Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
755322A Maaeläimistön kenttäkurssi, 5 op 
Tunniste 755322A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Maaeläimistön kenttäkurssi  Lyhenne Maaeläimistön k 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Seppo Rytkönen 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti.

 
Ajoitus 

LuK-tutkinto 1. kesä.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on esittää opiskelijalle perustiedot ja - taidot maaeläinten maastolajintuntemuksesta ja ekologian perusteista. Opiskelija saa perustiedot sekä selkärankaisten että selkärangattomien tuntemuksesta ja voi päätellä, että hyvä lajintuntemus ja lajien ekologian tuntemus ovat ekologisen tutkimuksen perusta.

 
Sisältö 

Erilaisten terrestristen elinympäristöjen eläimistöön tutustutaan useita ekologisia tutkimusmenetelmiä soveltaen. Kurssi suoritetaan Oulangan tutkimusasemalla Kuusamossa, ja se painottuu puoliksi selkärangattomien tuntemukseen ja ekologiaan, puoliksi nisäkkäiden (erityisesti pikkunisäkkäiden), metsäkana- ja petolintujen tuntemukseen ja ekologiaan. Kurssilla tutustutaan käytännössä yhteisö-, populaatio- ja käyttäytymisekologisiin kysymyksiin ja tutkimuksiin. Työt tehdään osaksi maastossa ja osaksi laboratoriossa. Harjoituksissa kerätty materiaali analysoidaan kurssin aikana, ja tulokset muokataan kirjalliseen asuun (PowerPoint-esitys) ja esitetään seminaarissa.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Keväällä 2 h info Oulussa, elokuussa Oulangalla 49 h harj. ja dem., laji- ja teoriatentti, seminaari.

 
Kohderyhmä 

EKO pak 5 op, AOeko: valinnainen biologian pääaineopintojakso tai valinnainen ekologia sivuaineopintojakso, kuitenkin siten, että LuK-tutkinnossa on suoritettuna pakollisena vähintään joko maaeläimistön kenttäkurssi 5 op tai vesiekologian kenttäkurssi 5 op, AObt: valinnainen biologia pääaineen opintojakso, kuitenkin siten että joko maaeläimistön kenttäkurssi 5 op tai vesiekologian kenttäkurssi 5 op on LuK-tutkinnossa pakollisena biologia pääaineopintona. AO: väh. 10 op kenttäkursseja pak biologia opetettavaan aineeseen: kaksi eri kenttäkurssia, toinen kasviekologian ja toinen eläinekologian. Jos osallistujia joudutaan karsimaan, suuntautumisvaihtoehtoa, opintojen aloitusvuotta, ja menestystä opintojaksossa 755333A käytetään karsintaperusteena.

 
Esitietovaatimukset 

Edeltävänä suorituksena opintojaksot Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset 4 op (755334A) ja Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat 4 op (755335A).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Tämän kurssin aiempaa suorittamista edellytetään seuraavilla kursseilla: Talviekologia (750377A).

 
Oppimateriaali 

Kurssilla pakolliset monisteet:1) Rytkönen, S. ym. 2003: 751306 Maaeläimistön tuntemus ja ekologia. – Biologian laitoksen monisteita 3/2003. Oulun yliopisto, Oulu. 2) Pentinsaari, M. ym. 2015: Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat. Oulun yliopisto, Oulu.  Suositeltava hyönteiskirja: Chinery, M. 1988. Pohjois-Euroopan hyönteiset. Pohjois-Euroopan hyönteisheimojen määritysopas. Tammi, Hki. 2. painos.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Teoriatentti, lajintuntemustentti, seminaariesitys.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Seppo Rytkönen.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

Kiikarit, lintukirja (maastokäyttöön tarkoitettu) ja normaalit maastovarusteet. prep.veitsi, prep. sakset ja teräväkärkiset pinsetit.

 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Maaeläimistön kenttäkurssi  Opintojakso  Seppo Rytkönen  26.04.22 -15.08.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa