Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
465104A Metallien lämpökäsittely ja hitsaus, 5 op 
Tunniste 465104A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Metallien lämpökäsittely ja hitsaus  Lyhenne Metallien lämpö 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4305 Konetekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Konetekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Timo Kauppi 

Kuvaus
Laajuus 

5 op/ 135 h opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Opintojakso järjestetään syyslukukaudella, periodeilla 1 ja 2. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 3. vuoden syyslukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tavanomaisten lämpökäsittelyjen suunnittelun. Näin voidaan saavuttaa valmistettavilta tuotteilta vaadittavat materiaaliominaisuudet, joita ovat usein lujuus, sitkeys, pinnan kovuus ja/tai väsymiskestävyys. Opiskelija ymmärtää lämpökäsiteltävissä kappaleissa tapahtuvat metallurgiset ilmiöt ja koostumuksen vaikutukset käsittelyn onnistumisen näkökulmasta. Hitsaustekniikan osalta opiskelija hallitsee yleisimmät hitsausprosessit. Lisäksi hän kykenee hahmottamaan hitsauksen tuottavuutta ja kustannuksia hallitsevien tekijöiden merkityksen yrityksen näkökulmasta ja ottamaan huomioon henkilöstön työturvallisuuteen liittyvät asiat. Opiskelija ymmärtää myös eri materiaalien hitsattavuuteen ja hitsiliitoksen mekaanisiin ominaisuuksiin vaikuttavat tekijät.

 
Sisältö 

Konepajoissa ja perusmetalliteollisuudessa käytettävät lämpökäsittelymenetelmät, lämpökäsittelyjen suunnittelu ja lämpökäsittelyissä tapahtuvat metallurgiset ilmiöt. Hitsausprosessit ja niiden soveltuvuus eri tarkoituksiin, terästen ja muiden metallien hitsattavuus.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetusta 32 tuntia, ohjattua ryhmätyöskentelyä 12 ja itsenäistä opiskelua 91 tuntia.

 
Kohderyhmä 

Konetekniikan kandivaiheen opiskelijat; erityisesti auto- ja työkonetekniikan, koneensuunnittelun, materiaalitekniikan sekä tuotantotekniikan opintosuunnan valinneille.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin ja 465102A Konetekniikan materiaalit.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste, harjoitustyömoniste ja muu ilmoitettava materiaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin arvosana määräytyy tentin tai välikokeiden perusteella. Laboratoriotöiden loppukuulusteluiden arvostelussa käytetään sanallista arviointiasteikkoa "hyväksytty/hylätty".

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa 0 tarkoittaa hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Timo Kauppi

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Metallien lämpökäsittely ja hitsaus  Opintojakso  Timo Kauppi  02.09.21 -16.12.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa