Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
477523S Simulointi, 5 op 
Tunniste 477523S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Simulointi  Lyhenne Simulointi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Prosessi- ja ympäristötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Esko Juuso 

Kuvaus
Laajuus 

5op /135 tuntia opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi ja englanti

 
Ajoitus 

Toteutus periodissa 2. Opintojaksoa suositellaan neljännelle vuodelle.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää simuloinnin keskeisiä käsitteitä ja selittää simulaattoreiden toimintaperiaatteet sekä jatkuvien prosessien simuloinnissa että tapahtumapohjaisessa simuloinnissa. Opiskelija osaa rakentaa jatkuvien prosessien simulointimalleja Matlab–Simulink -ympäristössä ja tulkita niitä sanallisesti. Opiskelija tunnistaa simuloinnin keskeiset ongelmatilanteet ja kykenee valitsemaan sopivia mallinnusratkaisuja prosessien mallinnuksen ja säädön apuvälineeksi. Lisäksi opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä vuorovaikutteisesta ja hajautetusta simuloinnista. Hän osaa etsiä myös muita sopivia simulointikieliä ja -ohjelmistoja.

 
Sisältö 

Mallien laatiminen, modulaarinen ja yhtälöpohjainen simulointi, dynaaminen simulointi, älykkäät menetelmät simuloinnissa, simulointi automaatiotekniikassa, tapahtumien käsittely jatkuvien prosessien simuloinnissa, tuotantoprosessien simulointi, simuloinnin hajauttaminen, integrointi muihin järjestelmiin, simulointikielet ja –ohjelmistot.

 
Järjestämistapa 

Pääasiassa lähiopetuksena

 
Toteutustavat 

Ohjattua opetusta 32 h, joka sisältää luentoja (16), harjoituksia (10) ja seminaareja (6). Itsenäiseen opiskeluun (58 h) kuluu kolme osaa: kurssin aikana täydentyvä case-tutkimus, (2) yhteen kurssin teemoista paneutuva seminaarityö ja (3) loppuraportti.

 
Kohderyhmä 

Prosessi- ja ympäristötekniikan, konetekniikan, tietotekniikan ja tuotantotalouden diplomi-insinöörivaiheen opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Ei esitietovaatimuksia, mutta ohjelmointi- ja Matlab -osaaminen on eduksi oppimiselle

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ohjelmointi ja Matlab –opintojakso tukee harjoitusten ja case studyn tekemistä.

 
Oppimateriaali 

Luentomonisteet

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Opintojakson arviointi perustuu oppimispäiväkirjaan, harjoitustyöraporttiin, seminaariesitykseen, case-tutkimukseen ja loppuraporttiin. Loppuraportin voi korvata lopputentillä.

Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 tai hylätty.

 
Vastuuhenkilö 

TkT Esko Juuso

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 
Lisätiedot 

-

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Simulointi  Opintojakso  Markku Ohenoja  02.11.20 -16.12.20

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa