Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
477416S Korkealämpötilaprosessit, 5 op 
Tunniste 477416S  Voimassaolo 28.11.2016 - 31.07.2022
Nimi Korkealämpötilaprosessit  Lyhenne Korkealämpötila 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Prosessi- ja ympäristötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Eetu-Pekka Heikkinen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 tuntia opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodissa I. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 4. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla metallien tuotantoketjuja ja niihin kuuluvia yksittäisiä osaprosesseja sekä arvioida niiden toimivuutta erilaisista näkökulmista (energia ja pelkistimset, tulenkestävät materiaalit, kuonat ja tuhkat, päästöt sekä mittaus, mallinnus ja automaatio).

 
Sisältö 

Keskeisimmät pyrometallurgisissa ja muissa korkealämpötilaprosesseissa esiintyvät yksikköprosessit ja niiden rooli Suomessa käytössä olevisssa metallien valmistusprosesseissa. Korkealämpötilaprosessien tarkastelussa huomioitavia seikkoja (energia ja pelkistimet, kuonat ja tuhkat, ympäristövaikutukset, tulenkestävät materiaalit, jne.).

 

 
Järjestämistapa 

Opinnot toteutetaan perusopetukseen integroituna päiväaikaisena opetuksena (POIA -opinnot) 
Tarkista aika ja tilatiedot WebOodista

 
Toteutustavat 

Kontaktiopetus (yhteensä noin 45 tuntia), joka tukee kontaktiopetuksen ulkopuolisella ajalla laadittavia tehtäviä.

 

 
Kohderyhmä 

Prosessimetallurgian opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Esitiedoiksi suositellaan prosessi- tai ympäristötekniikan koulutusohjelman kandidaatinvaiheen opintoja vastaavia tietoja. Kandidaatintyö on oltava hyväksytty ennen kuin tästä kurssista on mahdollista saada suoritusilmoitus.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssi on osa pyrometallurgian opintokokonaisuutta prosessimetallurgian syventävissä opinnoissa.

 
Oppimateriaali 

Kontaktiopetuksen aikana ja kurssin www-sivujen kautta jaettava materiaali. Tehtävän tekeminen voi edellyttää itsenäistä aineiston hakua.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia, joka koostuu kurssin aikana tehtävistä osatehtävistä. Tarkemmat arviointikriteerit on kerrottu kurssin www-sivuilla.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 ja hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Eetu-Pekka Heikkinen

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla järjestetään päivän mittainen seminaari yhteistyössä alan teollisuuden kanssa.

 
Lisätiedot 

Vaikka kurssin suoritus ei edellytä läsnäoloa kontaktiopetuksessa, edellyttää kurssin jatkuvaan arviointiin perustuva suoritustapa kuintenkin kurssille osallistumista heti sen alusta lähtien.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa