Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
755321A Vesiekologian kenttäkurssi, 5 op 
Tunniste 755321A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Vesiekologian kenttäkurssi  Lyhenne Vesiekologian k 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine3272 Ekologia 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Opettajat
Nimi
Jussi Jyväsjärvi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti.

 
Ajoitus 

LuK-tutkinto 1. kesä.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa tunnistaa sisävesissä tavattavat tärkeimmät lajiryhmät ja osaa käyttää tavallisimpia eri eliöryhmien näytteenottoon soveltuvia menetelmiä.

 
Sisältö 

Keskeistä sisältöä on kurssilla tavattujen sisävesien kalojen, pohjaeläinten ja eläinplanktonin lajintunnistus. Lisäksi tutustutaan näytteenoton ja aineistonkeruun eri vaiheisiin ja menetelmiin sekä kurssilla tavattujen eliöryhmien ekologiaan.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

 
Toteutustavat 

Kesä: 6 h lu (Oulu) ja 50 h harj. ja dem. Oulangan tutkimusasemalla, lukupaketti ja muuta itsenäistä opiskelua 83 h.

 
Kohderyhmä 

EKO pak 5 op, AOeko: valinnainen biologian pääaineopintojakso tai valinnainen ekologia sivuaineopintojakso, kuitenkin siten, että LuK-tutkinnossa on suoritettuna pakollisena vähintään vesiekologian kenttäkurssi 5 op tai maaeläimistön kenttäkurssi 5 op, AObt: valinnainen biologia pääaineen opintojakso, kuitenkin siten että joko vesiekologian kenttäkurssi 5 op tai maaeläimistön kenttäkurssi 5 op on LuK-tutkinnossa pakollisena biologia pääaineopintona. AO: väh. 10 op kenttäkursseja pak biologia opetettavaan aineeseen: kaksi eri kenttäkurssia, toinen kasviekologian ja toinen eläinekologian.

 
Esitietovaatimukset 

Edeltävänä suorituksena kurssin Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset (755334A) ja Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat (755335A) suoritus (jos osallistujia joudutaan karsimaan, menestystä siinä käytetään karsintaperusteena).

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Tämän kurssin aiempaa suorittamista edellytetään seuraavilla kursseilla: Talviekologia (750377A), Vesiselkärangattomien erikoiskurssi (754627S), Vesistöjen ekologisen tilan arviointi ja seuranta (754625S) ja Sisävesien biomonitoroinnin kenttämenetelmät (754626S).

 
Oppimateriaali 

Kurssin aikana jaettava materiaali ja ennalta ilmoitettava lukupaketti.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin päätöspäivänä lajintunnistustentti tavatuista elämistä ja käytännön tentti näytteenottomenetelmistä ja työtavoista. Kurssin aikana lisäksi kirjallinen kuulustelu pohjautuen esitettyyn luento-, kirjallisuus- ja demonstraatioaineistoon.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Jussi Jyväsjärvi.

 
Työelämäyhteistyö 

Ei.

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Vesiekologian kenttäkurssi  Opintojakso  Muotka, Timo Tapani  25.04.22 -08.06.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa