Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
477051A Automaatiotekniikka, 5 op 
Tunniste 477051A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Automaatiotekniikka  Lyhenne Automaatiotekni 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4357 Prosessi- ja ympäristötekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Prosessi- ja ympäristötekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Hiltunen, Jukka Antero 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 133 h opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Toteutus periodissa 2

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia automaation suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöönottoon liittyvissä projekteissa. Opiskelija osaa tulkita ja piirtää PI-kaavioita sekä valita ja mitoittaa tavallisimmat kenttälaitteet. Opiskelija tunnistaa automaatiojärjestelmien fyysiset ja ohjelmistolliset osakokonaisuudet sekä osaa konfiguroida automaation perustoimintoja automaatiojärjestelmillä ja ohjelmoida niitä logiikoilla.

 
Sisältö 

Teollisuusautomaation toiminnot ja rakenne, automaation hankinta ja toimitus projektina, PI-kaaviot ja instrumentointi, automaatiojärjestelmät ja ohjelmoitavat logiikat, järjestelmien konfigurointi ja logiikkaohjelmointi, automaatiossa käytettävä tietoliikennetekniikka, kenttäväylät, esimerkkejä kaupallisista järjestelmistä ja väylätuotteista.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot, demonstraatioita, konfigurointi- ja logiikkaohjelmointiharjoituksia, teollisuusvierailu

 
Kohderyhmä 

Prosessi- ja ympäristötekniikan opiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Esitiedot 477011P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta I ja 448010P Prosessi- ja ympäristötekniikan perusta II

 
Oppimateriaali 

Opintomonisteet

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Oppimispäiväkirja tai tentti. Ohjatun opetuksen määrä 40 tuntia.

 
Arviointiasteikko 

Käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5 tai hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Lehtori Jukka Hiltunen ja tutkijatohtori Aki Sorsa

 
Työelämäyhteistyö 

Ei

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa