Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
766344A Ydin- ja hiukkasfysiikka, 5 op 
Tunniste 766344A  Voimassaolo 01.12.2015 -
Nimi Ydin- ja hiukkasfysiikka  Lyhenne Ydin- ja hiukka 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 h opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Opetuskielenä on suomi, tentti ja harjoitustehtävät voidaan tehdä englanniksi erikseen luennoitsijan kanssa sopimalla.

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 4. periodissa. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 2. kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija tuntee ydinten rakennemalleja ja avainominaisuuksia (kuten spin ja magneettinen momentti), tietää tärkeimmät radioaktiivisen hajoamisen lajit sekä tuntee ydinten ominaisuuksiin ja radioaktiivisuuteen perustuvia sovellutuksia lääketieteestä arkeologiaan.

Opiskelija tuntee fissio- ja fuusioreaktiot ja miten niitä voidaan hyödyntää energiantuotannossa.

Opiskelija tuntee standardimallin mukaisen alkeishiukkasten luokittelun, alkeishiukkasten ominaisuuksia ja niiden välisiä vuorovaikutuksia.

Opiskelija osaa selittää hiukkaskiihdyttimien ja hiukkasilmaisimien toiminnan perusperiaatteita, ja miten niitä käytetään tutkimuksessa.

 
Sisältö 

Ydinten rakenne ja ominaisuuksia, ydinvoimat, ydinmallit, radioaktiivisuus, ydinreaktiot, alkeishiukkasten ominaisuudet ja niiden väliset vuorovaikutukset.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetusta 32 h (joista 4 h voidaan varata luentotentteihin), 8 laskuharjoitusta (16 h), itsenäistä opiskelua 87 h

 
Kohderyhmä 

Ensisijaisesti fysiikan tutkinto-ohjelman opiskelijat.

Opintojaksolle voivat osallistua myös muut Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Atomifysiikka 1 (761313A), Sähkömagnetismi 1 (761119P). Tukevat kurssit Sähkömagnetismi 2 (761312A) ja Kiinteän aineen fysiikka (763343A).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja

 
Oppimateriaali 

A. Beiser: Concepts of Modern Physics, McGraw-Hill Inc.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Päätekoe tai kaksi välikoetta.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostulssa käytetään numeerista asteikkoa 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Minna Patanen

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

 
Lisätiedot 

Kurssin sivu Moodlessa

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Ydin- ja hiukkasfysiikka  Opintojakso  Minna Patanen  14.03.22 -04.05.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa