Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
766116P Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus, 5 op 
Tunniste 766116P  Voimassaolo 01.01.2015 -
Nimi Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus  Lyhenne Säteilyfysiikka 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoPerusopinnot Oppiaine3251 Fysiikka 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Fysiikan ala 

Opettajat
Nimi
Lauri Hautala 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 h

 
Opetuskieli 

Suomi

 
Ajoitus 

Kevätlukukausi, 3. periodi

 
Osaamistavoitteet 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kuvata eri säteilylajien fysikaaliset syntymekanismit ja vuorovaikutukset aineen kanssa,
  • tuntee ionisoivan säteilyn keskeiset vaikutukset ihmiskehossa ja
  • tietää mitkä lait ja asetukset säätelevät säteilynkäyttöä Suomessa.
 
Sisältö 

Kurssilla käsitellään ionisoivan säteilyn syntyä mm. radioaktiivisen hajoamisen seurauksena ja ydinreaktioissa, säteilyn vuorovaikutusta aineen kanssa, säteilyn ilmaisemista ja mittaamista, säteilysuureita ja mittayksiköitä, ympäristön säteilyä ja säteilyn käytöstä teollisuudessa ja tutkimuksessa. Lisäksi tarkastellaan säteilyn biologisia vaikutuksia sekä säteilyturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.

 
Järjestämistapa 

Lähiopetus

 
Toteutustavat 

14 h luentoja, 14 h harjoituksia, 107 h itseopiskelua.

 
Kohderyhmä 

Fysiikan pääaineopiskelijat. Opintojaksolle voivat osallistua myös muut Oulun yliopistossa opiskelevat opiskelijat.

 
Esitietovaatimukset 

Lukion laaja fysiikan oppimäärä sekä perusteita lukion kemiasta ja biologiasta.

 
Yhteydet muihin opintojaksoihin 

Opintojaksolla ei ole yhteyksiä muihin opintojaksoihin.

 
Oppimateriaali 

Luentomoniste, säteilyturvakeskuksen tuottama säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarja sekä muu kurssin aikana osoitettu materiaali.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Harjoitustehtävät. Tarkemmat ohjeet annetaan kurssin alussa.

 
Arviointiasteikko 

Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa 0-5, jossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

 
Vastuuhenkilö 

Juho Keskinen

 
Työelämäyhteistyö 

Opintojaksolla ei ole työelämäyhteistyötä.

 
Lisätiedot 

Suoritusaikataulu, tarkemmat ohjeet ja materiaali löytyy kurssin kotisivulta Moodlesta (moodle.oulu.fi).

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Toiminnot Nimi Tyyppi op Opettaja Aikataulu
Ilmoittautumiseen Säteilyfysiikka, -biologia ja -turvallisuus  Opintojakso  Lauri Hautala,
Juho Keskinen 
08.01.21 -25.02.21

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa