Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
465103A Muokkauksen ja muovauksen perusteet, 5 op 
Tunniste 465103A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Muokkauksen ja muovauksen perusteet  Lyhenne Muokkauksen ja 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4305 Konetekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Konetekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Jari Larkiola 

Kuvaus
Laajuus 

5 op/ 135 h opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodeilla 1 ja 2. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 3. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija ymmärtää metallien kuumamuokkauksen ja kylmämuovausmenetelmien perusteet, sekä menetelmien vaikutukset metallien mekaanisiin ominaisuuksiin ja käytettävyyteen eri kuormitusympäristöissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida eri muokkaus- ja muovausmenetelmiä ja tehdä oikeansuuntaisia valintoja halutun tuotteen toimivalle valmistukselle. Opiskelija osaa vertailla eri menetelmiä keskenään.

 
Sisältö 

Muokkausprosesseissa käydään läpi kuumamuokkausmenetelmät kuten valssaus, takominen, pursotus, tangon ja langanveto sekä ohutlevyjen kylmämuovausmenetelmiä. Lisäksi opetetaan liittämään metallien aineenkoetuskokeiden tulokset plastisuusteorioissa esitettyihin malleihin. Plastisuusteoriassa selvitetään yleisimmät konstitutiiviset materiaalimallit sekä niiden soveltaminen eri metalleille.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luennot 32h, harjoitustyö 12h ja itsenäistä opiskelua 91 h

 
Kohderyhmä 

Pakollinen kandidaattivaiheessa kaikille Konetekniikan koulutusohjelman materiaalitekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin ja 465102A Konetekniikan materiaalit.

 
Oppimateriaali 

Luento muistiinpanot, Korhonen, A. and Larkiola, J., Ohutlevyjen muovauksen perusteet, Actaoulu C1 2012, 207p

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin arvosana määräytyy lopputentin (painokerroin 0,8) ja harjoitustyön (painokerroin 0,2) perusteella.

 
Arviointiasteikko 

Tentin asteikko 0-5 ja harjoitustyö 0-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Jari Larkiola.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa