Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
764125P Solujen biofysiikan perusteet, 5 op 
Tunniste 764125P  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi Solujen biofysiikan perusteet  Lyhenne Solujen biofysi 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3260 Biofysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

2. kevät

 
Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvata solutason rakenteita ja toimintoja. Hän osaa myös kuvata biofysikaalisen taustan joillekin näistä ja ratkaista sen avulla yksinkertaisia solujen biofysiikkaan ja biokemiaan liittyviä kysymyksiä ja laskuja. Lisäksi opiskelija pystyy erittelemään solubiologian ja solutason biofysiikan keskeisimpiä aloja.

 
Sisältö 

Kurssilla käydään läpi solujen toimintaa biofysiikan ja lääketieteen fysiikan näkökulmista. Tämä tarkoittaa keskittymistä energia-aineenvaihduntaan, informaation siirtoon ja sellaisiin solujen rakenteellisiin piirteisiin, jotka ovat biofysikaalisesti tai lääketieteen fysiikan kannalta kiinnostavia. Läpikäytäviä asioita ovat mm. johdatus solujen fysikaaliseen kemiaan, solujen ja solukalvojen rakenne ja evoluutio, solutason homeostasia, entsyymien katalysoimien reaktioiden kinetiikka, solukalvon perustoiminnat ja aineiden kuljetus- ja siirtoilmiöt, johdatus solukalvon sähköisten ilmiöiden tutkimiseen, solujen energialähteet ja aineenvaihdunta ja solujen signaloinnin ja informaationkäsittelyn perusteet.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

28 h luentoja, 9 h harjoituksia, 96 h itsenäistä opiskelua, viikkotehtävät, kotitentti ja lopputentti

 
Kohderyhmä 

Ensisijaisesti fysiikan tutkinto-ohjelman opiskelijat. Opintojaksolle voivat osallistua myös muut Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Biolääketieteen fysiikan perusteet (764163P) suositellaan suoritettavaksi ennen tätä kurssia.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Ei vaihtoehtoisia tai samanaikaisesti suoritettavia opintojaksoja.

 
Oppimateriaali 

Luennot, luentomoniste, P.J. Antikainen, Biotieteiden fysikaalista kemiaa, WSOY, Helsinki 1981 (osittain); J. Heino ja M. Vuento, Solubiologia, WSOY, Porvoo 2002 tai uudempi painos (osittain).

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kotitentti, lopputentti.
Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

 
Arviointiasteikko 

Numeerinen arviointiasteikko 0 – 5, missä 0 = hylätty

 
Vastuuhenkilö 

Kyösti Heimonen

 
Työelämäyhteistyö 

Ei sisällä työharjoittelua.

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Solujen biofysiikan perusteet  Opintojakso  Kyösti Heimonen  16.03.21 -27.04.21

Tulevat tentit
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
ilmoittautumisaika ei ole alkanut Solujen biofysiikan perusteet, 1.uusinta tentti  Tentti    17.05.21