Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
764163P Biolääketieteen fysiikan perusteet, 5 op 
Tunniste 764163P  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi Biolääketieteen fysiikan perusteet  Lyhenne Biolääketieteen 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3260 Biofysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

1. kevät

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää ja selittää tiettyjen biolääketieteen fysiikan osa-alueiden perustietoja ja -käsitteitä ja tuntee biolääketieteen fysiikan keskeisiä tutkimuskohteita ja -menetelmiä.

 
Sisältö 

Opintojakson tavoitteena on antaa johdatus biolääketieteen fysiikkaan sekä biotieteellisen että lääketieteellisen fysiikan näkökulmista, sekä kuvata perusteita alan tutkimus- ja mittausmenetelmistä, biofysikaalisista malleista, biosysteemien analyysistä, solujen ja biomolekyylien fysiikasta, nesteiden ja virtausilmiöiden fysiikasta ja eräistä muista erityiskysymyksistä. Opintojaksoon kuuluu myös lyhyt johdatus sairaalafyysikon ammatinkuvaan kuuluvista lääketieteen fysiikan osa-alueista.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

36 h luentoja, 97 h itsenäistä opiskelua, lopputentti

 
Kohderyhmä 

Ensisijaisesti fysiikan tutkinto-ohjelman opiskelijat.

Opintojaksolle voivat osallistua myös muut Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Ei erityisiä esitietovaatimuksia.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja.

 
Oppimateriaali 

Luennot, luentomoniste

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Tentti

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Kyösti Heimonen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Biolääketieteen fysiikan perusteet  Opintojakso  Kyösti Heimonen  04.01.21 -17.02.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa