Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
555204A Harjoittelu, 5 op 
Tunniste 555204A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Harjoittelu  Lyhenne Harjoittelu 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine6310 Tuotantotalous 
LajiTyöharjoittelu   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
Vastuuyksikkö Tuotantotalouden ala 

Opettajat
Nimi
Osmo Kauppila 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi.

 
Ajoitus 

Periodit 1- 4.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson aikana opiskelija harjaantuu tarkastelemaan työympäristöään tuotantotalouden osa-alueiden näkökannalta: opiskelija osaa tunnistaa ja luokitella työympäristöstään tuotantotalouden osa-alueita. Opiskelija osaa valita aiheeseen sopivia teorialähteitä ja osaa arvioida työympäristöä valitsemansa teorian valossa. Opiskelija osaa laatia ohjeen mukaisen kirjallisen raportin.

 
Sisältö 

Opiskelija keskustelee ja sopii omaopettajansa kanssa, mihin tuotantotalouden osa-alueeseen hän harjoitteluraportissaan keskittyy. 

 
Järjestämistapa 

Itsenäisesti, ohjeen mukaan laadittava kirjallinen raportti. 

 
Toteutustavat 


Opiskelijat tekevät suorituksen omalla aktiivisella toiminnallaan oman ammatillisen kasvun tueksi valitsemassaan työssä.

 

 
Kohderyhmä 

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

-

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Harjoitteluraportin kirjoittaminen on integroitu opintojaksoon Tuotantotalouden tieteellinen viestintä (900061A). Tieteellisen viestinnän opintojakson 1. vaihe alkaa keväällä yhdellä aloitusluennolla (ilmoittaudu 555204A Harjoittelu, luento  'Harjoittelu & TUTA Tieteellinen viestintä, vaihe 1').  Harjoittelu suoritetaan samana tai seuraavina kesinä. Raportti voidaan laatia myös aikaisemman työkokemuksen pohjalta mikäli työtä tai kesätyöpaikkaa ei järjesty. Viestinnän opintojakson 2. vaihe  (ilmoittaudu kurssille Tuotantotalouden tieteellinen viestintä (900061A)) jatkuu syksyllä, jolloin käsitellään opiskelijan kesän aikana kirjoittamaa harjoitteluraporttia.

 
Oppimateriaali 

Opiskelija hakee itsenäisesti aiheeseen liittyvän sopivan ja riittävän kirjallisuuden. Kandidaatin tutkielma -  sivustolta löytyvä opinnäytetyöpohja sekä ohjeistus Tuotantotalouden tieteellinen viestintä - opintojaksolla.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Suoritetaan laatimalla Teknillisen tiedekunnan opinnäytetyöpohjan mukainen kirjallinen raportti työhön liittyen. Työsuhteen vähimmäiskesto on 2 kuukautta. Raportissa opiskelija perehtyy johonkin tuotantotalouden osa-alueeseen ensin kirjallisuuden kautta, jonka jälkeen peilaa työharjoittelun aikaisia kokemuksiaan ja havaintojaan työelämästä valitsemaansa kirjallisuuteen sekä tuotantotalouden opintoihin.

Opinnäytetyöpohjan mukaan laadittu kirjallinen raportti palautetaan omaopettajalle, kun viestinnän opettaja on sen hyväksynyt. Lisäksi omaopettajalle toimitetaan myös todistus työsuhteen kestosta (esim. työsopimus tai työtodistus). Molemmat voidaan palauttaa sähköpostin liitteenä. 

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään sanallista arviointiasteikkoa hyväksytty / hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori Osmo Kauppila

 
Työelämäyhteistyö 

Kyllä.

 
Lisätiedot 

Lisätietoa löydät Oulun yliopiston Harjoittelu - sivustolta. Harjoitteluun liittyvissä asioissa yhteyttä Teknillisen tiedekunnan harjoitteluyhdyshenkilöön.

Korvaa kurssin 555210A Harjoittelu. 

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Harjoittelu  Opintojakso  Jukka Majava  24.03.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa