Opintojakson tiedot

Näytä opetus ja tentit
694669S Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus, 5 op 
Tunniste 694669S  Voimassaolo 01.08.2015 -
Nimi Informaatiokäyttäytymisen ja -käytäntöjen tutkimus  Lyhenne Informaatiokäyt 
Laajuus5 op   
OpiskelumuotoSyventävät opinnot Oppiaine1128 Informaatiotutkimus 
LajiOpintojakso   
  Arvostelu1 - 5, hyv, hyl 
 
   
Vastuuyksikkö Humanistinen tiedekunta 

Kuvaus
Laajuus 

5 op / 135 t opiskelijan työtä

 
Opetuskieli 

suomi tai englanti

 
Ajoitus 

4. tai 5. vuosi

 
Osaamistavoitteet 

Opiskelija osaa vertailla informaatiokäyttäytymisen ja informaatiokäytäntöjen keskeisiä teorioita, malleja ja teoreettisia jäsennyksiä. Hän tunnistaa niiden tieteenfilosofisia lähtökohtia ja niihin soveltuvia menetelmällisiä mahdollisuuksia. Opiskelumenetelmä kehittää kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan sekä analyyttistä ja kriittistä ajattelua.

 
Sisältö 

Informaatiokäyttäytymisen ja –käytäntöjen keskeiset teoriat ja teoreettiset jäsennykset sekä menetelmät.

 
Järjestämistapa 

Itseopiskelu

 
Toteutustavat 

Kirjallisuustentti. 135 t itsenäistä työskentelyä.

 
Kohderyhmä 

Pää- ja sivuaineopiskelijat

 
Esitietovaatimukset 

Informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot

 
Oppimateriaali 

Case, D.O. & Given, L. (2016): Looking for information: A survey of information seeking, needs, and behavior. 4rd ed. Luvut 1-8 sekä Appendix A;  

Savolainen, R. (2008) Everyday information practices: A sociological phenomenological perspective.

 
Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Kirjallisuustentti tai essee (ks. ohje syventävien opintojen vaihtoehtoisen opintojaksojen suorittamisesta). Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivuilta.

 
Arviointiasteikko 

0-5

 
Vastuuhenkilö 

Yliopistonlehtori

 
Työelämäyhteistyö 

-

 
Lisätiedot 

Examinarium-tentti

 


Meneillään oleva ja tuleva opetus
Ei opetusta WebOodissa

Tulevat tentit
Ei tenttejä WebOodissa