Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
756343A Kasviekologian kenttäkurssi, 5 op 
Tunniste 756343A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Kasviekologian kenttäkurssi  Lyhenne Kasviekologian 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Virtanen, Risto Juhani 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti.

 
Ajoitus 

LuK-tutkinto 1. kesä.

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin tavoitteena on oppia kasvilajien maastotunnistusta, ekologisten kenttäkokeiden suunnittelua ja toteutusta sekä tutustua metsä- ja suoluontoon sekä Perämeren rannikon ja Kuusamon luonnon erityispiirteisiin sekä luontotyyppeihin.

 
Sisältö 

Kurssin alkuosassa (3 pv) tutustutaan Hailuodossa ja/tai Oulussa Perämeren rannikon kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin. Kuusamon osuudella (7 pv) keskitytään metsien ja soiden luontotyyppeihin sekä -lajistoon. Kasvillisuustutkimuksen ja puuston arvioimisen perusmenetelmät sekä suokasvillisuuden kehityksen ja ekologisen monimuotoisuuden hahmottaminen kuuluvat myös kurssin aihepiireihin.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Luentoja noin 10 h, maasto- ja laboratorioharjoituksia sekä retkeilyjä noin 84 h Oulussa ja/tai Hailuodossa sekä Oulangan tutkimusasemalla Kuusamossa. Maastokuulustelut kasvilajeista ja luontotyypeistä sekä kirjallinen yhteenveto harjoitustöistä.

 
Kohderyhmä 

LuK -tutkinto EKO ja AO 5 op pakollinen. AO: väh. 10 op kenttäkursseja pakollisia biologia opetettavaan aineeseen: kaksi eri kenttäkurssia, toinen kasviekologian (756343A) ja toinen eläinekologian (joko 755321 tai 755322A).

 
Esitietovaatimukset 

Kasvien lajintuntemus (756354A) 5 op:n laajuisena.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Kurssille mahtuu 32 tai 40 opiskelijaa. Karsintaperusteina ovat pakollisuus omalla opintosuunnalla sekä menestys opintojaksossa Kasvien lajintuntemus (756354A). Vaaditaan edeltävänä suorituksena Suokurssille (752692S) ja Tunturiekologian kurssille (752642S).

 
Oppimateriaali 

Markkola ym. Kasvitieteen kenttäkurssi (756343A); Hanhela, P. & Halonen, P. 1995: Kasvien peruslajintuntemus; Huttunen, A. 1995: Johdatus metsä- ja suotyyppeihin: Kangas- ja lehtometsät; Eurola, S., Huttunen, A. & Kukko-oja, K. 1995: Suokasvillisuusopas. Oulanka Reports 14. 85 s.; Eurola, S., ym. 1992: Suokasviopas. Oulanka Reports 11. 205 s.; Hämet-Ahti ym. 1998 (tai vanhempi painos): Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki. 656 s.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Maastotentit, raportti.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Risto Virtanen.

 
Työelämäyhteistyö 

Kurssilla opitaan työelämässä tärkeitä maastobiologin taitoja.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Kasviekologian kenttäkurssi  Opintojakso  Virtanen, Risto Juhani  06.05.22 -09.07.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa