Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
750658S Biologian pro gradu -tutkielma, 40 op 
Tunniste 750658S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Biologian pro gradu -tutkielma  Lyhenne Biologian pro g 
Laajuus40 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine3205 Biologia 
LajiLopputyö   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Biologian ala 

Kuvaus
Laajuus 

40 op / 1067 h opiskelijan työtä.

 
Opetuskieli 

Suomi / englanti.

 
Ajoitus 

FM-tutkinto 1.-2. v.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija pystyy soveltamaan jollakin biologian erityisalalla käytettäviä tutkimusmenetelmiä. Hän on perehtynyt tutkielman aihepiiriin ja pystyy alan tieteelliseen ajatteluun, tulosten arviointiin, analysointiin, johtopäätösten tekemiseen ja tieteelliseen viestintään.

 
Sisältö 

Kirjallinen työ, johon yleensä liittyy myös kokeellinen tutkimusosio. Tutkielmassa opiskelija perehtyy syvällisesti johonkin biologian erikoistumisalaan.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 
Toteutustavat 

Tieteellisen tutkielman ohjaajana voivat toimia professorit tai dosentit sekä muut dosenttitason opettajat ja tutkijat. Ohjaajia voi olla useampia, ohjaaja voi olla myös muualta kuin biologian tutkimusryhmästä. Tutkielman saa halutessaan tehdä myös omasta aiheesta. Tutkielman aiheesta on ehdottomasti sovittava etukäteen pääaineen professorin kanssa. Aiheesta on myös informoitava oppiaineen vastuuprofessoria. Pro gradu -tutkielma voi sisältää maastotöitä, laboratoriotöitä, kyselytutkimuksen tai teoreettista työskentelyä sekä aina kirjallisuuteen perehtymistä. Laturiin ladattava tutkielman tiivistelmä on myös kypsyysnäyte ja se hyväksytään pro gradun palaiuttamisen yhteydessä. Tutkielman tarkastajat määrää tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö oppiaineen professorin esityksestä. Pro gradu -työryhmä hyväksyy ja arvostelee tutkielman tarkastajien lausunnon perusteella.

 
Kohderyhmä 

BT ja EKO: pakollinen 40 op. AO: valinnainen 40 op.

 
Esitietovaatimukset 

Riittävä määrä perus- ja aineopintotason opintoja, jotta itsenäinen tutkimustyön tekeminen on mahdollista.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

-

 
Oppimateriaali 

-

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallinen lopputyö.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Heikki Helanterä, Hely Häggman tai Timo Muotka.

 
Työelämäyhteistyö 

Tutkielma tehdään tutkimusryhmissä

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa