Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
465111S Hitsausmetallurgia, 8 op 
Tunniste 465111S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Hitsausmetallurgia  Lyhenne Hitsausmetallur 
Laajuus8 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine4305 Konetekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Konetekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Timo Kauppi 

Kuvaus
Laajuus 

8 op/ 216 h opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella, periodeilla 3 ja 4. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 4. vuoden kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää hitsausolosuhteiden vaikutuksen hitsin lämpötilajakaumaan sekä jähmettymisrakenteisiin. Hän osaa luokitella teräksen hitsin muutosvyöhykkeen tyypilliset mikrorakenteet ja arvioida niiden merkitystä liitoksen ominaisuuksien kannalta. Lisäksi opiskelija pystyy selostamaan seostettujen terästen, valurautojen sekä kevytmetallien hitsauksessa tapahtuvat metallurgiset muutokset ja niiden vaikutukset ominaisuuksiin. Hän kykenee myös valitsemaan hitsattavuuskokeen kylmä- ja kuumahalkeiluriskin arvioimiseksi.

 
Sisältö 

Lämmön jakautuminen hitsausliitoksissa, hitsisulan jähmettyminen ja suotautuminen, hitsin jäähtymisen aikana tapahtuvat ilmiöt sekä hitsin mikrorakenne ja ominaisuudet. Hitsattavuus: rakenneteräkset, niukkaseosteiset teräkset, seosteräkset, musta-ruostumaton eripariliitos, valuraudat, alumiiniseokset. Hitsausvirheet ja hitsattavuuskokeet.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot ja seminaarialustus (48 tuntia) sekä harjoitustyö (30 h). Itsenäistä opiskelua 138 tuntia.

 
Kohderyhmä 

Konetekniikan tutkinto-ohjelman DI-vaiheen opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Suositeltavat esitiedot: 465104A Metallien lämpökäsittely ja hitsaus.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavuia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Opintomoniste. Oheiskirjallisuus: Kou, S.: Welding Metallurgy, Wiley Co, New York 1987. Easterling K.: Introduction to the Physical Metallurgy of Welding, Butterworths & Co Ltd, London, 1983 Kyröläinen A ja Lukkari J., Ruostumattomat teräkset ja näiden hitsaus, MET, 1999

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppuarvostelu tentin tai välikokeiden (painokerroin 0,8) ja harjoitustyön (painokerroin 0,2) perusteella. Opintojakso suoritetaan loppukokeella tai välikokeilla. Seminaarialustuksen arvostelussa käytetään sanallista arviointiasteikkoa "hyväksytty/hylätty".

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa 0 tarkoittaa hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Timo Kauppi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika on päättynyt Hitsausmetallurgia (Etänä Moodlella)  Yleinen tentti  Timo Kauppi 
17.04.21la 09.00-12.00