Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
465106A Korroosionesto, 5 op 
Tunniste 465106A  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Korroosionesto  Lyhenne Korroosionesto 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoAineopinnot Oppiaine4305 Konetekniikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Konetekniikan ala 

Opettajat
Nimi
Jussi Paavola 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 h opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Luennot ja laboratoriotyöt periodeissa 3 ja 4. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 3. vuoden kevätlukukausi.

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käyttömetalleissa esiintyvät korroosiomuodot. Hän ymmärtää korrodoivan ympäristön asettamat vaatimukset materiaalinvalinnalle sekä osaa valita sopivan korroosioestomenetelmän metallisten materiaalien eri käyttösovelluksille.

 
Sisältö 

Korroosiomuodot, metallin passivoituminen, metallien pinnoitus ja muut korroosion ehkäisyyn käytetyt menetelmät.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

Luento-opetusta 32 tuntia/ohjattua ryhmätyöskentelyä 4 tuntia/itsenäistä opiskelua 99 tuntia. Kurssi sisältää pakollisen laboratorioharjoitustyön, jotka suoritetaan 3 – 5 opiskelijan ryhmissä.

 
Kohderyhmä 

Pakollinen kandidaattivaiheessa kaikille Konetekniikan koulutusohjelman materiaalitekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoille.

 
Esitietovaatimukset 

Esitietoina vaaditaan, että seuraavat opintojaksot ovat suoritettuna ennen opintojaksolle ilmoittautumista: 465101A Johdanto konetekniikan materiaaleihin ja 465102A Konetekniikan materiaalit.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojakso on itsenäinen kokonaisuus eikä se edellytä muita samanaikaisesti suoritettavia opintoja.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste, harjoitustyömoniste ja muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kurssin arvosana määräytyy lopputentin perusteella. Laboratoriotyön päätteeksi suoritettava loppukuulustelu on suoritettava hyväksytysti.

 
Arviointiasteikko 

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta. Laboratoriotyön loppukuulustelun arvostelussa käytetään sanallista arviointiasteikkoa "hyväksytty/hylätty".

 
Vastuuhenkilö 

Jussi Paavola

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Korroosionesto  Opintojakso  Jussi Paavola  11.01.22 -20.04.22

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa