: Jari Honkanen

Uskonto: Markku Kuorilehto

Elämänkatsomustieto: Juha Mikkonen

Historia ja yhteiskuntaoppi: Jari Honkanen

 

 
Työelämäyhteistyö 

Opintoihin sisältyy tutustumiskäyntejä oppiaineiden mukaisiin työelämäkohteisiin. 

 
Lisätiedot 

Uskonnon osuus on pakollinen opiskelijoille, jotka haluavat opettaa peruskoulussa uskontoa. 

Elämänkatsomustiedon osuus on pakollinen opiskelijoille, jotka haluavat opettaa peruskoulussa elämänkatsomustietoa. 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto/elämänkatsomustieto  Opintojakso  Ainur Elmgren  31.08.20 -05.03.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa